Školní družina a klub

Do školní družiny dochází pravidelně 12 žáků. Po společném obědě se klade důraz na přípravu na vyučování. Děti se zde formou didaktických her procvičí učivo, napíší domácí úkoly a procvičí čtení.
Každý den je střídána rozmanitá činnost – výtvarná, pracovní, tělovýchovná, dopravní, přírodovědná a vlastivědná.
Spolupracujeme např. s nízkoprahovým centrem DoPatra a městskou knihovnou. V době školních prázdnin jsou ve školní družině organizovány sportovní a kulturní akce.

Školní klub

pT870HGspKoZUucNekPl9lUQUBK-jZhyLn245AnRUchhEvdvc_JGK62At0o5jENW9JjPYmI[1]

 

Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Děje se tak zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje také žákům pomoc při přípravě na vyučování (vypracovávání domácích úkolů, doučování). Činnosti klubu se mohou účastnit i žáci z ostatních škol, pouze však do cílové kapacity klubu. Klub je v provozu každý den. Spolupracuje zejména s Domem dětí a mládeže v Novém Bydžově. Koordinaci zájmového vzdělávání ve ŠK zajišťuje vychovatel ve spolupráci pedagogickými pracovníky a externími pracovníky DDM Nový Bydžov.