Akce školy 2018/2019

 

Projekt Vody

22. březen je vyhlášen světovým Dnem vody. Proto jsme v průběhu března ve škole uskutečnili projekt s názvem Voda. Cílem bylo předat dětem netradiční a zábavnou formou vědomosti o významu vody v přírodě a o její důležitosti pro život.
V různých předmětech se žáci dozvěděli vše o koloběhu vody v přírodě, o skupenství vody či o tom, jak o vodu správně pečovat. Při matematice se snažili například spočítat, jaká je asi spotřeba vody jednoho člověka, v hudební výchově vyhledávali a zpívali písničky o vodě, četli pohádky či texty s touto tématikou a vytvářeli různé prezentace. Při výtvarné výchově vyrobili krásné výkresy, kterými si vyzdobili třídy a chodby. Paní učitelky nezapomněly ani na praktické pokusy s ledem či párou.
Žáci 2.stupně absolvovali exkurzi do čističky odpadních vod, kde obdrželi spoustu zajímavých informací a podívali se do míst, kam by se sami určitě nedostali.

 

Exkurze do čističky odpadních vod

Je spousta běžných věcí, které jsou pro nás samozřejmé a vytvářejí komfort, který si skoro už ani neuvědomujeme. Mezi ty nejdůležitější patří to, že můžeme kdykoliv pustit vodu, použít ji a zase vypustit. Žáci a žákyně 8. a 9. třídy ZŠ Palackého šli zjistit, co se s vodou stane pak. Naštěstí jsme nemuseli hledat cestu potrubím, víme, kde v Novém Bydžově máme čistírnu odpadních vod.
Pan Petr Navrátil, manažer provozu odpadních vod nás přivítal a nastala naše cesta s vodou přes celý areál. Dozvěděli jsme se, kudy voda cestuje od spláchnutí, umytí se, odtoku z vany – prostě z míst, kde ji používáme. Pak jsme viděli to nejzajímavější – názornou ukázku celého postupu čištění odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologické čištění. Zní to odborně a pro děti složitě, ale prezentace procesu čištění byla jasná a přehledná. Zaujala a jednotlivé kroky na sebe navazovaly tak, že byly přirozeně pochopitelné. Návštěva čistírny odpadních vod trvala asi hodinu, ale všichni jsme sledovali zaujatě výklad. Pak se žáci a žákyně shodli na tom, že vlastně doposud „neřešili“, kam voda z kohoutku teče. A že bylo rozhodně fajn to zjistit.
Bylo vidět, že prohlídka žáky zaujala. Uvědomili si, že díky práci lidí a moderním technologiím vracíme do přírodního koloběhu vodu, která ponese dál užitek.

 

Prevence patologického chování
Všichni víme, že nejlepší způsob řešení problémů v životě je prevence, tedy schopnost jim předcházet. K ní patří i sociální dovednost vyhodnocovat své jednání a korigovat jej tak, aby nedocházelo k rizikovým situacím.
Žáci a žákyně na ZŠ Palackého měli možnost tyto své dovednosti významně posílit. Navštívili nás zajímaví hosté a odborníci s rozsáhlou praxí, kteří v dvouhodinové besedě směřovali žáky k potřebnému poznání. Mgr. Kubinec z OSPODu a pan Rémiš, probační úředník ze střediska v Hradci Králové, nás provedli svým světem, o němž mají i mnozí dospělí často zkreslené představy.
V první fázi besedy se věnovali problému záškoláctví, který bývá často na začátku nezdravého vývoje mladého člověka. Pak přešli k možným následkům – představili nám interaktivní prohlídku vězeňských cel. Po tomto přímočarém úvodu pak žákům a žákyním zprostředkovali možnost zaujmout stanoviska k rizikovým událostem ze všech úhlů pohledu.
Poté byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina dostala popis modelové situace vzniku konkrétního trestného činu (ublížení na zdraví, krádež, kriminální jednání na sociálních sítích a vydírání, prodej drog). Pak krok za krokem skupiny vyhodnocovaly a analyzovaly motivy a postoje zúčastněných a pomocí tohoto prožitku si utvářely nejen výsledný názor, ale zejména pochopení geneze protispolečenského jednání a tenkou hranici mezi přestupkem a trestným činem.
Následně prezentovaly svůj postup i závěry ostatním skupinám a umožnily tak všem, aby si uvědomili, kde jsou rozhodující hranice jednání, které by se neměly překračovat.
V závěru pan Rémiš ještě shrnul dosažené výsledky žáků a vysvětlil podstatu trestných činů a přestupků na modelových situacích v běžném životě.
V dnešním světě, kde vládne složitý právní systém a média nejsou vždy dobrými rádci, jsou podobné besedy pro orientaci v životě našich dětí velmi důležité a užitečné. A v neposlední řadě v tomto případě také efektivní díky formě předání, jakou oba odborníci zvolili.
Beseda měla u žáků velkou odezvu, pracovali se zaujetím a zřetelně přinesla velmi potřebné informace.

 

DSC_0511

Maškarní karneval

Maškarní karneval je oblíbenou akcí všech dětí. Nejinak je tomu i na naší škole. A tak se 20. března v relaxační místnosti sešli pirát, čarodějnice, princezna, indián, doktor a další zajímavé osobnosti. Společně prožili příjemné odpoledne plné her, soutěží a tance.

 

 

 

Efektivní komunikace 2

Dne 21. března se konala druhá přednáška pro žáky z 1.stupně a žáky 6. ročníku s názvem – „Efektivní komunikace“, pod vedením p. J. Musilové. V různých modelových situacích se učili stanovit hranice toho, co je a není přípustné v chování, kde jsou jejich hranice a co jsou ochotni tolerovat a co ne.Také se snažili respektovat hranice ostatních. Učili se, jak vhodně reagovat na různé situace, které je běžně potkávají a připomněli si, jak je důležité a užitečné pravidla správného chování dodržovat.

 

 

S včelkou Běbtrhdrtkou ve včelíně a základní podmínky života
V úterý 19. března se žáci speciálních tříd a 2. -4. ročníku vydali s paní Hronešovou na další výpravu do přírody. Tentokrát se podívali s včelkou Bětkou na život v úle. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života včel a jejich vývoje. Hrou na včelky zjišťovali, kde se bere med a proč jsou včely pro člověka a přírodu užitečné.
Pro žáky II.stupně si paní lektorka připravila téma ekosystém louka. Nejenom slovem, ale názornými aktivitami přiblížila žákům vznik louky, živočišné a rostlinné druhy na lukách, potravinový řetězec a vliv člověka na tento druh ekosystému.

 

 

Efektivní komunikace 1

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se žáci páté a šesté třídy účastnili preventivního programu na téma efektivní komunikace pod vedením paní Mgr. Musilové. Tématem programu byla pozitivní sociální interakce se spolužáky s důrazem na objevování a posilování kladných lidských stránek a schopnosti ocenit dobré vlastnosti ostatních. Žáci pracovali v týmu, ve skupinách i individuálně. Prostřednictvím práce pod vedením lektorky si procvičovali a posilovali verbální komunikaci ve vztahu k poznávání kladných vlastností svých i svých přátel a uvědomovali si v této souvislosti přínosnost ocenění a pochvaly. Žáci si osvojili vazbu mezi dobrými charakterovými vlastnostmi a vzorným chováním a následným kladným hodnocením, stejně tak absenci pozitivního ocenění v případě chování nedobrého. Žáci si dále připomněli základní zásady komunikace v kolektivu a komunikace s dospělou osobou. Ukázalo se, že hledání a vyjádření kladných vlastností, není pro mnohé jednoduchým úkolem.

 

 

Výukové programy ekologického centra SEVER HK

V úterý 12.února k nám na návštěvu opětovně zavítala paní Lenka Hronešová z ekologického centra SEVER HK. Pro děti 1.stupně a speciálních tříd si připravila pokračování výukového cyklu Živočichové v přirozeném prostředí. Tentokrát na téma „Na návštěvě v mraveništi“. Pomocí zábavných aktivit, her, obrázků a názorných pomůcek seznamovala děti s životem mravenců. Snažila se jim přiblížit, jak to v takovém mraveništi vypadá, co mravenci jedí, jak se rozmnožují a co vlastně celý den dělají. Děti si ze zajímavé besedy odnesly spoustu nových poznatků a informací a už se jistě těší, jaké téma je čeká příště.

Tématem přednášky pro žáky druhého stupně  bylo znečišťování životního prostředí, zdroje znečištění a jeho důsledky pro krajinu, flóru a faunu. Žáci se seznámili s konkrétními dopady různých zdrojů znečištění na lesní porosty a věnovali se otázkám možné prevence těchto negativních dopadů. Měli možnost komparace důsledků znečišťování životního prostředí ve vztahu k původním lesním porostům, tedy lesům smíšeným, a ve vztahu k lesům kultivovaných člověkem. Přednášející kladla důraz na zapojení žáků do svého programu a vedla je prostřednictvím dílčích úkolů k samostatným úvahám o tom, jak oni sami mohou přispět k prevenci ochrany životního prostředí např. tříděním odpadu, recyklací a v neposlední řadě i svým pozitivním přístupem k přírodě a její ochraně.

 

Komunikace mezi lidmi

V pondělí 11.2.2019 se konal v 8. a 9. ročníku další blok přednášky lektorů z organizace Semiramis. Blok byl zaměřen na komunikaci s vrstevníky i dospělými. Program byl velkým přínosem jak pro žáky, tak pro učitele. Dozvěděli jsme se o sobě mnoho informací, Žáci pracovali spontánně, projevil se temperament některých žáků. Vítala jsem střídání činností. Lektoři vedli blok s vlídným přístupem, kterým snadno upoutali pozornost žáků.

 

 

ekoEkologický program – Živočichové v přirozeném prostředí

 

Začátkem ledna proběhlo v naší škole setkání s paní lektorkou L. Hronešovou. Žáci prvního stupně a speciálních tříd zapojili do programu s názvem Živočichové v přirozeném prostředí, který pro ně připravilo Ekologické centrum v Hradci Králové.  Žáci podle hádanek poznávali zvířátka  a umísťovali je na místa jejich výskytu.  Během programu se podívali  k vodě, navštívili pole, louku i les.

Pro žáky II. stupně bylo povídání zaměřeno na vztahy mezi zvířaty a rostlinami v různých ekosystémech. Děti si uvědomily, jakým způsobem na sebe jednotlivé organizmy působí a jak se vzájemně potřebují ke svému životu.  Rovněž se dozvěděly, že všechny tyto složky je třeba chránit a nikoli ničit.

 

Charitativní akce – Tři králové

Každý rok 7. ledna pořádá Oblastní charita v Hradci Králové na území našeho města Tříkrálovou sbírku finančních prostředků. Její výtěžek bývá použit ve Středisku rané péče Sluníčko, které poskytuje podporu rodinám při domácí péči o postižené dítě, dále na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a v neposlední řadě na charitní pečovatelskou
a ošetřovatelskou službu. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí.

Každoročně se Oblastní charita v Hradci Králové obrací na vedení a žáky Základní školy v ulici F. Palackého v Novém Bydžově, aby pomohli s přípravou a realizací této celostátní veřejné sbírky, a tak i přes chladné počasí také letos vyrazily do ulic Nového Bydžova dvě skupinky koledníků v bílých pláštích a s korunkami na hlavě. Skupinky doprovázely dospělé osoby, studenti Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Novém Bydžově.

Koledníci svým zpěvem a přáním štěstí a zdraví vnesli do ulic města hezkou atmosféru a díky štědrosti spoluobčanů se jejich kasičky během dopoledne slušně zaplnily. A právě občanům Nového Bydžova patří velký dík za projev solidarity se všemi potřebnými.

 

Vánoční besídka

DSC_0282_MomentVe čtvrtek 20.12. proběhla na naší škole vánoční besídka. Žáci ze všech tříd si pro ostatní připravili krátká vystoupení. Poslechli jsme si krásné vánoční básničky, pobavili jsme se u veselého tanečního vystoupení, ale také jsme se dozvěděli zajímavé informace o Vánocích. Děti z prvního stupně si totiž nacvičily pohádku s názvem Vánoční příběh. Toto vystoupení nás s pomocí všem známých koled provedlo celým příběhem o narození Ježíška. Besídka s vánoční tématikou nás tak všechny krásně vánočně naladila.

A protože si děti pod vedením svých paní učitelek vše tak krásně nacvičily, uspořádali jsme ještě v pátek 21.12. jedno vystoupení, určené všem rodičům a příznivcům školy. Děti sklidily za své snažení velký potlesk a s úsměvem spolu s rodiči odcházeli domů, strávit krásné Vánoce.

 

 

Povídání o adventu

V úterý 18. prosince, v době adventního času, k nám přijela v rámci Etických dílen p. Stránská, aby dětem přiblížila biblický příběh o narození Ježíška.  Děti  samy se staly účastníky příběhu. Vyráběly si ozdoby, zazpívaly si a plnily zajímavé úkoly spojené s tímto křesťanským svátkem. Program byl realizován ve speciálních třídách a ve 2. až 4. ročníku.

 

Vystoupení v Humburkách

Rok utekl jako voda a opět se nám blíží Vánoce. Žáci druhého až šestého ročníku si pro tuto příležitost připravili vánoční vystoupení, se kterým v pondělí 17. prosince zpříjemnili dopoledne seniorům v Domově důchodců v Humburkách. Na závěr všem přítomným rozdali vlastnoručně vyrobené dárečky.

 

Návštěva aquaparku v Hradci Králové

V pátek 14.12. 2018 pan učitel Panocha pro  zájemce o plavání  uskutečnil výlet do Hradce Králové. Cílem se  stal aquapark, kde si děti zaplavaly a zadováděly ve vodě. Bazén, někdy s vlnami, perličková koupel, vířivka s horkou vodou, sauna, vodotrysky, jízda na tobogánu, skoky do vody, potápění  – to všechno si děti po dobu dvou hodin užily do sytosti. Na jaře určitě pojedeme znovu.

 

Vánoční dílna

Ve středu 12. prosince si děti pod vedením zručných učitelek si vytvořily vánoční hvězdu ze šišek a vánoční ozdobu z kartonu. Pro rodinné příslušníky si vyrobily vánoční přáníčko a složily zvoneček. Děti se při výrobě snažily, ale i dobře bavily. Celé tvoření proběhlo ve vánočním duchu a jednotlivé výrobky určitě potěší všechny, pro něž byly určeny.

 

Legenda o hvězdě

Dne 12. prosince žáci ze speciálních tříd a 2. až 6. ročníku navštívili divadelní představení pražských herců. Zhlédli líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Seznámili se s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si všichni společně zazpívali.

 

dílnaVánoční dílny speciálních tříd

Odpoledne 11. 12. se ve speciálních třídách sešli rodiče s dětmi na společném adventním tvoření. Za zvuku vánočních koled a občerstvení, které připravovaly samy děti,  si společně vyrobili několik vánočních dekorací. 

 

 

Vánoční tvoření 11. prosince

Předvánoční tradicí pro naše žáky je návštěva studentů Střední školy zahradnické z Kopidlna. Studenti pod vedením Ing. Romany Zápotocké si pro naše žáky připravili tvoření v podobě vánočních svícnů. Vyrábění se zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku a žákyně 7. až 9. ročníku. Všichni tvořili s velkým nadšením a s radostí v očích si  odnášeli výzdobu domů na vánoční stůl.

 

Mikulášská nadílka

Školu 5. 12. navštívil Mikuláš se svým doprovodem. Všechny děti obdaroval perníčky a ovocem. Navodil tak krásnou prosincovou atmosféru.

 

Řemeslná soutěž  „Já už to znám, umím…“

V pátek 30.11. 2018 jsme se  zúčastnili řemeslné soutěže, kterou pořádá SŠTŘ Nový Bydžov pro budoucí možné zájemce o studium. Letos proběhl již 15.ročník. Soutěže se účastní  400 – 500 žáků ze širokého okolí.  Klání se zúčastnili Kristián Šereš a Ladislav Kulhavý jako mladí elektrikáři a Milan Bajza, Erika Gombošová, Vanesa Telváková a Dominika Telváková jako mladí cukráři. Na pracovištích učiliště si vyzkoušeli, co obnáší jednotlivá řemesla a poznali i prostředí školy.

 

IMG_2070Kabaret v Popletově

Ve středu 28. listopadu k nám do školy zavítal Jan Petráš s představením Kabaret v Popletově. Pan Popleta děti bavil nejen svými popletenými slovními hříčkami, ale také hrál s loutkami i s dětmi veselý kabaret. Poté si žáci vyzkoušeli své vědomosti v soutěži o protikladech a sami si zahráli v pohádce
„ Sněhurka a sedm trpaslíků.“ Pan Petráš se rozloučil svou vlastní písničkou a děti ho odměnily velkým potleskem.

 

 O nemoci AIDS, lásce a sexu

Dne 28.11. na naší školu zavítal kazatel sboru Apoštolské církve Tomáš Řehák s přednáškou na téma O nemoci AIDS, sexu a vztahy. Pan farář žáky seznámil s nejrůznějšími osudy lidí, kteří se nakazili virem HIV. Také jim vyprávěl o tom, kde všude byl, a jak to v různých částech světa s nemocí vypadá. Vše doplňoval zajímavými fotkami s údaji. Přednášející nemluvil jen o zákeřné nemoci, ale i o lásce a věrnosti. Tato přednáška byla velmi užitečná, protože společnost má jiný vztah k hodnotám. Hlavně děvčata si sama sebe často neváží.

 

ZdravIMG_2213á 5

V pondělí 19. listopadu jsme na naší škole přivítali p.  lektorku projektu  „ Zdravá 5“ Mgr. Radku Drobnou.  Paní lektorka připravila téma ,,Cukr a příprava zdravých dezertů“. Žáci druhého stupně se dozvěděli o rizicích konzumace cukru a ve skupinkách si vytvořili zdravé a chutné dezerty.  Pro první stupeň a žáky speciálních tříd si připravila téma ,, Jak nebýt Otesánek“. Děti  získaly informace o správném stravování a i ony si připravily zdravé dezerty. 

 

 

Program Kašpárek rybářem a Co skrývá popelnice?

Program, který se týkal problematiky ekologie a třídění odpadů, přiblížila našim žákům lektorka  Ekocentra v Hradci Králové. Pro první stupeň si připravila vyprávění s Kašpárkem, s jehož pomocí se děti staly součástí příběhu a učily se správně třídit odpad. Jezdily a vyklápěly popelnice, zajely si na skládku a do spalovny. Stejně tak i žáci druhého stupně se v průběhu přednášky „Co skrývá popelnice?“ seznámili, jak nakládat s odpady a jak odpad z domácnosti zmenšit.  V rámci pohybových aktivit se učili správně třídit a dozvěděli se, jak se odpad dále zpracovává a co se dá z jednotlivých obalů vyrobit.

 

Strašidelné sklepení

Žáci 2. stupně si připravili pro děti z okolních MŠ, ZŠ a další návštěvníky stezku odvahy Strašidelné sklepení III.

 

Divadelní představení

Ve čtvrtek 25. října žáci speciálních tříd a prvního až čtvrtého ročníku zhlédli divadelní představení Tři pohádky s písničkou. První pohádka je zavedla do noční zahrady mezi chrousty, kteří zjistili, že je lepší táhnout za jeden provaz, než se hádat. Druhá pohádka  O poštovském panáčku byla plná známých písniček, které si děti mohly zazpívat společně s herci. Třetí pohádka je zavedla ke zmrzlému králi, který se přesvědčil, že je lepší se hýbat než lenošit.

 

Turnaj ve stolním tenisu

Ve středu 24.10. 2018 se vybraní žáci naší školy, kteří mají zájem o hru stolní tenis, zúčastnili turnaje, ve kterém změřili síly chlapci speciálních škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Turnaj se konal v krásné hale Speciální školy v Hradci Králové a zúčastnilo se nečekaně málo závodníků. Naši školu reprezentovalo  6 chlapců.

Václav Diga skončil mezi málo úspěšnými na 10. – 13. místě. Patrik Bajza si vedl jen o trochu lépe a skončil osmý. Hezkého umístění docílil Mirek Bárta (6. místo) a Nikolas Demeter (5. místo). Mezi nejúspěšnější chlapce z naší školy patřil Daniel Telvák a Milan Oláh, kteří skončili společně na 3. – 4. místě. Nechybělo mnoho a oba tito chlapci se utkali ve finále. Svá semifinálová klání totiž prohráli až po velkém boji shodně 3 : 2.

 

Lesy ČR

Dne 23.10. nás ve škole navštívil p. Zvolánek, pracovník  společnosti Lesy ČR. Společně s rarohem Zuzankou se snažil dětem ze speciálních tříd a 2. – 4. ročníku přiblížit život a zvyky dravců.

 

DSC_1843Kopidlenské poupě

Rok utekl jako voda a opět je tu soutěž Kopidlenské poupě a její 21. ročník. Letos se do ní zapojili žáci z devátého ročníku. Po pilné přípravě jsme 12. Října vyrazili  do Kopidlna. Celkem dorazilo 27 soutěžících, kteří reprezentovali tříčlenná družstva ze sedmi škol. Na všechny soutěžící čekalo poznávání rostli, přírodovědný test a aranžování přírodnin na prkénko. Našim dětem se dařilo. Za jednotlivce si vybojovala S. Csuporiová 1. místo, V. Telváková 4. místo, E. Gombošová 6. místo a M. Bajza 9. místo. Každý si za odměnu odnesl krásný dárkový koš. Po součtu všech bodů jsme si jako družstvo odvezli diplom a dort za  1. místo. Všem soutěžícím děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

 

Primární prevence na naší škole

     V pátek 12. 10. k nám zavítala zkušená lektorka paní Blažková, která v třídách prvního stupně odprezentovala pro naše žáky velice zajímavá témata. Pro žáky 2. až 4. ročníku si připravila téma Podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků. Zde se zaměřila na zvládání negativních emocí (hněv, závist…), prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus), akceptace kulturní rozmanitosti a rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí).
IMG_1939

Pro žáky 5. a 6. ročníku si připravila téma Anatomie, pohlavní orgány a hormony (ženské, mužské). Zde s žáky prodiskutovala téma puberty – uvědomování si sama sebe – vzájemné vztahy, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální a pohovořila o vhodné životosprávě a správných hygienických návycích. Na závěr dostala děvčata i chlapci zdarma zajímavé dárky a letáčky, které si mohou prohlédnout v klidu domova.

 

 

 

Výtvarná soutěž “ Pomáhat je radost“

      Žáci prvního stupně se na konci školního roku zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Pomáhat je radost“, kterou pořádala Oblastní charita v Hradci Králové. Žákyně E. Mitáčová obsadila v soutěži krásné 2. místo a žák D. Korel 3. místo. Oběma výhercům gratulujeme. 

 SKMBT_mitáčová el SKMBT korel

Návštěva muzea 

     V pátek 5. října žáci naší školy navštívili v rámci 100. výročí vzniku naší republiky Městské muzeum v Novém Bydžově. Zhlédli nové části expozice muzea věnované moderním dějinám města – oddíly První světová válka, První republika, Dr. Václav Vojtěch, Druhá světová válka, Židé v Novém Bydžově a Srpen 1968. Získané informace žáci využijí při projektovém vyučování, které v jednotlivých třídách probíhá a je věnované 100 výročí vzniku samostatné Československé republiky.

IMG_1846

 

 

 

 

Beseda k oslavám 100. výročí republiky

     Pod vedením p. Pospíšila se na naší škole uskutečnila přednáška pro žáky druhého stupně ke 100. výročí založení republiky. Žáci si poslechli, co je typické a důležité pro naši vlast z oblasti kultury, zdravotnictví, zemědělství, …  Snažili se odpovídat na různé otázky a odpovědi psát do šablony stromu lípy srdčité.

IMG_1749

 

 

 

 

 

Zooterapie

     Dne 19. září všechny děti ze speciálních tříd vyrazily, v letošním roce poprvé, na zooterapii do Bydžovské Lhotky. Počasí jim přálo, a tak si mohly dosytosti užít jízdy na koních, péči o zvířátka, hledání pokladu či jízdu ve vozíku taženém oslíky. Dětem se domů ani nechtělo a už se těší na příští návštěvu.

IMG_1796

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 2018/2019

Základní škola v ulici F. Palackého slavnostně zahájila dne 3. září nový školní rok.

IMG_1718

Škola dětem nabízí zájmové kroužky, sportovní a další zábavné akce. Jednou z nich bude dvoudenní říjnová akce s názvem Strašidelné sklepení III., kterou pořádá ve spolupráci s NZDM DoPatra. Jedná se o výstavu výtvarných prací žáků spojenou se stezkou odvahy v prostorách školního sklepa.

Škola je zapojena do projektu Vzdělávání v ZŠ F. Palackého Nový Bydžov. Od září je realizována pro žáky šablona Čtenářský klub.

 

 

Finanční dar

     V srpnu jsme od Odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu v Novém Bydžově obdrželi finanční dar ve výši 2.000,- Kč jako výraz poděkování za akci Den Země, při které žáci naší školy pod vedením svých učitelů uklízeli odpadky v různých lokalitách města. Za poskytnuté prostředky byly nakoupeny drobné učební pomůcky.

 ukliďme N.B. zpravodaj