Výuka ve škole

 

 

Výuka probíhá podle vzdělávacích programů
  • Škola otevřená společnosti

  • Každý máme šanci

 

 Škola otevřená společnosti – Učební plán 1. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory)            1 2 3 4 5

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

33+3

33.0

Český jazyk a literatura 6+1 6+1 7+1 7 7

33+3

33.0

Matematika a její aplikace

22+1

22.0

Matematika 4 4 4+1 5 5

22+1

0.0

Informatika

2+1

2.0

Informatika X X X 1 1+1

2+1

0.0

Člověk a jeho svět

12+1

12.0

Prvouka 2 2 2+1 X X

6+1

0.0

Přírodověda X X X 1.5 1.5

3

X

Vlastivěda X X X 1.5 1.5

3

X

Umění a kultura

10

10.0

Hudební výchova 1 1 1 1 1

5

0.0

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1

5

0.0

Člověk a zdraví

15

15.0

Tělesná výchova 3 3 3 3 3

15

15.0

Člověk a svět práce

15+3

15.0

Pracovní vyučování 3 3 3+1 3+1 3+1

15+3

0.0

Celkem základní 20 20 21 24 24

109

109.0

Celkem disponibilní 1 1 4 1 2

9

9.0

Celkem v ročníku 21 21 25 25 26

118

118.0

 

 

Učební plán 2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

23+8

23.0

Český jazyk a literatura 5+1 5+1 5+1 4+1

19+4

19.0

Cizí jazyk 1+1 1+1 1+1 1+1

4+4

4.0

Matematika a její aplikace

20

20.0

Matematika 5 5 5 5

20

0.0

Informatika

4+2

4.0

Informatika 1+1 1+1 1 1

4+2

0.0

Člověk a společnost

8

8.0

Dějepis 1 1 1 1

4

0.0

Výchova k občanství 1 1 1 1

4

0.0

Člověk a příroda

15

13.0

Fyzika 1 1 1 1

4

0.0

Chemie X X X 1

1

0.0

Přírodopis 1 1 2 2

6

0.0

Zeměpis 1 1 1 1

4

0.0

Umění a kultura

8

8.0

Hudební výchova 1 1 1 1

4

0.0

Výtvarná výchova 1 1 1 1

4

0.0

Člověk a zdraví

12

14.0

Tělesná výchova 3 3 3 3

12

12.0

Člověk a svět práce

20+2

20.0

Pracovní vyučování 5 5 5+1 5+1

20+2

0.0

Celkem základní 27 27 28 28

110

110.0

Celkem disponibilní 3 3 3 3

12

12.0

Celkem v ročníku 30 30 31 31

122

122.0

 

 

 

Učební plán speciální školy

Každý máme šanci

Učební plán I. stupeň

 Ročník

Počty hodin

Vzdělávací oblasti (obory)

1

2

3

4

5

6

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Čtení

2

2

3

3

3

3

16

16

Psaní

2

2

2

2

1+1

1+1

10+2

10

Řečová výchova

2

2

2

2

2

2

12

12

Matematika a její aplikace
Matematika

2

2

2

2

2+1

2+1

12+2

12

Informatika
Informatika

X

X

X

X

1

1

2

2

Člověk a jeho svět
Věcné učení

2

2

3

3

3

3

16

16

Umění a kultura
Hudební výchova

2

2

2

1

1

1

9

9

Výtvarná výchova

2

2

1

1

2

1

9

9

Člověk a zdraví
  Výchova ke zdraví

X

X

X

X

X

X

X

X

Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

18 + 6

18

Člověk a svět práce
Pracovní vyučování

3

3

3

4

4

4

21

21

Celkem základní

20

20

21

21

22

21

125

125

Průřezová témata

P

 

 

Celkem disponibilní

1

1

1

1

3

3

10

10

Celkem v ročníku

21

21

22

22

25

24

135

118.0

 

Učební plán II. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory)

7

8

9

10

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Čtení

3+1

3+1

3

3

12 + 2

12

Psaní

2

2

2

1+1

7 + 1

7

Řečová výchova

1

1

1

1

4

4

Matematika a její aplikace
    Matematika

3

3

3

3

12

12

Informatika
    Informatika

1

1

1+1

1+1

4 + 2

4

Člověk a společnost
    Vlastivěda

2

2

2

2

8

8

Člověk a příroda
    Přírodověda

3

3

3+1

3+1

12 + 2

12

Umění a kultura
   Hudební výchova

1

1

1

1

4

8

   Výtvarná výchova

1

1

1

1

4

Člověk a zdraví
   Výchova ke zdraví

X

X

1

1

2

2

   Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova

3+1

3+1

3+1

3+1

12 + 4

12

Člověk a svět práce
   Pracovní vyučování

5

5

6

6

22

22

Celkem základní

25

25

27

26

103

103

Průřezová témata

P

 

 

Celkem disponibilní

2

2

3

4

11

11

Celkem v ročníku

27

27

30

30

114

 

 114