Akce školy 2011/2012

 

 

 

Návštěva v Městském muzeu  v Novém Bydžově

Ve dnech 14. a 15. 6. 2012  navštívili žáci 5. až 9. ročníku Městské muzeum v Novém Bydžově. Pan  Prokop, ředitel muzea, seznámil žáky s historií města Nového Bydžova.  Ukázal jim řadu zajímavých exponátů. Žáky zaujala např. kostra pravěkého  člověka, husitská houfnice, obrazy Petra Brandla, flašinet a sochy lidového  umělce Václava Kudery. 

Zdravý životní styl

V rámci projektu Zdravý  životní styl se na naší škole uskutečnila dne 5. června přednáška s názvem Dopravní výchova  a bezpečné chování, která byla s ohledem na věk žáků  realizována na dvě skupiny. Přednášející nadpor. J. Pelánek, člen Policie ČR, a  pan Bc. J. Kubinec, kurátor sociálního oddělení z Nového Bydžova, připravili  pro žáky aktuální informace z dané oblasti. V úvodní části pan Kubinec přiblížil žákům náplň své profesní činnosti. Poukázal rovněž na  problematiku záškoláctví a rizika s tím spojená. Dále pan policista  seznámil žáky s dopravní bezpečností. Byla vymezena základní pravidla  bezpečného chování v dopravě pro chodce i cyklisty. Děti se aktivně  zapojovaly do přednášky a správně zodpovídaly otázky týkající se bezpečného  silničního provozu, i vybavení jízdního kola. V další části byli žáci  informováni o tom, jak jednat v krizových situacích a jak přivolat první  pomoc. Modelové příklady s pomocí pana policisty zvládli všichni správně  vyřešit. Vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin, byli žáci poučeni o  tom, jak se správně chovat v létě. Druhý stupeň byl informován blíže o  trestní odpovědnosti mladistvých. Během přednášky žáci obdrželi písemné prospekty  a obrázky, které lze dále využít ve výuce.     

Další den 6. června proběhla zajímavá  přednáška O zásadách zdravé výživy, které se ujala zdravotní sestra Monika  Peterová. Nejprve byli žáci seznámeni s potravinovou pyramidou. Společně  s paní Peterovou hovořili o jednotlivých složkách pyramidy, z čeho se  skládá zdravá snídaně, svačina, oběd a večeře. Vzájemnou diskusí na praktických  příkladech žáci poznávali zdravé a nezdravé potraviny. Žáci druhého stupně měli  informace doplněné o možných nemocech, jež jsou výsledkem nezdravého způsobu  stravování. Nedílnou součástí přednášky byly také základní údaje o vitamínech a  minerálních látkách. Věříme, že žáci si zapamatovali dobré rady o zdravém  stravování a uplatní je ve svém jídelníčku.  V tento den si také žáci  prvního stupně vyzkoušeli „ výstup na Sněžku,“ kde s nejlepším časem  zvítězili žáci 2. a 4. ročníku.    

Dne 7. června žáci ve skupinách navštívili  Městskou knihovnu v Novém Bydžově, kde pro ně paní ředitelka Lojková a paní  Seidlová připravily program O zdravému životnímu stylu. Nejprve jsme se  seznámili s okruhy zdravého životního stylu. Žáci hovořili také o tom, jak  aktivně a správně trávit volný čas, jak pečovat o své tělo, zuby apod. Poté  paní knihovnice velmi poutavě převyprávěly pohádku O dědečkovi a královské  snídani z knihy Dětská etiketa vesele a hravě od autorky Joanna Krzyžanek.  Součástí programu byl i úkol. Ve skupinkách žáci třídili obrázky potravin na  zdravé a nezdravé. Opět si mohli ověřit osvojené znalosti. V závěru jsme  si připomněli význam četby a poděkovali za příjemné a poučné setkání.    

V pátek dne 8. června byl  projekt ukončen zábavnou soutěží AZ Kvíz a poznáváním dopravních značek.  V první vyučovací hodině si žáci prvního stupně a žáci speciální třídy  v AZ Kvízu ověřili své získané znalosti v oblasti poznávání ovoce,  zeleniny, lidského těla, pohybových aktivit a správného stravování. Soutěže se  zúčastnilo celkem 6 družstev složených z žáků prvního stupně a speciální  třídy. Tři družstva byla velmi úspěšná a byla také náležitě odměněna. Druhou  vyučovací hodinu jsme soutěžili v poznávání dopravních značek, kde nejvíce  značek poznala a správně pojmenovala K. Čurejová. V závěru hodiny jsme  vyhodnotili všechny soutěže, které proběhli v rámci projektu Zdravý  životní styl. Vítězové soutěže Poznávání ovoce a zeleniny byli D. Hora, E. Miko  a M. Jurková, M. Fialová, kteří měli shodný počet bodů. Při výstupu na Sněžku  byl nejrychlejší 2. a 4. Ročník. Ve vyplňování zadaných dotazníků byl  nejpečlivější A. Horváth, P. Horváth a D. Morong. Žáci druhého stupně soutěžili ve  skupinách, kde společně řešili připravené úkoly. Museli například prokázat  znalosti o zdravé výživě, péči o zuby, vypočítat index tělesné hmotnosti (BMI),  jak nejlépe trávit volný čas, apod. Závěrem byli též odměněni za veškeré  soutěže.     Věříme, že žáci se dozvěděli to  nejpodstatnější o zdravém životním stylu a nabyté znalosti uplatní prakticky ve  svém každodenním životě.

Úspěch ve výtvarně soutěži

Žáci naší školy se zapojili do  výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2012, kterou organizuje Sdružení  hasičů Čech, Moravy a Slezska. Koncem května proběhlo krajské kolo, ve kterém  žákyně ze speciální třídy dosáhly pěkného ocenění v kategorii K2. První  místo získala Michaela Jurková. Na třetím místě se umístila Martina Horváthová.  Gratulujeme!

Školní výstava 

Ve dnech 22. května až 25. května  proběhla výstava prací žáků druhého stupně v relaxační místnosti naší  školy. Všechny výrobky byly opravdu zdařilé. První místo získala Sindy  Telváková z osmého ročníku. Druhé místo patřilo Ondřejovi Horváthovi ze  sedmého ročníku. Třetí místo obsadila Klára Giňová ze šestého ročníku. Všem děkujeme  za hezkou výstavu a těšíme se na další.

SOUTĚŽ  DO-RE-MI

V závěru měsíce  května připravila paní učitelka Filipová pro žáky prvního stupně pěveckou  soutěž DO-RE-MI, jež probíhala v relaxační místnosti školy pod bedlivým  dohledem odborné poroty. Ta byla složena ze zástupkyň pedagogického sboru, a to  paní učitelkou Brzkovou, Tačnerovou a Vojtěchovou. V letošní soutěži došlo  k inovaci. Žáci nejen zpívali, ale také hádali slova z písniček a  poznávali písně podle zahraných melodií. Soutěž byla opravdu velmi vyrovnaná.  V první skupině vyhrála Renáta Horváthová, která podala přesvědčivý výkon.  Na druhém místě se umístila Mária Mitáčová. O třetí místo se utkali Nikolka Demeterová  a Milan Bajza. V tomto duelu se stala vítězem Nikolka Demeterová. Ve druhé  skupině se na prvním místě umístilo hned několik soutěžících ze speciální třídy  – Michalka Jurková, Michalka Fialová a František Kurka. Druhé místo získala  Lucie Demeterová. O třetí místo se i v této skupině svedl urputný boj mezi  Sabinou Mikovou a Danielem Morongem, ve kterém nakonec zvítězila Sabina Miková.    V závěru soutěže  DO-RE-MI byli uvedení vítězové odměněni hodnotnými cenami. Zúčastnění žáci si  odnesli sladkou odměnu.     Mgr. Monika Brzková

 1. SKUPINA       1. a 3. ročník

Jméno a příjmení

Počet bodů

Renatka  Horváthová

15

Mariánka  Mitáčová

14

Nikola Demeterová

13

Milan Bajza

12

Nikolas Demeter

11

Vanesa Telváková

9

Patrik Bajza

9

Natálka Bajzová

6

 2. SKUPINA       4., 5. ročník a speciální třída

Jméno a příjmení

Počet bodů

Míša Jurková ,Míša Fialová             František Kurka

15

Lucie Demeterová

14

Sabina Mitálová

13 + 1

Daniel  Morong

13

Imko Mitáč

11

Martina Horváthová

10

Milan Kurka

9

Besídka  pro maminky

Žáci prvního stupně si pro své  maminky k jejich svátku připravili recitační, pěvecké a taneční  vystoupení. Besídka se konala jako každý rok v relaxační místnosti naší  školy, a to ve středu 16. května od 13 hodin. Generálka na toto vystoupení probíhala  již dopoledne, kdy si žáci vyzkoušeli své dovednosti a hlavně si ujasnili, kdo  a kdy bude vystupovat. Před 13 hodinou byli již všichni netrpěliví a očekávali  účast svých maminek a babiček, které jsme s dostatečným předstihem pozvali  pomocí pozvánek a plakátů. Ty byly též vyvěšeny na nástěnkách školy. Pro žáky  však musela být účast maminek velkým zklamáním! Jejich velikou snahu, taneční,  recitační a pěvecký talent ocenilo pouze pět přítomných maminek, a to  v zastoupení tří maminek žáků speciální třídy, jedné maminky žákyně 2.  ročníku a jedné maminky žáka 1. ročníku. Žáci se na toto  vystoupení připravovali celý měsíc a měli  s ním velký úspěch v Domově důchodců Humburky. Žákům 1. ročníku se  vydařilo nejenom recitační, ale i taneční vystoupení. Žáci 2., 3., 4. a 5.  ročníku předvedli své recitační dovednosti. Někteří z nich vystoupili i  v taneční produkci Měla babka čtyři jablka. Nejvíce se určitě líbilo  pěvecké vystoupení R.  Horváthové, která  zazpívala „Čížečku čížečku.“ Žáci speciální třídy uspěli se svým pásmem písniček  z Novobydžovska a Chlumecka. Nakonec žáci svým maminkám rozdali srdíčka,  která si vyrobili v kroužku šikovných ručiček.     Mgr. Monika Brzková

Tonda Obal na cestách

Beseda  Tonda Obal na cestách je již tradičním projektem probíhajícím na naší škole.  V úterý 15. května se uskutečnila série besed Tonda Obal na cestách  s tématikou třídění a recyklace odpadů pro žáky I. a II. stupně  v relaxační místnosti naší školy a na školním hřišti. Zejména žáci druhého  stupně předvedli znalosti z dané tématiky a všichni se dozvěděli spoustu  nových informací. Součástí besedy byly praktické ukázky odpadů a jejich  recyklovatelných produktů. Žáci si vyzkoušeli správné třídění odpadů do  připravených barevných nádob a na školním hřišti si zahráli domino a zaházeli  si míčkem do recyklační stěny. Poté byli za svou snahu odměněni voskovými  pastelkami, omalovánkami a dalšími předměty. Nezbývá než poděkovat lektorovi  Adamovi za velmi pěkně připravenou přednášku a těšíme se na další.    

Mgr.  Monika Brzková

Dny otevřených dveří u HZS Královéhradeckého  kraje – Nový Bydžov

Hasičský záchranný sbor  Královéhradeckého kraje pořádal u příležitosti svátku sv. Floriána – patrona  hasičů „Dny otevřených dveří.“ Prostory stanic Hasičského záchranného sboru  Královéhradeckého kraje byly otevřeny nejen pro veřejnost, ale i pro děti, žáky  a studenty mateřských, základních a středních škol. Návštěvníci si mohli  prohlédnout požární techniku a vybavení hasičů, které používají při ochraně  životů, zdraví a majetku spoluobčanů. Příležitost vidět prostory novobydžovského  hasičského záchranného sboru si naši žáci nemohli nechat ujít. Celý první  stupeň a žáci speciální třídy se vydali na prohlídku místní zbrojnice. Žáci si  pod dohledem místních hasičů prohlédli veškeré vybavení a techniku. Vyzkoušeli  si obleky, které hasiči používají při zásahu ve velkém žáru nebo při práci  s chemikáliemi.  Děti si prohlédly  hasičská vozidla v místním areálu a na závěr prohlídky si všichni mohli  prakticky vyzkoušet protipožární hadici, což se všem velice líbilo. Opět  nezbývá než poděkovat našim průvodcům za jejich trpělivost, se kterou  odpovídali na otázky našich žáků a za perfektní ukázky jejich práce.

Vystoupení v Domově  důchodců Humburky

Po několika týdenní přípravě se  naši žáci vypravili předvést své recitační, pěvecké a taneční dovednosti seniorům  do Domova důchodců Pohoda v nedalekých Humburkách.  Sál byl zaplněný do posledního  místečka, technika připravená a tak se mohlo začít. Program zahájila několika  slovy paní učitelka Hana Tačnerová. Po úvodním slově vystoupili  s recitačním pásmem žáci prvního ročníku a také zatančili na písničku ZOO.  Žádné oko přihlížejících nezůstalo suché. Následovalo recitační pásmo druhého a  čtvrtého ročníku. Velice pěkné sólové pěvecké vystoupení předvedla žákyně Renatka Horváthová, jež zazpívala písničku Čížečku, čížečku, které se setkalo  s velkým ohlasem. Poté žáci třetího a pátého ročníku zarecitovali verše o  maminkách, babičkách a ženách, pro které bylo celé pásmo vytvořené  k jejich svátku.   S největším úspěchem se však  setkalo pěvecké vystoupení žáků speciální třídy. Žáci této třídy zazpívali  písničky z Novobydžovska a Chlumecka. Přítomné obecenstvo se zapojilo a  zpíval celý sál. Žákům naší školy bylo poděkováno  zástupci přihlížejících seniorů, ale nejvíce je odměnil jejich upřímný potlesk  a slzy radosti v jejich očích a v neposlední řadě i sladká odměna.   

  10.května     Mgr. Monika Brzková

Pestrý týden na naší škole

Ve středu 2. května se uskutečnila na naší škole  cyklistická soutěž. Zúčastnilo se jí jedenáct dětí. Soutěžilo se v různých  disciplínách: poznávání dopravních značek a dopravních prostředků, vybavení  jízdního kola, skládání puzzle s dopravní tématikou a na závěr se  soutěžilo v jízdě zručnosti.     Soutěžícím počasí přálo, což mělo zajisté vliv na  jejich zdařilé výkony. Žáci měli dobré teoretické znalosti a dokázali být i  velmi zruční. Na prvním místě se umístil  Dominik Hora, druhé místo obsadil Imrich Mitál  a na třetím místě skončil Radek Tulej.

 

Ve čtvrtek 3. května se 5. ročník zúčastnil výukového  programu Dopravní výchova. Akce se uskutečnila na dopravním hřišti v Novém  Bydžově pod vedením paní Jelínkové, která pracuje v místním Domě dětí a  mládeže.  Nejprve děti seznámila s  dopravními značkami a pravidly bezpečného chování v silničním provozu.  Potom byly děti informovány o povinném vybavení cyklisty. A následně s její  pomocí děti řešily křižovatky. Následovalo rozdělení žáků do skupin po pěti  členech. Žáci se postupně střídali v jízdě na kole (jezdilo se podle  dopravních značek) a psaním zkušebního testu.     Dopravní výchovy se zúčastnila Sabina Miková, Adéla  Kováčová, Petr Horváth, Dominik Hora a Imrich Mitál. Všichni s napětím  očekávali vyhodnocení testu. Cyklistický průkaz mohl získat jen ten, kdo měl  z dvaceti otázek maximálně čtyři chybně. Čestnými držiteli tohoto průkazu  jsou Cyklisti s velkým C Dominik Hora a Imrich Mitál. Akce se všem žákům velice  líbila, poděkovali jsme za ni paní Jelínkové a příslušníkovi městské policie.    

Mgr.  Hana Tačnerová

Čarodějnický  den
Svátek  všech čarodějnic jsme oslavili s našimi žáky i v tomto roce. Pro  čarodějnice a čaroděje jsme si připravili soutěže. Soutěže probíhaly ve dvou  čarodějnických družstvech. Čaroděj   D. Hora   a   I. Mitál byli kapitány  družstev. Zapomenout nemůžeme ani na jejich zručné čarodějnické pomocnice.  Především bych chtěla pochválit  čaroděje   I. Mitála a čarodějnici  S. Mikovou  za velmi pěkný přístup k čarodějnickým  učňům jejich družstva.  Čarodějnice i  čarodějové soutěžili v běhu ve starých škrpálech, letu na koštěti,  skládání čarodějnických puzzle, skoku v pytli a přenosu kouzelného  lektvaru. Po urputném souboji   čarodějnických   družstev,   rozdílem jednoho bodu, zvítězilo družstvo D.  Hory. Čarodějnice  a  čaroděje   jsme odměnili   sladkostmi  a  na  závěr jsme  jim  popřáli zdařilý večerní let bez nehody.     
Monika  Brzková
 
Přednáška o dospívání
    V úterý 17. dubna se  uskutečnila pro dívky z druhého stupně přednáška o dospívání. Paní Květa  Kožíšková, ženská odborná sestra, dívkám velmi vhodným způsobem přiblížila  problematiku dospívání.  Zdůraznila  děvčatům, že dospívání není jednoduchým obdobím života. Proto je nutné mít  dostatek informací, věnovat pozornost každodenní osobní hygieně a mít odpovědný  přístup k pozdějšímu partnerskému soužití.
 
 
Velikonoční  rozjímání
 
Ve středu 4. dubna navštívil žáky ZŠ  praktické a speciální  pan farář Mgr.  Benko. Velmi výstižným způsobem přiblížil našim dětem přípravu na křesťanské  Velikonoce i průběh těchto svátků. Lidé se v této době nad sebou více  zamýšlejí, že je třeba druhým odpouštět, slabším pomáhat, mít v srdci  lásku a slušně se chovat nejen v těchto dnech. Rozjímání oživil zpěvem za  doprovodu kytary.     Bylo to milé a srdečné setkání před  velikonočními prázdninami.
 
Velikonoční  dílna
 
Stalo se již tradicí, že před  Velikonocemi žáci navštěvují na naší škole tvořivou velikonoční dílnu.     Vyučující I. stupně pro ně připravili  různé zajímavé činnosti, při kterých si děti vyrobily velikonoční výzdobu do  svých domovů. Vytvářely z barevných papírů veselá  velikonoční přáníčka, papírovou slepičku s vajíčkem, zápich do květináče  tvořený kytičkou z piškotu, závěs s beruškou a další dekorace.     Všichni si na závěr tyto pěkné výrobky  odnesli domů a Velikonoce mohly začít!
 
Březen MĚSÍC KNIHY
Každým rokem, tak i letos, všichni žáci ZŠ  speciální, i praktické, navštívili Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Paní  Seidlová, knihovnice z oddělení pro děti a mládež, si připravila  zábavný a vzdělávací program, který žákům  rozšířil znalosti z oblasti literární výchovy.     Mladší  děti si vyslechly pohádku O Koblížkovi, zazpívaly si  písničku z této pohádky a prokázaly schopnost  pohádku samy vyprávět, vybarvit obrázky i skládat puzzle.     Starší žáci si rozšířili  vědomosti o životě a díle spisovatelky Boženy Němcové, malíře i spisovatele  Josefa Čapka a ilustrátora Jiřího Trnky. Tyto osobnosti v letošním roce  slaví kulatá výročí. Příjemným překvapením pro obě strany, pro žáky i pro paní  knihovnici,  byly znalosti žáků,  které načerpali při práci na podzimních  školních projektech. Žákům byla opětovně nabídnuta možnost stát  se pravidelným návštěvníkem knihovny. Čtenářský průkaz jim otevírá  cestu za poznáním, vzděláváním i zábavou.
 
Mgr.  Iva Sládková a Mgr. Romana Bičišťová
 
 
Závody s auty na dálková ovládání
 
Středeční  odpoledne 28. března patřilo dětem prvního stupně. Paní učitelky pro ně  připravily sportovní program pod názvem „Závody s auty na dálková  ovládání.“ S ohledem na pěkné počasí se akce konala na hřišti  v areálu naší školy.     Sešlo  se více než dvacet dětí a téměř všechny se aktivně zapojily do závodění a  vzájemného povzbuzování.  Na dráze  s překážkami se odehrály napínavé závody. Je zřejmé, že štěstí přálo více  chlapcům. Avšak i děvčata se umístila na pěkných místech. Z celkového počtu  devatenácti soutěžících první místo obsadil závodník Imrich Mitál, druhé místo  patřilo Janu Mitáčovi a třetí Dominikovi Horovi. Pěkné čtvrté umístění náleželo  Imkovi Mitáčovi, paté Radkovi Tulejovi, šesté Danielovi Morongovi. Sedmé místo  v závodech obsadila Vaneska Telváková. S gratulací dostaly děti pěkné  diplomy. Sladká odměna za účast jistě potěšila každého závodníka. Pro přítomné  dospělé byly odměnou spokojení závodníci.
 
 
Soutěž ve společenském tanci  na ZŠ F. Palackého
    Poslední  den před jarními prázdninami bývá na školách obvykle rušnější, než dny ostatní. Žáci a  žákyně již cítí nadcházející volno a  je  těžší je zaujmout.     Takovým  dnem pro nás byl  17. únor. I na naší  škole nastal rozruch, ale v daleko vítanější formě. Proběhla totiž  naplánovaná soutěž ve společenském chování pro žáky a žákyně 2.stupně. Tématem bylo slušné chování –  ovšem soutěžní formou a s napínavým průběhem. Paní učitelka Mgr. Kazdová připravila  a vedla celý program s p. uč. Sládkovou a   Lejskem.     Na programu  bylo řešení řady situací, v nichž se lze zachovat taktně i nevhodně. Děti  mohly reagovat písemnou formou, dramatizací modelových situací, ale také musely  počítat s tím, že na celkové hodnocení má významný vliv i jejich chování  v průběhu celé akce.     Velmi  dobře připravená soutěž měla rychlý spád, skupinovou formou zaměstnávala  všechny účastníky najednou  a nedávala  žádný prostor nudě. Pokud některá skupina skončila dříve, řešila ihned nové  situace a intenzivně spolupracovala.     Nakonec  se po vyrovnaném průběhu ukázalo, že na celkové hodnocení mělo největší vliv  chování dětí při samotné soutěži, tedy praktické naplnění toho, o čem se učí.     Vítězové  si vydobyli hodnotné ceny, ale dostalo se nakonec na všechny. Poděkování  zaslouží p.uč.Kazdová, díky nápadité režii pod jejímž vedením nakonec naši žáci  a žákyně na prázdniny ani moc nepospíchali.                                                                                       
Mgr. Vladimír Lejsek
 
 
Karneval na ZŠ F. Palackého
    Středeční  odpoledne 15. února se malá tělocvična naší školy proměnila  v pestrobarevné místo, kde si dali sraz zvířátka z celého světa, kuchařky,  čerti, klauni, princezny, kovbojové a řada dalších postaviček, které ve škole  jen tak nepotkáte. Na oblíbený maškarní rej přišlo kolem 25 zamaskovaných žáků I.  stupně naší školy, kteří se s velkou chutí zúčastnili soutěží, které jsme  si pro ně připravili. Pro všechny soutěžící byly připraveny sladké odměny.  Nechyběla ani mezi dětmi oblíbená diskotéka, o kterou se postaral úžasný klaun.  Na závěr karnevalu došlo i na vyhlášení nejlepších masek. První místo získala  maska mimina, druhé místo kuchařka a třetí místo obsadil pejsek. Všem  zúčastněným nezbývá než poděkovat za pěkné a zábavné odpoledne a těšit se opět  na příští rej masek.     Mgr.  M. Brzková
 
 
Zajímavá beseda
 
V pondělí, 16.ledna 2012,  jsme na 2.stupni zahájili týden příjemným i poučným způsobem.   Přivítali jsme p.Bc. Miloslava  Fátora ze Střední odborné školy ochrany osob a majetku z Malých Svatoňovic  a 3 jeho studenty.     Cílem tohoto setkání byla  přednáška o míře trestní odpovědnosti nezletilých a mladistvých.     P.Bc.Fátor  se soustředil na negativní společenské jevy,  s nimiž se mohou naše děti setkat a poutavým  způsobem   objasňoval nejen procesy i sankce, které provázejí vyšetřování, ale  zejména důsledky, které má kriminální chování pro pachatele.     Informace vyvolaly mezi našimi  žáky živý ohlas a bylo zřejmé, že zasvěcený projev odborníka, který zná svůj  obor z praxe, má v oblasti prevence protispolečenského jednání velkou  efektivitu.Objasnění právní stránky doprovázela řada příkladů a dobrých rad.     Ve druhé části se představili  studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku. Předvedli své sportovní  i profesní umění na ukázkách sebeobrany proti různým typům útoku a zejména  dovolili našim žákům, aby si tyto dovednosti vyzkoušeli sami. Celá beseda se  protáhla na tři hodiny, ale nikomu nepřipadala dlouhá nebo nudná. Prožili jsme  zajímavé i poučné dopoledne a svým hostům děkujeme.
 
 
Prevence kriminality
    Dne 4.11. 2011 se žáci celé ZŠ praktické Nový Bydžov zúčastnili  interaktivní besedy, kterou pro ně připravili terénní sociální pracovnice paní  Hana Holková a nadpraporčík Jaromír Pelánek z Policie ČR OO Nový Bydžov.  Žáci byli poučeni o nebezpečí, s kterým se mohou v současné době nebo  v budoucnu setkat. Problémy s negativním vlivem kamarádů,  s chozením za školu, se závadovým jednáním na veřejnosti i ve škole,  s týráním, drogami a kyberšikanou. Paní Holková velice výstižně dětem  popsala trestněprávní odpovědnost pro   různé věkové kategorie. Zkušenosti z této problematiky vhodně  doplnil také nadpraporčík J. Pelánek. Doufejme, že si žáci tyto cenné informace  zapamatují a budou se podle toho řídit.     Mgr.Iva  Sládková
 
 
VÁNOČNÍ  POVÍDÁNÍ
    Ve středu  14. 12. 2011 přišel k nám do školy
p. farář Mgr. Benko.     Dětem  povídal o adventním čase, o vánocích a o potřebě být spolu. Není důležité  dostat plno drahých dárků, ale to, že se rodina sejde – mají se všichni  rádi a dokáží si odpustit.     Během  povídání si žáci zazpívali koledy s doprovodem kytary.
 
 
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách
    Dnes 24.11.2011 se Základní škola praktická v Novém  Bydžově zúčastnila projektu Příběhy bezpráví. Akce příběhy bezpráví – měsíc  filmu na školách 2011, spadá do projektu společnosti Člověk v tísni. Této  akce jsme se zúčastnili i v minulých letech. Téma letošní projekce se  týkalo emigrace a života v exilu. Film byl určený pro žáky druhého stupně.
    Vybraným filmem  naší projekce s hostem byl film Swingtime. V tomto příběhu se žáci  dozvěděli o nejrafinovanější a zároveň nejpodlejší akci proti uprchlíkům,  kterou spustila StB na podzim 1948 pod krycím názvem „akce Kameny“. Lidé  utíkající na Západ byli prostřednictvím StB zkontaktováni s „převaděčem“, který  byl buď agentem, nebo přímo   kádrovým pracovníkem tajné policie. Spolupracovníci StB  převáděli uprchlíky přes falešnou státní hranici do „západní“ zóny, kde od nich  fiktivní Američané získávali důležité informace. Poté byli zatčeni a uvězněni.  Hlavní hrdina filmu, klavírista Pavel, je při jedné takové akci zadržen. Aby  ochránil svou ženu, která zůstala v Čechách, stává se součástí celého  komplotu.
    Hostem při  promítání filmu s následnou besedou byl předseda KPV v Hradci  Králové, pan Zdeněk Kovařík. Žáci měli jedinečnou příležitost slyšet vyprávění  účastníka, který byl v padesátých letech vězněn v Jáchymově. Také  hlavně na toto nelehké období se žáci svými otázkami nejvíce zaměřili. Získali  tak poznatky o komunistickém bezpráví v našich moderních dějinách. 
 
Projekt – S   KNIHOU   DO  ŽIVOTA
    Ve dnech 31. 10. 2011 – 16. 11. 2011  proběhl na ZŠ praktické v Novém   Bydžově celoškolní projekt   s názvem „S knihou do života“. Nejdříve se uskutečnil přípravný  týden, kdy se žáci
a pedagogové připravovali na projekt. Každá třída si zvolila  svoje téma, které prolínalo celým vyučovacím procesem.     Pod vedením učitele si žáci ve  třídách vytvořili nástěnky s daným tématem. V některých třídách  vznikaly výstavky knih, které si děti přinesly z domova, ze školní či  městské knihovny. V rámci vyučování – především v hodinách českého  jazyka se žáci  zabývali pohádkami,  příběhy, spisovateli, ilustrátory, ale i básněmi, jazykolamy, přesmyčkami,  křížovkami, skrytými slovy, aj.     Mimo vyučování žáci zjišťovali  v knihkupectví nebo v prodejně tisku, jaké jsou na trhu časopisy a  knihy pro děti
a mládež. Na prvním stupni a ve speciální třídě  pracovali s českými pohádkami. Žáci luštili křížovky, přiřazovali texty  k obrázkům, hráli divadlo… V hodinách výtvarné výchovy ztvárňovali  různými technikami pohádkové postavy. V hodinách tělesné výchovy si  zahráli na Jeníčka a Mařenku, na mravenečky ze Zlatovlásky, proměnili se  v čerty a Káču… Na druhém stupni se žáci  věnovali  spisovatelům  – Boženě   Němcové, Jiřímu Žáčkovi, Eduardu   Štorchovi  a  Karlu Čapkovi.     Projekt vyvrcholil ve středu 16. 11.,  kdy se uskutečnila prezentace jednotlivých tříd. Žáci prvního stupně si  připravili divadelní ztvárnění pohádek, přednášeli básně, kde představovali  různé pohádkové postavy. Také si společně zazpívali písničku Večerníček.  Proběhlo vyhodnocení soutěže pro rodiče s dětmi v pohádkovém kvízu.  Na závěr jsme pro ně připravili AZ kvíz.     Druhý stupeň ukončil projekt  též prezentací jednotlivých tříd a hrou  Milionář. Obě hry se skládaly z otázek,  které děti řešily v rámci projektu.     Při realizaci projektu se rozplynuly  naše obavy z toho, že kniha leží v ústraní vedle techniky, se kterou  děti každodenně přicházejí do styku.     Děti považují knihu za dobrého  kamaráda, který je zdrojem nejen nových poznatků, ale i báječných příběhů.
Mgr. Stanislava Vojtěchová
 
 
Turnaj ve stolním tenisu v Hradci Králové
 
    Žáci naší školy se  každý rok zúčastňují regionálních přeborů Královéhradeckého kraje ve stolním  tenisu. Stejně tak i letos, kdy akce proběhla 2.11. 2011 v nádherné  tělocvičně Speciálních škol v Hradci Králové.   Stolní tenis  patří na naší škole k doplňkovým sportům, hlavním zůstává kopaná a  atletika. Věnuje se mu asi 5 – 6 žáků, a to nepravidelně. Výsledky soutěže tomu  tedy odpovídaly. Z původně nahlášených 4 žáků nakonec odcestovali jenom  dva, Dominik Hora a Imrich Mitál. Další dva přihlášení, Patrik Kaliáš a Dominik  Döme měli účast na poslední chvíli zakázanou třídním učitelem kvůli výchovným  problémům. A protože ve stejný den probíhal turnaj v kopané na ZŠ  praktické Chlumec nad Cidlinou, kam s panem asistentem Bužou odjela  početná skupina chlapců, nebylo již možné zmíněné výtečníky nahradit jinými  hráči.   Imrich Mitál na  turnaji nepostoupil ze základní skupiny, když všechna svá utkání prohrál shodně  0 : 3. Dominik Hora ze základní skupiny postoupil do vyřazovacích bojů, ale zde  narazil na velmi dobrého hráče z Chlumce nad Cidlinou a se soutěží se  rozloučil.
 
 
 
Návštěva učiliště v Hořicích
 
     Profesní příprava  žáků naší školy má velmi důležitou roli. Skutečnost, že absolvent naší školy  nastoupí do odborného učiliště a zdárně dokončí studium, považujeme za naplnění  našeho poslání.     Aby si žáci  dokázali vytvořit představu o tom, jak to ve kterém učilišti vypadá,  navštěvujeme pravidelně dny otevřených dveří v jednotlivých učilištích. Ta  nejbližší jsou v Hořicích, Hradci Králové a v Městci Králové.     Proto byla na  18.10. a 3.11. zprostředkována návštěva OU v Hořicích s panem  zástupcem Horou. A proč nadvakrát? Protože nám tamní učiliště vždy vyjde vstříc  tím, že pro nás zajistí dopravu dodávkou, do které se ale vejde jen 7 žáků. A  tak nejprve se jeli do Hořic podívat vycházející chlapci s p.uč. Panochou  a o 14 dní později vycházející děvčata s p. uč. Sládkovou.     K tomu ještě  dodejme, že na 1.12. 2011 je zajištěna návštěva v Odborném učilišti Hradec  Králové a 15.12. 2011 pojedeme na den otevřených dveří do Městce Králové. Samozřejmě,  že existují ještě učiliště další, která však pro větší vzdálenost nenavštívíme.  Rovněž i proto, že uvedená učiliště poskytují víc než dostatečnou nabídku rozličných  řemeslných oborů.
 
 
Turnaj v malé kopané v Novém Bydžově
 
     Nejoblíbenější  český sport kopaná měl mezi žáky základních škol praktických regionu ve středu  21.9. 2011 svůj malý svátek. Konal se totiž turnaj, na kterém změřili síly žáci  z Hradce Králové, Hořic, Chlumce nad Cidlinou, Městce Králové a  pořádajícího Nového Bydžova. Akce se uskutečnila na krásném hřišti  s umělým povrchem v areálu Střední školy technické a řemeslné  v Tyršově ulici. Velký dík patří p.řediteli Mgr. Vladimíru Blažejovi,  který uspořádání turnaje umožnil.   Turnaj proběhl  hracím systémem každý s každým, délka utkání byla stanovena na  jedenkrát 15 minut a na hřišti naplňovalo ze  všech sil podstatu hry kopaná 5 hráčů v poli a brankař. Počasí působilo  dojmem, že bylo sjednané; bezvětří, pod mrakem, avšak bez deště a teplota cca  18°C jsou pro fotbal skutečně ideální parametry. Ke zdaru akce přispěli sami  hráči dobrým chováním, což dokládají pouze dvě žluté karty za fauly  v průběhu celého turnaje   (10 utkání). A tak radost organizátorům kalily snad jen míče  v zahradách sousedních objektů, které zde končily po zběsilých obranných  zákrocích či fatálně nepovedených střelách na branku. Bohužel o jeden  z míčů (pochopitelně o ten nejlepší) jsme touto cestou dočasně přišli,  neboť jeden z majitelů přilehlého objektu odmítl míč vydat a přes plot  vzkázal, že ho vydá pouze panu řediteli střední školy.   A nyní k tomu  nejpodstatnějšímu a tím jsou výsledky. Celým turnajem prošel bez jediného  zaváhání tým Nového Bydžova a vyhrál rozdílem třídy. Postupně porazil Chlumec  1:0, Městec Králové 11:0, Hořice 6:0 a Hradec Králové 5:1. Na druhém místě  skončil Hradec Králové s jednou prohrou, třetí byl Chlumec nad Cidlinou,  čtvrté místo obsadilo družstvo Městce Králové s velmi mladým týmem, který  v souboji o poslední příčku jasně přehrál družstvo z Hořic.   Celkově vzato  turnaj se vydařil a věříme, že v podobném termínu a na stejném hřišti  proběhne i za rok. K maximální spokojenosti pedagogického doprovodu  všechna družstva stihla plánované spoje do svých měst, čímž byl zdar celé akce  dovršen.  
 Kopidlenské poupě
Přírodovědná  soutěž, kterou každoročně pořádá Střední zahradnická škola Kopidlno. Soutěží  trojčlenná družstva i jednotlivci z řad žáků 7. – 9. ročníku. Letos se  konala 7. října. Žáci naší školy se účastnili již po páté. Tentokrát ji  reprezentovali Nikola Čurejová( 8. ročník), Jan Rudolf(9. ročník) a Karel  Dohnal(8. ročník). Soutěž se skládala z přírodovědného testu, poznávání  částí sekačky, poznávání rostlin a aranžování věnečku suchými květinami.  Pravidelná příprava přinesla své plody a tak se můžeme pochlubit těmi  nejlepšími místy. Z celkového počtu 28 jednotlivců se mezi sebou podělili  o první tři místa. Jan Rudolf získal 1. místo,  Karel Dohnal 2. místo a Nikola Čurejová 3.  místo. Jako družstvo obsadili celkově první místo.  Za velice pěknou a úspěšnou reprezentaci jim  děkujeme.     Mgr.  M. Čapková
 Interaktivní tabule
 Moderní  technologie jedenadvacátého století čím dál více promlouvají do našeho běžného  života. Věci, které byli před deseti lety představitelné snad jen  v hlavách hrstky vizionářů, dnes bereme jako naprosté samozřejmosti. Vývoj  IT technologií se promítl téměř ve všech oblastech usnadnění lidské práce a  nyní se dere do popředí v oblasti lidského vzdělávání.         Mnozí z nás jistě zažili školní učebny se  stěnami plnými učebních pomůcek. Ať to byly různé mapy, chemická tabulka prvků,  tabulka nepravidelných sloves, lidské trávicí ústrojí nebo sem tam nějaký  vycpaný pták. Tyto pomůcky často sloužily k zakrytí poškozené malby či  omítky ale hlavně k názorné ukázce učiva, kterou mají žáci neustále na  očích. Avšak doba pokročila a všechny tyto předměty mohou být obsaženy  v jedné bílé nástěnné desce – Interaktivní tabuli.         ZŠ praktická Nový Bydžov letos v červnu získala  grant z Evropské unie, což umožnilo  instalovat hned dvě tyto tabule. Je to  samozřejmě velký krok k celkové modernizaci školy a školní výuky. Žáci zde  mohou snadněji pochopit probíranou látku. Interaktivní tabule dokáže na žáky  působit více smysly, než tomu bylo doposud s názornými pomůckami. Tak  třeba například v hodinách přírodopisu mohou zvířata nejen vidět ale i  slyšet. Výuka jazyků je též provázena zvukovými předvolbami zvolených výukových  programů. Různé spojovačky a doplňovačky známé z pracovních sešitů jsou  také mnohem lépe zapamatovatelné. Správně spojená dvojice může být provázena kladným  zvukovým efektem, špatně spojenou dvojici zase může provázet vibrační efekt  tabule. A takto by se dalo pokračovat předmět od předmětu dál a dál.         A jak vlastně taková interaktivní tabule funguje? Je  to vlastně jedna velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk. Tato  plocha je propojena s počítačem, vybaveným příslušným softwarem. Obraz  z počítače je pomocí datového projektoru přenášen na tabuli a vy tak  můžete jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počítačové aplikace,  kreslit, psát, počítat, spojovat a tak dále.  
Jestli jsou interaktivní tabule lepší pro celkové  pochopení dané problematiky, o tom není třeba se dlouze dohadovat. Vždy je  lepší něco vidět, slyšet a pozorovat než si o tom číst dvě stránky psaného  textu v učebnici. Jestli však je lepší tato technologie pro celkový vývoj  žáka, než klasická výuka dvacátého století, ukáže až čas.