Akce školy 2012/2013

 

 
 
 

 

Preventivní aktivity na ZŠ F. Palackého

5. 6. 2013

V rámci prevence kriminality se uskutečnila na naší  škole přednáška pana Bc. Fátora, učitele z Bezpečnostně právní akademie,  s.r.o., střední škola Malé Svatoňovice, o trestní odpovědnosti při dovršení  věku patnácti let. Žáci II. stupně ZŠ praktické vyslechli, že neznalost  zákona neomlouvá. Dozvěděli se, které činy spadají do trestné činnosti, byli  seznámeni s poškozováním cizí věci, vydíráním, ublížením na zdraví,  problémem neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě, sexuálním zneužíváním,  šířením poplašné zprávy. V druhé části předvedli studenti střední školy  prvky sebeobrany. Žáci si vyzkoušeli některé obranné chvaty, byli poučení, že  tyto znalosti smí použít pouze v sebeobraně. Žáci byli nejprve rozpačití, ale později nechtěli  studenty propustit, jak se jim nácvik sebeobrany zalíbil.

10. 6. 2013     Další akcí prevence kriminality, byla návštěva Vazební  věznice v Hradci Králové. Této akce se zúčastnili žáci 8. a  9. ročníku. Akci nám pomohl uskutečnit pan  Mgr. Jaromír Rémiš z probační a mediační služby v Hradci  Králové.  Už začátek návštěvy byl pro  žáky zážitkem. Po skupinkách procházeli bezpečnostním rámem, teprve pak mohla  začít interaktivní beseda se zástupcem velitele Vazební věznice v HK. Žáci  si nejprve poslechli historii této věznice o proměnách posledních let, o právech  a povinnostech vězněných, režimu  vycházek,   pravidla, která pro vězně platí  bezezbytku. Žáky zajímaly možnosti vězněných, spojení s příbuznými,  potrestání neposlušných jedinců, možnosti nápravy atd. Velmi působivá byla  návštěva prázdné cely a kulturní místnosti. S některými žáky tato holá skutečnost  dost otřásla. Odcházeli s pocitem, že toto zařízení rozhodně nepatří mezi  rekreační. Lépe je zaměřit prevenci  tak,  aby tuto skutečnost poznali jen z exkurze.

Dne 17. června čekala na žáky  8. a  9. ročníku, v rámci Týdne  proti drogám, poslední přednáška. Tu vedl lektor Vít Pospíšil z organizace  Sion z Hradce Králové. Žáci nejprve pracovali ve dvou skupinách,  odhadovali závažnosti závislostí. Besedovali s panem lektorem o znalostech  v oblasti drog, o účincích, zvažovali, jaké to má dopady na závislé.  Rozebírali jednotlivé drogy. Působivé byly fotografie promítané na interaktivní  tabuli. Tam žáci viděli, jakou proměnou procházejí lidé, kteří propadnou  drogám. Zamyšlení, jakou alternativu si vybrat místo drog, završilo celou  přednášku.   Slogan:“ Buďte chytří,  nezačínejte!“, pochopili všichni.    

Mgr. Iva Sládková

Projekt Dopravní výchovy na ZŠ F. Palackého

V poslední době proběhlo médii několik otřesných zpráv o následcích  dopravních nehod, jejichž obětí bylo dítě. Jsme si vědomi toho, že podobné  situace hrozí prakticky denně a jediný účinný nástroj k jejímu odvrácení  je osvěta a prevence.  Bezpečí našich žáků mohou zajistit správné návyky. Pro jejich vytvoření  jsme tomuto tématu věnovali ucelený vzdělávací blok – projekt Dopravní výchova. Proběhl ve dnech 20. 5. – 3. 6. 2013. V těchto dvou týdnech naše  děti nejen absolvovaly velký počet jednotlivých akcí, ale také se seznamovaly  přiměřeně svému věku s tématem prostřednictvím mezipředmětových vztahů i  v běžné výuce. Naši žáci a žákyně měli možnost zúročit své dosavadní znalosti i získat  nové. Projekt je zaujal. Všechny akce byly vedené v co největší míře  hravou formou a proběhla řada soutěží. Vysokou úrovní profesionality spojené s praktickou zkušeností  zaujaly zejména přednáška p. Verfla ze záchranné služby a lekce na dopravním  hřišti pod vedením p. ing. E. Jelínkové a městského policisty Nového Bydžova.  Popsat celkový rozsah projektu i v hrubých rysech by zabralo velký  prostor, jednotlivých akcí bylo hodně přes dvacet. Důležité je ovšem to, že  projekt splnil svůj účel.

Dle hodnocení nezávislých lektorů jsou znalosti našich dětí  v oblasti dopravní výchovy značně nad průměrem, který je dnes pro jejich  věkovou kategorii běžný. Toto hodnocení je pro nás největším oceněním. Teď už zbývá naplnit poslední a nejdůležitější cíl – převést znalosti ze  školy do denního života, aby se nám naše děti vracely domů zdravé a v pořádku.  

  L. Lusková a V. Lejsek

Společně proti kouření

Tři nejstarší ročníky druhého stupně (7., 8. a 9.) ZŠ F.  Palackého se  zapojily do kampaně  Společně proti kouření, kterou pořádala v květnu 2013 obecně prospěšná  společnost MAJÁK z Liberce. Lektorem byl pan Vít Pospíšil ze královéhradeckého  Sionu. Jde o jeden z preventivních programů pro žáky základních škol. Žáci se dozvěděli o škodlivosti cigaretového kouře, co  obsahuje, co způsobuje, jaký je dopad na člověka, který je vystaven tzv.  pasivnímu kouření. Obdrželi také informaci, kam se lze obrátit při odvykání kouření.  Byli velmi udiveni sdělením, že v ČR zemře na následky kouření zhruba  20 000 lidí ročně. Z toho je asi 3 000 pasivních kuřáků. Úmrtí  na následky kouření spadá do kategorie nepřirozených úmrtí . Stojí na prvním místě  před ostatními příčinami (např. smrtelnými autonehodami, AIDS aj.). Společně  s panem lektorem si spočítali, kolik peněz stojí kuřáka krabička cigaret  týdně, kolik utratí za cigarety měsíčně a ročně, co si lze za takové obnosy  pořídit (např. kurzy v autoškole, rekreaci u moře atd.). Žáky nejvíce překvapily důsledky kouření, obsah škodlivých  látek v cigaretě a onemocnění  na   jeho následky včetně pasivního kouření. Velmi zásadní bylo zjištění, že  u většiny přítomných posluchačů rodiče doma kouří. Je však na každém, pro co se  rozhodne. A to si již žáci velmi dobře uvědomili na konci kampaně.

O záchranné službě

V rámci projektu Dopravní výchova  se na naší škole uskutečnila velmi zajímavá přednáška o záchranné službě.  Přednášející p. Verfel, záchranář Zdravotnické záchranné služby HK, zaujal žáky  nejen svým přístupem, ale i ukázkami záchrany života člověka.    

Nejprve jsme si zopakovali linky  tísňového volání. Dozvěděli jsme se, jak vlastně funguje dispečink. Co je  úkolem dispečera. Přínosná byla ukázka, co dělat, pokud člověku selžou základní  životní funkce. Praktický nácvik záchrany života upoutal pozornost všech  přítomných. Žáci mohli totéž sami vyzkoušet na modelu. Bylo zřejmé, že práce  záchranáře není jen psychicky, ale též fyzicky náročná. Prohlédli jsme si pomůcky, které slouží  k záchraně života.  

Na okamžik jsme se stali malými  záchranáři, kteří bojují o život člověka a záleží na každé vteřině. Pevně věříme,  že získané znalosti opravdu nezapomeneme a že s panem záchranářem se  setkáme jen při výuce.    L. Lusková

Besídka pro maminky

Svátek matek se v Československu slavil  poprvé v roce 1923 a zasloužila se o to Alice Masaryková. To, že maminky si  zaslouží úctu, připomněl ve svém fejetonu v roce 1928 i Karel Čapek : „…  Jednou za rok bychom si měli vzpomenout, že ta tisíc a jedna práce, tisíc a  jedna starost, jež tvoří život ženy – maminky, stojí za oslavu a  uctění.“  Žáci prvního stupně proto pro své  maminky připravili pásmo říkanek, písniček a tanečků. Zazpívali písničky z  okolí Nového Bydžova. Nechyběly tanečky Kalamajka, pohádka O kohoutkovi a  slepičce a v neposlední řadě spousta říkanek oslavujících maminky. Pásmo se  všem zúčastněným maminkám velice líbilo a byly nadšeny i z dárečků, které jim děti  s láskou připravily.          

Monika Brzková

Dny otevřených dveří u hasičů v Novém Bydžově

U příležitosti svátku sv. Floriána – patrona hasičů se v prvních květnových dnech  naši žáci zúčastnili dne otevřených dveří na požární stanici v Novém Bydžově. Pod  odborným vedením byla žákům představena veškerá požární technika, kterou místní  stanice využívá nejenom při požárech, ale i při dopravních nehodách, povodních  a jiných akcích. Žákům se den otevřených dveří velice líbil a s nadšením si  techniku i vybavení prohlédli a seznámili se s tím, co nám může zachránit život  a zdraví.    

Monika  Brzková

Prohlídka  novobydžovského muzea – jubileum 125 let

K významnému jubileu připravilo muzeum pro školy  prohlídky spojené s výkladem vedoucího muzea. I žáci naší školy se tam vypravili  za poznáním začátkem května.

Vedoucí muzea připravil pro děti celkovou prohlídku  historické expozice s bližšími charakteristikami života na venkově a ve  městě. Výklad byl uzpůsoben věku posluchačů. Žáky zaujala pozoruhodná expozice  pravěku, ukázky starého umění (Archa bydžovská, epitafy). Prohlédli jsme si i  mučicí nástroje, ukázku zbroje a další vystavené exponáty. Velmi pěkně byla  připravena expozice života na venkově a ve městě. Závěr prohlídky patřil  výtvarným dílům 19. a  20. století.

Každý výstavní sál je velice zajímavý a zaslouží si obdiv.  Novobydžovské muzeum jsme jistě nenavštívili naposledy.          

  L. Lusková

Čarodějnický den

S jarním obdobím nejsou  spjaty jen Velikonoce, ale pro děti také velmi atraktivní Čarodějnice.

Stalo se již tradicí, že  v předvečer čarodějnického reje se i naše škola zahalí do kouzel a  čarodějnických rejů. Pedagogové prvního stupně si i tento  rok připravili pro své žáky několik zábavných soutěží. Nedočkaví a natěšení  žáci se shromáždili na sportovním hřišti před školou, kde byli rozděleni do  pěti družstev. Všichni členové družstva před sebou měli pět úkolů. Museli  vyluštit začarovanou tajenku a poskládat čarodějnické puzzle. Nelehkým úkolem  byl hod tryskovým koštětem do dálky, běh v mílových holínkách a skákání v  pytli. Žáci soutěžili s velkým nasazením. Nakonec zvítězila dvě družstva  pod vedením bratrů I. Mitače  a J.  Mitače. Čarodějnický den jsme završili opékáním špekáčků a párků na ohništi  v areálu MŠ Palackého. Za to velice děkujeme.         

 M. Brzková

Den Země na ZŠ F. Palackého

Pátek na konci dubna je už  tradičně dnem, kdy spojujeme pobyt v přírodě s prací, zábavou i  respektem k proměnám, které nastávají s příchodem jara.   Letos nám vyšlo krásné počasí,  takže jsme 26. dubna mohli všechny plánované aktivity s dětmi prožít.

Našim nejmenším jsme představili  nejpestřejší nabídku. Po vzdělávacím programu, který proběhl zábavnou formou,  se vydali na vycházku. Paní učitelka Brzková jim připravila soutěžní hru, která  děti motivovala ke spolupráci, uplatnění starých i získání nových znalostí.  Přitom děti také po trase  uklízely a vlastní zkušeností získávaly nejen správné návyky, ale i dobrý pocit  z odvedené práce.

Starší ročníky mají také svoji  tradici – každoročně vyrážejí pomoci městu, aby napravily chyby dospělých,  kteří si pletou přírodní prostředí se skládkou odpadu. Není to příjemná práce,  ale i letos musíme děti pochválit. Dokázaly se s nepořádkem za nemocnicí a  v lesíku za sběrným dvorem vypořádat. Pobyt v přírodě, soutěživost i  viditelné výsledky práce dětem daly sílu vše zvládnout velmi dobře.

Byla to cenná akce. Přinesla  žákům a žákyním vědomí toho, že dokážou být velmi užiteční a prospěšní. Snad se  aspoň někteří naši dospělí spoluobčané, jimž nedělá problém vyházet svůj  nepořádek do přírody, zastydí a příští jaro zbude na děti méně práce.        

Mgr. L. Lusková a V. Lejsek

Beseda v Městské knihovně v Novém Bydžově
V měsíci březnu žáci prvního stupně a  speciální třídy ZŠ F. Palackého navštívili  novobydžovskou knihovnu, kde pro ně paní Blanka Seidlová připravila zajímavý  program o Václavu Čtvrtkovi. Nejprve jsme byli mile přivítáni a  seznámeni s tématem. To paní Seidlová vybrala s ohledem na věkovou  kategorii posluchačů a významnost spisovatele. Poutavě vyprávěla o životě  tohoto spisovatele, který významně obohatil dětský svět pohádkami. Děti si  připomněly známé postavičky, zalistovaly v knihách, odpovídaly na otázky,  které se týkaly tvorby daného autora. Dále luštily hádanky a doplňovačky. Odměnou jim byly omalovánky s postavičkami  Křemílka a Vochomůrky.

Žáci druhého stupně  praktické školy se zúčastnili besedy Dobrodružná literatura. Paní  knihovnice žáky seznámila se základními znaky dobrodružné literatury, rozdělila  je do čtyř základních skupin. Ukázala žákům nejvýraznější autory tohoto žánru.  Spisovatelé Zane Grey, Karel May, Daniel Defoe, Rudyard Kipling, Jack London,  Eduard Štorch a Jaroslav Foglar se zjevovali žákům prostřednictvím svých  knížek. Žáci shlédli ukázku na DVD z filmu Poklad na Stříbrném jezeře a  uslyšeli ukázku ze Záhady hlavolamu. Další týden žáci ve  škole vyplnili test od paní knihovnice, kterým prokázali dobré znalosti z  dobrodružné literatury.    

Paní Seidlové  všichni pedagogové poděkovali za citlivý přístup k našim žákům, za  vytvořené příjemné prostředí, do kterého se budeme rádi vracet, a zejména za  akci, která skutečně zaujala.  

    Mgr. I. Sládková a L. Lusková

Preventivní program Veselé zoubky

Nabídku dm drogerie jsme na naší škole přijali velice rádi. Základní školy již  obvykle nezajišťují preventivní zubní prohlídky. O to důležitější je péče ze  strany rodičů, kteří by měli dbát na osvojení správných návyků pro čištění zubů  u dětí.  dm drogerie ve spolupráci se Stomatologickou klinikou FN u sv. Anny  v Brně vypracovala projekt Veselé  zoubky, který běží letos již třetím rokem.

Při hodině prvouky  v posledním březnovém týdnu jsme žáky prvního stupně a speciální třídy  seznámili s projektem Veselé zoubky. Žáci získali povědomí o stavbě a  funkci zubů a jejich množství v daném věku. Všichni si osvojili zásady  prevence zubního kazu. Vyjasnili si, jak se tvoří zubní kaz a jakou roli  v prevenci zubního kazu hraje správná výživa. V neposlední řadě se  seznámili se správnou technikou čištění zubů. Dozvěděli se, jaký kartáček  vybrat a jak často jej měnit. Projekt probíhal interaktivně. Vše bylo vedeno  zábavnou formou pomocí her, tajenek a úkolů, které žáci plnili. V závěru  hodiny pak shlédli výukové DVD s názvem Jak se Hurvínkovi dostat na zoubek,  které je nejenom pobavilo, ale hlavně poučilo.

Největší radost však žáci měli  z preventivní taštičky s produkty péče o zuby. Ta obsahovala zubní  kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění zubů a  antibakteriální kryt na zubní kartáček. Přivítali jsme i informační brožuru pro  rodiče, díky které si společně s dětmi mohou zopakovat zásady prevence. Tento velmi zdařilý projekt  určitě zopakujeme i v budoucnosti, neboť opakování je matka moudrosti.   

Mgr. Monika Brzková

Týden proti AIDS 

Po jarních prázdninách se  uskutečnila pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ praktické dvouhodinová beseda Týden  proti AIDS. Lektorem byl pan Vít Pospíšil z KC Sion z Hradce Králové. Žáci byli seznámeni  s problémem AIDS. Vyslechli si příběhy mladých vrstevníků, zamýšleli se  nad tím, co přináší láska, co očekávají od vztahu, co mladé lidi ovlivňuje,  názory na sex, jaký je rozdíl mezi zamilovaností a láskou. Shlédli působivou  prezentaci na interaktivní tabuli.     V závěru besedy žáci  vyplnili dotazník, ve kterém popsali dojmy, které u nich beseda vyvolala. Žáky toto téma velice oslovilo,  uvědomovali si, že neuvážený vztah může přinést nebezpečně velké zdravotní  problémy.   

  Mgr. I. Sládková

Velikonoční výstava

Každé jaro slavíme významný  křesťanský svátek – Velikonoce. Společně se žáky naší školy si vždy  připomínáme, jak Velikonoce probíhají a jaké zvyky se s nimi pojí.

Velikonoce patří mezi důležité  svátky jara. Protože si letos jaro dává načas, rozhodli jsme se, že si jaro  přivoláme jarní výzdobou naší školy. Na Modré pondělí jsme si vyzdobili  prostory školy výrobky našich žáků. V přízemí se jednalo o překrásné  výrobky školní družiny a speciální třídy, které vyrobili žáci pod vedením J. Filipové,  H. Tačnerové a pedagogické asistentky V. Jilemnické. Chodba se rozzářila  usměvavými kuřátky, zajíčky i barevnými krasličkami. Samostatnou výstavku si  vytvořili naši nejmladší žáčci z přípravné třídy pod vedením J. Kazdové a  Stefana Buža. Výrobky žáčků nádherně zdobí jejich třídu. V prvním patře naší školy  hned vedle dveří do ředitelny vyrostla zahrada plná motýlů, pávů, oveček, která  byla dílem žáků druhého ročníku. Opodál létaly berušky, pásli se ovečky a  zajíčci, které pod vedením V. Lejska, L. Luskové a pedagogické asistentky L. Tomáškové  vytvořili žáci prvního a třetího ročníku. Pozadu však nezůstala ani třída S. Vojtěchové,  která vše doplnila zdařilými kolážemi motýlů, papoušků a kraslic. Žákyně 8. a 9.ročníku pod vedením  I. Sladkové doplnily  výstavu o obrovský  mazanec,  krásně vyšité obrázky  velikonočních kraslic a upletené lýkové košíčky s kuřátky z vlny.

Věříme, že v těchto stále  chladných dnech výstavka potěšila všechny, kteří navštívili naši školu.  

   Mgr. Monika Brzková

Velikonoce v přípravné třídě

Ve dnech 25. – 27. března 2013  děti přípravné třídy ZŠ praktické za pomoci učitelky Mgr. Jany Kazdové a p.  asistenta Štefana Buži připravily velikonoční výstavku. Potěšila nás především  návštěva p. ředitelky Mgr. Hany Hátlové a p. zástupce, dále Bc. Zdeňky Plocové  (vedoucí Oddělení sociálních věcí v Novém Bydžově) a DiS. Hany Řeháčkové  (terénní sociální pracovnice). Výstavku si také prohlédli učitelé,  žáci školy a rodiče žáků.

Maškarní rej na ZŠ F. Palackého

Významný předěl mezi zimním časem a příchodem jara tvořilo  masopustní období. A tak ho nesmíme opomenout ani my.   Ať  už mu říkáme masopust, fašank nebo karneval, je to vždy jeden  z nejveselejších a nejbujarejších svátků roku. Společně  s dětmi si pravidelně připomínáme jednotlivé tradice a nejinak tomu bylo i  letos. Každý rok je období masopustu různě dlouhé. Jeho trvání se určuje podle  Velikonoc, začíná vždy 6. ledna a končívá v úterý před Popeleční středou.  Je to doba radovánek, veselí, zpěvu, dostatku pití a jídla. Po masopustu přichází předvelikonoční čtyřicetidenní  půst. Označení masopust pochází ze slov (maso a půst). Masopustní obchůzky  bývaly ve všech vesnicích a k této krásné tradici se opět vracíme.   V rámci této tradice každoročně vyrábíme s žáky masky. Děti mohou popustit  uzdu fantazii, zvolit si způsob zpracování i materiál, z kterého si masky  vyrobí. I letos děti pracovaly pilně a odměnou jim i nám byly krásné masky  rytířů, princezen i jiných pohádkových bytostí. Nechyběly ani masky různých  zvířátek. Předposlední únorovou středu nám vyrobené masky moc slušely. V pestře vyzdobené relaxační místnosti si maškary  zahrály spoustu her za zvuku písní Michala Davida, které procvičily jejich  rychlost, obratnost, zručnost, paměť i jejich taneční schopnosti. Vítězové jednotlivých soutěží byli sladce odměněni.     Princeznám,  rytířům, kočičkám, pejskům i jiným maškarám se letošní maškarní rej velmi líbil  a už se těší na ten příští.

Mgr.  Monika Brzková

Přednáška Bezpečnost a první  pomoc

 V prvních únorových týdnech  k nám zavítali strážníci městské policie z Nového Bydžova, kteří si připravili  přednášku týkající se naší osobní bezpečnosti, bezpečnosti silničního provozu a  první pomoci.

Na samém začátku přednášky jsme  si spolu s přednášejícím zopakovali důležitá telefonní čísla a jejich  správné použití. Policisté si vyzkoušeli i paní učitelky, a to ze znalosti  čísla městské policie. Všechny paní učitelky znaly číslo 156, kterým se však  dovoláme na královehradeckou městskou policii. Ta telefonát přepojí na místní  městskou policii. Pro zapamatování uvedli policisté i telefonní číslo  novobydžovské městské policie 777 48 48 48, které lze vidět na policejním  vozidle městské policie. Není to číslo krátké, ale jednoduché, neboť se opakují  stejná čísla.

Prostřednictvím vzdělávacích  programů Záchranný kruh policisté seznámili žáky s běžnými nebezpečími,  jako jsou chemikálie, na které můžou děti narazit doma.  Dále poukázali na nebezpečí úrazu, nebezpečí  požáru a poskytování první pomocí. Žáci si měli dobře zapamatovat tři pravidla  první pomoci – rozhlédni se, reaguj a rozmýšlej. Vysvětlili nám, jak postupovat  při bezvědomí, šoku, mdlobách a epileptickém záchvatu. Seznámili jsme se  s postupem první pomoci při různých poraněních.  V závěru přednášky se  policisté zaměřili na bezpečnost v silničním provozu. Vyzpovídali žáky  ohledně jízdy na kole, chůzi po chodníku, chůzi po silnici a přecházení  silnice.    

M. Brzková

CESTA DO VESMÍRU S NAŠÍ  SPECIÁLNÍ TŘÍDOU

Na magické datum, středu  12.12.1012, jsme si naplánovali se speciálními třídami ZŠ Palackého dlouho  očekávaný výlet, Cílem byla hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.  

Počasí sice trochu budilo obavy,  ale je už naší tradicí, že když  vyjedeme  ven, vždycky se na nás začne smát slunce. Fungovalo to i teď, asi proto, že  jsme rádi na světě a máme radost ze života.     Měli jsme štěstí i na dopravu.  Pan řidič zvolil trasu,která se vyhnula hektickému centru Hradce Králové,  ¨vedla přírodou, satelitními oblastmi a proběhla zcelahladce. Děti sledovaly  krajinu z oken a ani si nestihly uvědomit, že by se jim mohlo  z cestování udělat nevolno.     Po příchodu na hvězdárnu nás  obklopila spousta exponátů a ujal se nás sympatický a vstřícný průvodce.  Postupně a srozumitelně vysvětloval, co jednotlivé modely znamenají. Používal  pohádky, hry, příklady a zdánlivě komplikovaná a tajemná nauka o hvězdách  začala dětem být mnohem bližší.  Velmi hezká byla projekce  v planetáriu. Vlastní pohyb hvězd a byl oživený obrázky zvířetníkových  souhvězdí a doplněný další pohádkou.   Prohlédli jsme si i mohutný  hvězdářský dalekohled a otáčivou kopuli hvězdárny. A v závěru jsme si  sestavili z velkých textilních kostek puzzle se souhvězdími z oblasti  Oriona, která teď v zimě kraluje noční obloze.   Pak jsme si ještě jednou prošli  vstupní halu, ale už s porozuměním, co jednotlivé pomůcky představují. Při  odchodu z hvězdárny nás uvítalo znovu sluníčko, které se na nás vydrželo  smát celý zbytek cesty.

Děti byly spokojené, měly pohyb i  nové poznatky, ale především hezký zážitek. Provázelo nás štěstí na počasí,  dobré lidi i perfektně připravenou prohlídku. Zasloužili jsme si to, protože se  také rádi díváme na svět s úsměvem.   

H. Tačnerová, V. Jilemnická, V. Lejsek

Předvánoční akce

V předvánočním čase proběhla  beseda s panem farářem Benkem o Vánocích, a nejen o nich, a to 17.  prosince. Dne 19. prosince si žáci vyrobili ve vánoční dílně přáníčka a jiné  drobné předměty, kterými jistě potěšili své blízké. Žáci naší školy též navštívili  novobydžovský klub DoPatra, kde byla připravena výstava v duchu blížících  Vánoc. Žáci shlédli vystavené vánoční předměty a výrobky. Rovněž je zaujala  prohlídka fotografií, která byla součástí výstavy. Tímto děkujeme  za hezkou výstavu. Poslední školní den před  vánočními prázdninami patřil již tradičně vánoční besídce, kterou provázel pan  Bužo. Předvedené pohádky, písničky, tance, básně, vtipy a scénky byly zdařilé.  Hudební doprovod zajistila paní učitelka Tačnerová a manželé Filipovi. Besídka  se stala příjemnou akcí, která pobavila nejen přítomné žáky, ale i dospělé.

„Drogy – hledaný ráj“

I v adventní době je  důležitá prevence. Dne 18. prosince se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili zajímavé  besedy „Drogy – hledaný ráj“, kterou pro ně připravil Mgr. Jaromír Rémiš,  pracovník hradecké Probační a medianí služby ČR. Žáci byli seznámeni se  základními pojmy. Poté pracovali ve skupinách. Na skutečných případech, jež  řešila Probační a mediační služba ČR, se žáci zapojili do řešení konkrétních  úkolů, které jim připravil Mgr. Jaromír Rémiš. Zajímavou formou se dozvídali,  jak byl případ vyřešen. Přednášející podával průběžně vysvětlení a odpovídal na  dotazy. Součástí besedy bylo i promítání drsných snímků cel z vazební  věznice. Žáci vyplňovali anketní lístky. Závěrem Mgr. Rémiš vyslovil přání,  abychom se nepotkávali na úřadě, ale jen na přednáškách.

Nabídka vzdělávání pro žáky 

Paní ing. Zápotocká ze Střední  školy zahradnické – Kopidlno, představila starším žákům obor Zahradnické práce.  Jedná se o tříleté studium s výučním listem. Žáci si mohli vyzkoušet, co  obnáší taková práce floristy, aranžéra. S pomocí paní ing. Zápotocké a  dvou studentek vázali kytice a vytvářeli dekorační předměty. Zájemci o obor  naleznou další informace na www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz.  Škola nabízí i dny otevřených dveří: 16. 1. 2013 a 14. 2. 2013.

Vystoupení v Domově důchodců Humburky

S ohledem na blížící se  Vánoce si žáci připravili vánoční program pro seniory z Domova důchodců  Pohoda v nedalekých Humburkách. Vystoupení se uskutečnilo 10. prosince  v sále domova. Celým programem provázel pan Štefan Bužo. V úvodu  zahrály děti ze speciální třídy scénku „Polámal se mraveneček“. Žáci čtvrté a  páté třídy pobavili publikum scénkou „Vánoční přání.“ Program byl doplňován  také písněmi žáků a tancem dívek z druhého stupně. Nechyběly ani recitace  básní. Žáci druhého ročníku zazpívali a zatancovali píseň „Čerti v pekle,  ty se radujou“, a to pěkně čertovsky. Pro diváky zahrály děti prvního a třetího  ročníku pohádku „Budka.“ Nakonec publikum potěšila pohádka „O kohoutkovi a  slepičce“, kterou si připravili žáci druhého ročníku. Věříme, že se dětem  podařilo navodit příjemnou atmosféru a potěšit přítomné diváky.

Halloween

Stalo se již tradicí, že vždy před podzimními prázdninami  připravujeme pro žáky prvního stupně Halloweenský den. I tento rok jsme  připravili dopoledne plné soutěží. Žáky prvního stupně, speciální a přípravné  třídy jsme rozdělili do čtyř skupin, ve kterých se bojovalo o sladké vítězství.  Družstva vyluštila tajenku, poskládala puzzle, zahrála si dýňový bowling,  vylovila jablka z umyvadla s vodou, zabalila mumii a nakonec si dala  závod ve sběru dýní. Všichni se velmi bavili a jejich snaha byla odměněna  sladkou tečkou.     Přípravy na Halloween byly zahrnuty i do pracovního vyučování  speciální třídy a tříd prvního a druhého stupně. Povedené práce zdobí prostory  školy.    

Mgr. Monika Brzková

Prevence

Pro  tento školní rok ZŠ F. Palackého nadále směřuje své působení i na oblast  prevence, tak aby byla co nejvíce zohledněna bezpečnost žáků. V rámci  preventivní činnosti byla realizována přednáška, kterou vedl preventista  nprap. Janem Čížkovským z Preventivně informační skupiny Hradec  Králové.  Dne 18. října se konala na naší  škole přednáška o „Ne-bezpečném chování“ pro žáky prvního stupně a speciální  třídy.  Pro třídy druhého stupně rozšířil  preventista  téma bezpečnosti o šikanu a chování  v rizikových situacích. Pro obě skupiny byla témata přizpůsobena tak, aby  se mohly aktivně zapojit do řešení prezentovaných příkladů. Žáci byli například  upozorněni, jak se chovat v kontaktu s cizí osobou, co dělat,  naleznou-li cizí předmět. S ohledem na bezpečnost byli žáci také  informováni, jak se bezpečně pohybovat po chodníku, silnici, na přechodu.  Starší žáci byli upozorněni na nebezpečí virtuální komunikace –  kyberšikanu. Opět zaznělo důrazné varování  před neznámými osobami a jak se chovat v těchto situacích.     Děkujeme za poučná setkání a těšíme se na další.     Lenka Lusková

Odkazy: www.seznamsebezpecne.cz www.ebezpeci.cz www.safeinternet.cz 

O pejskovi a kočičce

Žáci prvního stupně v pondělí 8. října vyrazili za  kulturou do Jiráskova divadla v Novém Bydžově. Shlédli zde představení O  pejskovi a kočičce od J. Čapka v dramatizaci Hravého divadla Brno. Žáci  pohádku, kde pejsek a kočička myli podlahu, pekli dort a našli panenku,  prožívali velice bouřlivě a zapojovali se i do děje svými připomínkami.  Představení působilo na rozvoj dětského chápání, podněcovalo fantazii i  estetické cítění. Vystoupení se nám všem velmi líbilo.

Dopravní výchova 

Poslední školní den před významným státním svátkem se žáci  prvního stupně zúčastnili dopravní výchovy pod vedením Ing. Eriky Jelínkové a  městského policisty pana Černíka. Teoretickou částí, tedy poznáváním a pojmenováním dopravních  značek je provedla paní Jelínková. Žákům ukázala, pojmenovala a vysvětlila  jednotlivé dopravní značky a pak je vyzkoušela, jak dávali pozor při jejím  výkladu.

Dopravním hřištěm provedl žáky městský policista, který žákům  opět vysvětlil jednotlivé dopravní značky na hřišti a křižovatky. Nakonec si  žáci nasadili cyklistické přilby, které jsou povinnou výbavou všech do 18 let,  a vyjeli na přistavených kolech na dopravní hřiště. Po výkonu všech zúčastněných se dá říci, že pouze velmi malá  část našich žáků může na kole do silničního provozu, aniž by nezpůsobila  dopravní nehodu.

Týden knihoven

V Týdnu knihoven, který probíhal od 1. října do 5. října  v Městské knihovně v Novém Bydžově se i naši žáci zúčastnili  probíhajících akcí.     Pro žáky prvního stupně bylo připraveno předčítání  z knihy autorky Hany Doskočilové O mamě Romě z nakladatelství Amulet.     Tato kniha je složena z dvanácti kapitol – dvanácti  rómských přikázání.     Vyslechli jsme si příběh O stvoření světa a o posledním  přikázání Mami Romi, která na své cestě do nebe měla poslední přání, aby se  všichni Rómové naučili číst a psát.     V závěru akce se žáci seznámili s romskými  hádankami a porovnali je s těmi českými. Nejvíce se jim však určitě líbila  možnost prohlédnout si vystavené knížky. Děkujeme knihovnicím za zdařilou akci,  která se žákům velmi líbila.    

Mgr. Monika Brzková

Kopidlenské poupě

V letošním roce se konal již 15.ročník soutěže  Kopidlenské poupě,kterou pořádá Střední zahradnická škola Kopidlno. Žáci naší  školy jsou již po několik let pravidelnými účastníky s vynikajícími  výsledky. Letos se soutěže zúčastnila děvčata sedmého  a osmého ročníku Kristýna Vychytilová,  Kristýna Zelená, Mirka Mitáčová a Božena Šerešová. Soutěžily  v aranžování  na březové prkénko,  poznávání rostlin, v testu o přírodě a v hodu slaměným věnečkem na  tyčku. Naše děvčata si vedla velice dobře a podařilo se jim vybojovat 1. místo z celkového  počtu sedmi  družstev a obhájit tak již  5.vítězství naší školy v této soutěži. Součástí vyhodnocení je i soutěž  jednotlivců, kde se Kristýna Vychytilová umístila na 1. místě, Mirka Mitáčová  na 2. místě, Kristýna Zelená na 4. místě a Božena Šerešová na 7. místě  z celkového počtu 27 soutěžících.    

Mgr. Monika Brzková     

Návštěva Dne zemědělství Královéhradeckého kraje, tedy  dožínek, se stala pro žáky a žákyně naší školy příjemnou tradicí. Celá akce  sice vrcholí o víkendu, ale z pochopitelných důvodů je její podstatná část  připravená již na pátek, aby byla přístupná právě školám.     Dne 14.9.2012 jsme se tedy rozjeli do Hradce Králové.     Počasí nám přálo, v pořádku jsme dojeli a zaparkovali u  fotbalového stadionu „pod lízátky“. Po dobře zabezpečené cestě jsme přešli na výstaviště. Děti mohly obdivovat rozsáhlou nabídku tradičních oborů i  výrobků od kovářských oborů až například po chování včel a produkty  z medu. Největší pozornost pochopitelně poutaly expozice se živými  zvířaty, které naše děti bohužel stále více znají  jen z učebnic.     Prohlédli jsme si různé druhy ovcí, koz a prasat .     Důležitým prvkem byl ovšem i fakt, že obory byly často  spojené s prezentací souvisejících učebních oborů a škol, které mohou být  inspirací našich dětí při volbě budoucího povolání.     Zúčastnili jsme se řady tématických soutěží a drobné odměny  za znalosti potěšily. Celá akce byla dobře organizačně zvládnutá a  děti   zřetelně zaujala. Moc se jim odjíždět nechtělo, i když byl pátek  odpoledne.     Jediný nepříjemný dojem vyvolal zřetelný kontrast mezi dvěma  skupinami lidí na ploše. První byli ti , kdo vystavovali své produkty a  prodávali je za přijatelné a slušné ceny. Druzí byli  stánkaři , kteří prodávali dnes běžné  občerstvení (párek v rohlíku a langoše) za nehorázně vysoké ceny a bez  ohledu na konkurenční prostředí všude stejné.     I přes tuto výhradu jsme byli s dožínkami velmi  spokojení a naši žáci a žákyně také viditelně ocenili pestrost svých zážitků. Cesta domů byla příjemná a naštěstí jsme  připravené igelitové pytlíky nemuseli použít,  nikomu se neudělalo špatně. Pak už jsme se rozběhli domů užít si víkend.

3. září 2012    

Přivítání dětí

Nový školní rok zahájila ředitelka školy  Mgr. Hana Hátlová slavnostním přivítáním všech žáků navštěvujících ZŠ  praktickou a speciální. Jmenovitě uvítala prvňáčky a děti, které se budou nově hravou  formou vzdělávat v přípravné třídě na naší škole. Vzdělávací obsah je  upraven s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do  základní školy. Všem žákům a dětem z přípravné třídy přejeme úspěšný  školní rok.

Přivítání dětí