Akce školy 2014/2015

Dopoledne s Městskou policií Nového Bydžova

Červnové úterní dopoledne čekalo na žáky naší školy překvapení v podobě strážníků Městské policie v Novém Bydžově a jejich služebního psa. Strážníci předali žákům informace ohledně jejich osobního bezpečí nejenom o prázdninách. Pohovořili s nimi na témata – bezpečnost silničního provozu, cizí lidé, drogy, alkohol, kouření, herny a v neposlední řadě chování k druhým lidem a chování na veřejnosti. Vše žákům přiblížili pomocí osobních zážitků a zkušeností nejenom z práce městských strážníků, ale i z práce ve věznici, kterou dříve vykonávali.                                                                      Strážníci žákům předvedli, jak postupují při zásahu proti osobám, které vykonávají činnost neslučující se s dobrými mravy a hlavně se zákony. Žáci si mohli prohlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet pouta či obtěžkat zbraně, které používají.                                                                                                                                                                                      Nejvíce žáky zaujala práce psovoda. Strážník Petr Líman předvedl se svým svěřencem, psem Kimem pokyny, na které musí reagovat. Na hřišti před školou pak společně s kolegou strážníkem Jiřím Pilařem předvedli zásah vůči pachateli se střelnou zbraní. Zásah psa si pak mohl se souhlasem rodičů vyzkoušet i statečný žák 9. ročníku Petr Horváth. Žáci si na závěr prohlédli služební vozidlo Městské policie. Touto cestou bychom chtěli poděkovat strážníkům za velice zajímavou a poučnou prezentaci jejich náročné práce.

Mgr. M. Brzková

 

Vazební věznice Hradec Králové

Ve středu 3.června žáci druhého stupně naší školy zavítali v rámci preventivního programu do Vazební věznice v Hradci Králové. Po osobní prohlídce každé vstupující osoby jsme přešli do kulturní místnosti. Žáci byli seznámeni s prostředím věznice pomocí fotografií a s organizací života vězňů. Dozvěděli se, kdo a jaké tresty si zde odpykává, informace o ubytování vězňů a o jejich pracovním i volném čase. Ve Vazební věznici Hradec Králové je výkon vazby realizován v klasickém celovém systému, ve kterém jsou obvinění umístěni na celách v počtu od dvou do šesti osob.  Nejvíce na žáky zapůsobila návštěva cely na oddělení. Přestože cely prochází rekonstrukcí a jsou vybavovány moderním nábytkem, tak svou velikostí a strohostí vyvolaly u žáků nelibé pocity. Pracovníci, kteří nás provázeli se s námi rozloučili s tím, že každý má život ve svých rukou a doufají, že se s nikým z našich žáků nesetkají při své velmi náročné práci.

Po opuštění bran věznice žáci ještě několik málo minut diskutovali s Mgr. Rémišem a Mgr. Kubincem nad získanými informacemi. Poté jsme se vydali do Muzea v Hradci Králové, kde jsme si prohlédli nabízené expozice a shlédli jsme loutkové divadlo. Informačně bohaté dopoledne jsme zakončili sladkou tečkou – výbornou točenou zmrzlinou.

Mgr. M. Brzková

Výlet do Prahy

1. června se vydali žáci 7. ročníku, spolu s třemi žákyněmi 8. a 9. ročníku, na toužebně očekávaný výlet do Prahy. Pro některé žáky to měla být první návštěva našeho hlavního města. Cestovali jsme vlakem a před 9. hodinou jsme dorazili na Hlavní nádraží.                                                                                                                                                                        V plánu jsme měli shlédnutí některých pamětihodností tohoto města: Václavské náměstí se sochou sv. Václava, Národní muzeum. Tramvají jsme se dostali k Národnímu divadlu. Zde jsme si připomněli okolnosti, které vedly k výstavbě této budovy. I řeka Vltava ohromila některé žáky. Na Petřín jsme museli vystoupit pěšmo, vzhledem k tomu, že lanovka ten den nebyla v provozu. Cestou jsme míjeli davy cizinců, kteří též chtěli vidět krásy našeho hlavního města. Z Petřína jsme došli k Pražskému hradu a zašli do Svatovítského chrámu. Děti si vše fotily na své mobilní telefony. Z Hradu jsme pokračovali na Staroměstské náměstí s Pražským orlojem. Unaveni a nabiti zážitky jsme dorazili kolem 16. hodiny na nádraží. Výlet se nám vydařil.

Mgr. R. Bičišťová

Atletický čtyřboj
Mezi nejdůležitější sportovní akce jarního období na Základní škole F. Palackého v Novém Bydžově patří atletický čtyřboj. Je to soutěž, která je vyhlášena pro žáky základních škol praktických a speciálních a která v sobě zahrnuje školní, okresní, krajské a celorepublikové kolo. V minulosti jsme dosahovali pěkných výsledků i na republikové úrovni. Atletický čtyřboj se skládá z hodu míčkem, běhu na 60 metrů, skoku do dálky a běhu na 800 metrů pro dívky a 1500 metrů pro chlapce. Každý výkon v jednotlivých disciplínách má svoji bodovou hodnotu a celkové pořadí je dáno součtem bodů.
Školní kolo proběhlo na novobydžovském sportringu a určilo, že naši školu budou na okresním kole v Hradci Králové reprezentovat Renata Horváthová, Barbora Doležalová, Kateřina Čurejová, Imrich Mitál, Leon Kristof a Ludvík Döme. V hodnocení čtyřboje získal 2. místo Imrich Mitál a mezi dívkami získala prvenství Kateřina Čurejová. Tito dva závodníci nás následně reprezentovali na krajském kole, rovněž v Hradci Králové. Imrich Mitál zde obsadil 7. místo, avšak Kateřina Čurejová mezi dívkami opět nenašla přemožitelku a suverénně a s náskokem zvítězila. Bude nás tedy reprezentovat na republikovém kole, které se koná 11.6. 2015 v Ústí nad Orlicí. Ani v tomto závodě Katka rozhodně není bez šance na pěkné umístění, k čemuž jí budeme držet palce.

Jan Panocha, zást.řed.

 

Lesy ČR


Dne 28. 5. 2015 se na naší škole v rámci enviromentální výchovy uskutečnila přednáška o lese a dravcích. Přijeli k nám referenti lesní pedagogiky Ing. Zuzana Ježková a p. Zvolánek z Lesů ČR z Opočna.
Akce se odehrávala na školním hřišti. Žáci měli možnost dozvědět se zábavnou formou zajímavosti o našich lesích.
Program byl rozdělen do dvou částí. V první části nám p. Zvolánek vyprávěl o dravcích. Přivezl sebou výra velkého a raroha. Velice pěkně nás informoval o životě dravců. Pro děti to bylo velice vzrušující, mohly si dravce podržet na ruce, pohladit si jej a někteří se i fotily.
Ve druhé části nám Ing. Ježková povídala o stromech a zvířatech v lese. Žáci si prohlédli obrázky stromů a skutečné šišky jehličnatých stromů. Poté soutěžili v poznávání zvířat a stromů z obrázků.
Beseda byla ukončena diskuzí. Program lesní pedagogiky byl velice zajímavý a poutavý. Většina žáků vnímala les jako místo, kde rostou stromy a žijí různá zvířata. Nyní měli možnost získat nové informace o lese a jeho obyvatelích.
S nadšením se zapojovali do soutěže a příjemně a nenásilně si tak rozšířili své vědomosti.

Mgr. Stanislava Vojtěchová

 

Dopravní výchova


Denně se stáváme účastníky silničního provozu, mnozí z nás se naučí jezdit na tříkolce, koloběžce a kole. Proto se naše škola snaží žáky připravit na dopravní situace, které je při pohybu venku čekají. V měsíci květnu jsme do vyučování zařadili každoroční pravidelnou dopravní výchovu rozdělenou do dvou bloků podle věku žáků.
Pod vedením lektorek z DDM Nový Bydžov paní Bc. M. Brabcové a Bc. L. Kalugin Drobné si 12. května žáci II. stupně zopakovali dopravní značky, zásady bezpečnosti v silničním provozu a základy první pomoci. Na interaktivní tabuli řešili dopravní situace na křižovatkách. V závěru si své znalosti ověřili v písemném testu.
Žáci I. stupně se 28. května vydali na dopravní hřiště, kde na ně čekala paní Lenka Drobná. Seznámila je s povinnou výbavou cyklisty i kola, se základními pravidly pohybu po komunikacích a zásadami první pomoci. Nechyběli tu ani policisté, kteří s dětmi zopakovali dopravní značky a jejich význam. Pak si již žáci nasadili helmy, nasedli na kola a získané poznatky se snažili uplatnit v praxi. Policisté dohlíželi na dodržování pravidel a trpělivě dětem vysvětlovali přestupky, kterých se dopustili a společně hledali správné řešení.
Pro žáky naší školy to byla opět velmi dobrá zkušenost.
Mgr. M. Čapková

 

Skok za Krokem

V pátek 22. května se žáci naší školy zúčastnili regionální taneční přehlídky „SKOK ZA KROKEM“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Chlumec nad Cidlinou. Nesoutěžní přehlídka byla určena všem, kteří mají rádi pohyb spojený s hudbou a chtějí ostatním mateřským nebo základním školám ukázat, co si připravili společně s vedoucími nebo i sami.
Pozvány byly všechny okolní základní a mateřské školy. Dům dětí a mládeže zajistil všem účinkujícím dopravu autobusem, drobné odměny a zázemí pro vystupující v chlumeckém sále sokolovny. Děti, které vystupovaly, se opravdu mohly prezentovat s jakýmkoli stylem hudby či tance. V některém vystoupení nechybělo ani koketování s divadlem. Naši žáci si pro tuto taneční přehlídku nacvičili čardáš a Zumbu. Všichni účinkující si svá taneční vystoupení užili.

Štefan Bužo

 

Vítězství v přespolním běhu

Chlumci nad Cidlinou se dne 28 dubna uskutečnil již 8. ročník Krajského přeboru v přespolním běhu. Pro závod vybrali organizátoři, Základní škola praktická Chlumec n.C, opravdu velmi krásné prostředí, a to zámecký park u zámku Karlova Koruna. Naši školu reprezentovali Dominik Hora, Imrich Mital, Leon Kristof, Petr Horváth a také jedna dívka, Kateřina Čurejová.

Tohoto závodu se celkem zúčastnilo  26 chlapců a 9 dívek ze 7 základních škol praktických z Královéhradeckého hraje. Po slavnostním nástupu čekala všechny závodníky prohlídka trati. Pro chlapce byla dlouhá 3km a pro dívky 2km. První odstartovali chlapci a po nich děvčata. A jak jsme dopadli? Naše jediná dívka Kateřina Čurejová obsadila 1. místo a chlapci Imrich Mital 8. místo, Petr Horváth 9. místo, Dominik Hora 12. místo a Leon Kristof 13. místo. Všem jmenovaným děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Štefan Bužo

 

 

Den Země

V poslední dekádě dubna si v období vrcholícího jara připomínáme, že náš vztah k přírodě určuje kvalitu života na celé planetě.

Žáci ze Základní školy praktické v Novém Bydžově tuto tradici každoročně obnovují a svojí prací si vytvářejí odpovědný cit ke všemu živému, co je obklopuje. Ve čtvrtek 30.dubna absolvovali nejprve hodinu teoretického poučení – tematicky zaměřené přednášky o ekologii a třídění odpadů.

Pak jsme všichni vyrazili do okolí našeho města. Vyzbrojili jsme se rukavicemi a pytli na odpad a hned od bran školy začali sbírat, co na ulici nepatří. Celé dopoledne jsme pilně uklízeli vymezené oblasti a stahovali odpad k odvozu. Počasí nám přálo, děti se snažily a výsledek splnil naše očekávání. Blízké okolí Nového Bydžova, areál nemocnice a park u hřbitova byly pečlivě uklizené a nám zůstala radost a dobrý pocit z toho, že naši žáci přispěli k hezkému prostředí v našem městě.

  Mgr. Jana Kazdová

 

Etické dílny

Do plánů Základní školy praktické v Novém Bydžově patří nejen klasická výuka, ale také přesně tematicky zaměřené výchovné bloky,  jimiž poutáme pozornost žáků k aktuálním problémům dnešního života. Lidská morálka takovým problémem nesporně je. Její důležitost pro orientaci našich dětí v životě roste. Proto bylo vybrané téma ,,Etická výchova“.

Přednášku vedla paní Petra Stránská z  Nadace Mezinárodní potřeby a rozdělila ji do tří dvouhodinových bloků  – zvlášť pro první a druhý stupeň. S mladšími žáky pracovala s programem ,,Kompásek“. V prvním bloku se věnovala nekonfliktní komunikaci dětí doma a v kolektivu (,,Jak se nehádat se sourozenci?“, Urážky a posmívání“, Provokování a zlobení“, ,,Hádky“, ,,Neochota ustoupit“), druhý blok byl o řešení běžných dětských starostí ve škole (,,S čím máš ve škole největší problémy?“, ,, Napiš, co Ti jde ve škole nejlépe“ a v neposlední řadě se žáci zamýšleli, co je ve škole dobré nebo které věci by změnili. Ve třetím bloku byli seznámeni se základy finanční gramotnosti (,,Jak nakládat správně s penězi?“, ,,Jak lze penězi pomáhat?“. Plnili zadané úkoly a dozvídali se o našich bankovkách nové věci.  Na závěr společnými silami zdolali dotazník ,,Co víte o našich penězích?“

První etické dílny pro starší žáky se týkaly složitého období dospívání. „Kdo jsem?“ Toto přechodné období má mnoho projevů, kdy mladí lidé hledají své cesty, učí se rozhodovat o životním stylu, o přátelích, o sobě. Rozhodující úlohu mají rodiče. Proto byla zdůrazněna role chování k rodičům, projevy úcty a umění komunikace s nimi.  Žáci vyplňovali dotazník, co rodičům na nich nejvíce vadí, zamýšleli se spolu s lektorkou jak předcházet konfliktům s rodiči.

Druhé etické dílny se týkaly peněz. „Peníze, peníze, peníze“ – co si pod nimi představujete? Otevřela se i problematika dluhů. Co vede lidi k tomuto životnímu stylu? Dá se žít i jinak? Proč to někteří lidé nezvládají? Jaké nebezpečí se skrývá v podobě různých nabídek obchodních řetězců? Žáci se zahráli hru „Aukce hodnot“. Rozhodovali se, co si dát v životě na první místo. Podrobně rozebírali tři druhy vděčnosti. Na interaktivní tabuli shlédli různé obrázky ze života dětí, srovnávali rozdíly života v Ugandě a u nás. Seznámili se s organizacemi, které jsou důvěryhodné a pomáhají potřebným.

Třetí etické dílny ukazovaly na „Moc slova“. Proč je slovo důležité, co patří mezi zraňující slova, jaká slova mohou pomoci? Žáci vybírali z nabízených citátů o slovech, který je nejvíce osloví. Dozvěděli se, že i způsob sdělení může ovlivňovat. Vyslechli si různé příběhy. Ve skupinách předváděli pantomimu, kdy si vymýšleli situace na různá slova, ostatní hádali, co pantomima představuje. Poslední část dílen byla věnována lžím, pomluvám a vulgarismům. V praktických situacích si žáci ukázali jejich negativní vliv. Vyslechli si zajímavé příběhy ze života. Lekce končila výzvou, aby se naučili být osobností i bez sprostých slov.

Celý program byl vedený hravou formou a poutavým způsobem, děti si ani neuvědomovaly zvonění na přestávky a snažily se dokončovat svoje úkoly. V živé atmosféře rozvíjely svoji představivost a současně si uvědomovaly základy své role v životě i ve světě. Z jejich reakcí jsme my učitelé měli velmi dobrý pocit.

Mgr. Jana Kazdová, Mgr. Iva Sládková

 

 

Prevence kriminality – přednáška s ukázkami sebeobrany

V úterý 28.dubna 2015 k nám přijel Mgr. Miloslav Fátor z Bezpečnostně právní akademie z Malých Svatoňovic. Žákům  II. stupně ZŠ praktické přiblížil problematiku právní odpovědnosti při dovršení věku patnácti let.

V první části přednášky vyložil žákům obecné základy platného trestního zákoníku, které by ve vlastním zájmu měl každý znát. Co se dělat nesmí, jakých nejčastějších trestných činů se mnohdy dopouštějí mladiství, nebezpečí sprejerství a drogové závislosti.

Ve druhé části vystoupili studenti třetího ročníku akademie Lydie Leová, Michal Cengr, Jaroslav Jančálek a Lukáš Koutník. Ukázkami sebeobrany, džuda a karate diváky naprosto uchvátily. Jeden žák 6 .ročníku měl odvahu a vyzkoušel si se studenty sebeobranu proti noži.  Výstupy studentů byly odměněny zaslouženým potleskem.

Mgr. Iva Sládková

Návštěva Městské knihovny v Novém Bydžově

V březnu – měsíci čtenářů zavítali žáci ZŠ F. Palackého místní knihovnu. Tato návštěva měla důležitý cíl. Vzbudit u dětí zájem číst knížky.

Na setkání si paní knihovnice Kateřina Kubínová připravila pro žáky prvního stupně, přípravnou a speciální třídu povídání o pohádkovém světě. Seznámila je, jak lidové a autorské pohádky vznikaly. Zmínila i nejznámější české a zahraniční autory pohádek (B. Němcová, F. Hrubín, V. Čtvrtek, H. Ch. Andersen …). Děti se zájmem poslouchaly pohádky O ošklivém káčátku a O červené Karkulce.

Žáci druhého stupně společně zjišťovali, proč je čtení důležité, co čtenářům přináší. Nejvíce prostoru získala dobrodružná literatura. Posluchači se seznámili s životopisy a díly některých autorů dobrodružných románů. Např. se spisovateli Jaroslavem Foglarem, Otakarem Batličkou, Eduardem Štorchem. Vyslechli si ukázku z knihy Robinson Crusoe od Daniela Defoa.

Paní knihovnice nás pozvala na další akce do knihovny, které budou uskutečněny v průběhu celého roku. Letáček s návštěvními hodinami a pozváním na čtenářskou burzu jsme si odnesli s sebou.

Jsme zvědaví, jestli se řady čtenářů této knihovny rozšíří i o naše žáky.

Mgr. Iva Sládková a Mgr. Jana Kazdová

 

 

Domácí násilí 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dne 17. března jsme uvítali na škole lektorky z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové.
Mgr. Kateřina Forejtková a Mgr. Miloslava Kociánová navázaly na loňskou přednášku, upřesňovaly význam pojmu domácí násilí. Kontakt s dětmi prováděly pomocí míčku, který je motivoval k zapojení do diskuse. Největší nebezpečí domácího násilí spočívá v jeho skryté formě. Někdy se děti mohou stát svědky domácího násilí, v jiném případě jsou přímou obětí. Je třeba si uvědomit, že násilí samo nepřestane. Existuje mnoho cest, kam se člověk může obrátit pro pomoc.
Na závěr děti obdržely od lektorek oranžový záchranný kruh, do kterého každý vepisoval, na koho by se, v případě potřeby, obrátil. Na druhé straně listu pak každý žák našel kontakty – např. na Linku bezpečí, na Linku důvěry, na OSPOD v Novém Bydžově, na Policii ČR. Pro představu, jak se dají využívat tyto linky, si žáci vyslechli hraný rozhovor oběti domácího násilí s psychologem.

 Mgr. Iva Sládková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beseda pro žáky ZŠ Palackého v Novém Bydžově – nebezpečí návykových látek
Byo_jZ_ko4PWMDHb8bp6M3adt69CGddai6IHuiOUdNdJjMlW12GHHo790AeaidyTlxXoH4E

V rámci prevence kriminality navštívil v březnu naši školu nprap. Jaromír Pelánek z OOPČR v Novém Bydžově a Mgr. Jan Kubinec, kurátor pro děti a mládež při MěÚ Nový Bydžov.
V úvodu pan kurátor vyzval žáky, aby se zamysleli nad tím, na čem může být člověk závislý. Rozvedl obecná témata na konkrétní situace. Znovu motivoval žáky k smysluplnému trávení volného času, například návštěvami nízkoprahového centra DoPatra a zájmovými kroužky v mimoškolní době. Nprap. Pelánek shrnul výstižně, jak závislost dokáže člověka ovlivnit. Připojil řadu příkladů, kdy dochází k trestně právní problematice. Objasnil nám, která činnost je trestná, co se řeší jako přestupek a co je trestný čin. Nechybělo ani důrazné varování, že i malé množství návykové látky není dětem dovoleno užívat. Žákům, kteří uvažují o získání řidičského průkazu, bylo připomenuto, že užívání návykových látek může způsobit, že řidičský průkaz tito jedinci ani nemusí získat.
Děti se zapojovaly aktivně svými otázkami do probírané problematiky. V závěru se oba dva hosté dotkli závislosti na hracích automatech – gamblerství. Velmi důrazně zaznělo, že děti do 18 let nemají v hernách co pohledávat. Besedující lektoři se rozloučili s posluchači slovy, že se těší na další setkání, ale pouze tehdy, pokud bude na půdě školy.
Mgr. Iva Sládková, Mgr. Lenka Lusková

 

Veselé zoubky,

tak byla nazvána beseda pro děti prvního stupně naší školy, kterou vedla Mgr. Monika Brzková.
Poutavým způsobem, kterým paní učitelka hovořila, docílila velkého pozornosti zúčastněných dětí, a to nejen při výkladu o biologickém složení a konstrukci zubů, ale i péči o zdravý chrup a zásadách prevence vzniku zubního kazu. Největší zájem posluchačů vzbudil velký skládací model zubu.
Poté děti shlédly tématickou pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek.“ Na závěr odpovídaly na kontrolní otázky z daného tématu.
Beseda proběhla na naší škole v úterý 17.března.
Mgr. Jana Kazdová

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maškarní rej

Dne 17. února v odpoledních hodinách se žáci, prvního stupně, speciální a přípravné třídy, přesunuli do kouzelného světa. Naši pedagogičtí pracovníci připravili pro ně již tradiční karneval masek. Děti soutěžily a tancovaly s nadšením. Za své taneční a soutěžní výkony byli princové, princezny, zvířátka a kašpárkové odměněni. Nejmladší děti z přípravné třídy vzaly na sebe velmi pěkné podoby, proto získaly cenu nejlepší masky.

Karneval byl pěkným zpestřením školního dne. Dětem se akce líbila.

L. Lusková

Přednáška o holocaustu v ZŠ Palackého

???????????????????????????????

V roce 2015 vzpomínáme 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Památku obětí holocaustu si připomínáme i ve výuce. Dne 11. února zavítal na naši školu Mgr. Boris Váňa, ředitel ZŠ Sion v Hradci Králové, aby žákům přiblížil dané téma. Přednášky se zúčastnili žáci II. stupně ZŠ praktické a speciální.

Proč byly zřizovány koncentrační tábory, kdo udělal z Židů a Romů bytosti, které neměly žádná práva? Proč lidé najednou ztratili svá jména a museli se hlásit čísly? Proč tito lidé ztratili domov, své příbuzné, oblíbené věci, zvířata a nemohli normálně žít? Kdo za to mohl? Mgr. Váňa velice působivě žáky vtáhl do období druhé světové války. Děti si zkusily hlásit se čísly a ne jmény. Z filmů Pianista, Děti, jejichž hvězda zhasla a Ó, ty černý ptáčku sledovaly ukázky z doby, kdy se zabíjelo a byla pošlapána lidská práva. Prohlédly si knížku s obrázky z tábora Terezín od Helgy Weissové, která prošla koncentračními tábory a přežila holocaust.

Závěrem nahlédly do databáze obětí holocaustu na www.holocaust.cz. Snahu Němců – fašistů, zlikvidovat Židy a Romy, děti pochopily. I rozdíly života na svobodě, v ghettu a v koncentračním táboře. Panu lektorovi za to patří naše poděkování.

Mgr. Iva Sládková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tříkrálová sbírka v Novém Bydžově

Každý rok 6. ledna pořádá Oblastní charita v Hradci Králové na území našeho města Tříkrálovou sbírku finančních prostředků. Její výtěžek bývá použit na rozvoj těchto projektů: Středisko rané péče Sluníčko, které poskytuje služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením v raném věku, na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí, a poradenství obětem domácího násilí a lidem v nouzi. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí.

Každoročně se Oblastní charita v Hradci Králové obrací na vedení a žáky Základní školy v ulici F. Palackého v Novém Bydžově, aby pomohli s přípravou a realizací této celostátní veřejné sbírky, a tak i přes velmi chladné počasí také letos vyrazily do ulic Nového Bydžova dvě skupinky koledníků v bílých pláštích a s korunou na hlavě. Obě skupinky doprovázely dospělé osoby, studenti Střední ekonomické školy v Novém Bydžově.

Koledníci svým zpěvem a přáním štěstí a zdraví vnesli do ulic města hezkou atmosféru a díky štědrosti spoluobčanů se jejich kasičky během dopoledne slušně zaplnily. A právě díky občanům Nového Bydžova patří velký dík za projev solidarity se všemi potřebnými.

Jan Panocha, zástupce ředitelky školy

Vánoční besídka

Jako každý rok se i letos konala v poslední školní den před Vánocemi tradiční vánoční besídka. Ve zcela zaplněné relaxační místnosti si mohli žáci i učitelé poslechnout pásmo koled, písniček a básniček se zimní tématikou. Rovněž jsme se pobavili vtipnými scénkami a hádankami. Zpestřením vánočního pásma byla taneční vystoupení, která si nacvičily děti ze školního klubu.

Zapojili se žáci ze všech tříd, za což jim, i učitelům, kteří se na přípravě podíleli, patří velký dík. Domů jsme všichni odcházeli příjemně vánočně naladěni.

Mgr. O. Čiháková

Vánoční dílna

Poslední úterní odpoledne před vánočními prázdninami jsme pro naše žáky připravili tvořivou výtvarnou dílnu. Paní učitelky si pro žáky připravily tvorbu vánoční ozdoby, svícnu a vánočního stromečku. S velkým nadšením jsme vytvářeli dekorační výrobky, které si žáci mohli odnést domů. Odcházeli se zářivými úsměvy a vánoční náladou.

Exkurze do SOŠ a SOU Městec Králové

Dva dny před odchodem na vánoční prázdniny jsme přijali pozvání na návštěvu. Nejstarší žáci školy odjeli na dny otevřených dveří a vánoční výstavu do Městce Králové. Bývá dobrým zvykem, že škola si návštěvy ze základních škol přiváží vlastním minibusem.

Nejprve si žáci prohlédli učebnu a dílny pro odborný výcvik opravářů, dále shlédli ubytovací zařízení školy a největší souhrn informací obdrželi v prostoru vánoční výstavy. Tam byli pohoštěni jablečným závinem a horkým ovocným nápojem. Na informační obrazovce viděli úspěchy studentů, kteří vynikají na různých soutěžích. Škola nabízí mnoho zajímavých tříletých učebních oborů, nově např. Prodavač- florista, Ošetřovatel a Pečovatelské práce, tradičně Zahradník, Cukrář, Kuchař – číšník, Stravovací a ubytovací služby, Opravářské práce. Žákům učebních oborů Zahradník a Opravářské práce je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Posledním zastavením na exkurzi byla prohlídka prací učňů, např. zdobení perníčků, pečení palačinek, výroba studeného občerstvení, výroba vánočních dekorací a vánoční slavnostní tabule různých zemí. Na závěr si žáci měli možnost ověřit znalosti z kuchařského oboru a byli po zásluze odměněni. Snímky z této exkurze lze shlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Iva Sládková

Vánoční tvořeníOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V čase adventu do naší školy zavítali zástupci Střední školy zahradnické z Kopidlna. Studenti si pod vedením pani inženýrky Zápotocké připravili pro naše žáky výrobu vánočního svícnu. Žáci vytvářeli s pomocí studentů svůj vlastní vánoční svícen, který si s radostí a pýchou odnesli domů jako dárek svým nejbližším.

Každoroční spolupráce se Střední školou zahradnickou v Kopidlně je výborným podnětem pro naše žáky v jejich profesní orientaci. Touto cestou děkujeme za výbornou přípravu a metodické vedení našich žáků. Těšíme se na další návštěvu.

Mgr. M. Brzková

Vánoční vystoupení v Domově  pro seniory POHODA

V krásném předvánočním čase jsme opět jako každý rok zavítali do Domova důchodců POHODA v Humburkách. Žáci naší školy si pro místní klienty připravili pásmo písniček, básniček, pohádek a tanečků. Všem divákům rozdali připravené ručně vyrobené dárečky. Odměnou nám všem byly jejich zářivé úsměvy. Žákům děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návštěva Městského muzea v Novém Bydžově 

Dne 2. prosince 2014 navštívili žáci 5. až 9. ročníku ZŠ praktické výstavu „100 let Velké války“ – První světová válka na Novobydžovsku. Téma žákům pěkně přiblížila historička Bc. Jana Schovánková. Srozumitelnou formou žáky uvedla do dobových souvislostí, vysvětlila jim příčiny, průběh i důsledky první světové války. Na osudech odvedenců do armády, na dopisech, denících, fotografiích, uniformách, zbraních, vyznamenáních a dalších předmětech si žáci uvědomovali složitou a nelehkou dobu. Zvláštní místo na výstavě tvořily příběhy legionářů. Připravená expozice byla přínosem při výuce dějepisu na naší škole.

Odborné učiliště a Praktická škola Hořice – exkurze

Dne 27.11. 2014 přijeli nejstarší žáci ZŠ praktické na exkurzi do OU a PŠ v Hořicích. Celou skupinu doprovázel po areálu učiliště pan zástupce ředitele, Mgr. Josef Hora, který se také postaral o naši dopravu. Žáci měli možnost si prohlédnout učebny, ubytovací zařízení, prostory  pro praktickou výuku a volný čas učňů. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života učňů na tomto učilišti. Rozvrh hodin pro teoretickou a praktickou výuku, odměňování pro nejlepší učně apod. Všechny nabízené obory jsou pro chlapce i dívky. Na některých oborech praktické výuky si mohli „budoucí“ učni vyzkoušet různé druhy činností. Velký úspěch měl u žáků obor brašnářské a sedlářské výroby, kde si se zájmem zkusili pracovat s kůží a razidly. Výrobky si žáci mohli ponechat. Ukázky z pobytu na učilišti si lze prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Iva Sládková

Týden proti AIDS na ZŠ Palackého

U příležitosti Světového dne boje proti  AIDS uspořádal Sion o.s. – Nová generace přednášku na téma „Sex, AIDS a partnerské vztahy.“ Ta se uskutečnila v rámci 19. ročníku preventivního projektu „TÝDEN PROTI AIDS“ i na naší škole.

Tento projekt probíhal v týdnu od 24. do 28. 11. 2014. Pro naše nejstarší žáky přednášel dne 26. 11. Mgr. Vít Pospíšil, koordinátor primární prevence. V dvouhodinové přednášce citlivě předestřel žákům problematiku partnerských vztahů, zejména šíření pohlavních chorob. Dovedl žáky k poznání, že je jen na nich samotných, jakou cestu si vyberou.

Odpovědi žáků v dotazníku potvrdily, že nabyté vědomosti jim mohou pomoci ke správnému rozhodnutí.

Mgr. Iva Sládková

Příběhy bezpráví

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 2014, projekt společnosti Člověk v tísni. Letošní 10. ročník byl věnovaný 25. výročí Sametové revoluce.

Tímto způsobem se žákům přibližují moderní československé dějiny.

Nejstarší žáci shlédli dne 18. listopadu dokumentární film režiséra Karla Strachoty  – Z deníku Ivany A.

Filmový deník roku 1989, sestavený na základě historických událostí, kombinující osobní deníkové záznamy a dobové nahrávky revolučních událostí. Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa.

Po projekci následovala beseda s hostem. Pozvání přijal historik, ředitel Městského muzea v Novém Bydžově, pan Mgr. Jan Kohout. Svým zajímavým vyprávěním žákům přiblížil dobu před rokem 1989. Přinesl žákům kroniku, která dokumentovala činnost pionýrů na stejné škole v minulosti. Také připojil snímky z revolučních dnů roku 1989, kde žáci viděli demonstrovat na náměstí v Novém Bydžově jeho tehdejší obyvatele.  Zejména těmito dobovými materiály žáky velmi zaujal.

Mgr. Iva Sládková

Kazuistický seminář na ZŠ Palackého

I v letošním školním roce v rámci prevence kriminality proběhla dne 13.11.2014 na škole pro nejstarší žáky preventivně výchovná aktivita – kazuistický seminář.

Město Nový Bydžov získalo finanční dotaci na projekt „Podpora a standardizace orgánů sociálně právní ochrany“, který je financován z OP LZZ (operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).

Lektorem tohoto dvouhodinového semináře byl Mgr. Jaromír Rémiš, probační úředník pro mládež. Cílem je seznámit se s konkrétními trestnými činy, kterých se nejčastěji dopouští mládež v daném regionu. Žákům jsou vysvětleny pojmy: trestní právo; justice pro mládež; podmínky trestní odpovědnosti; druhy trestů; odklony a alternativy; probace; uvěznění. Žáci byli rozděleni do skupin, každá skupina řešila případ jako probační úředník. Závěrem skupina prezentovala ostatním žákům zadaný případ. V průběhu semináře žáci shlédli na interaktivní tabuli snímky z vazební věznice. Na dotazy jim trpělivě odpovídal Mgr. Rémiš. Důležité bylo poznání žáků, že vždy je lepší vybrat si cestu, aby se nekonal soud a nebyl nutný pobyt v nápravném zařízení. Hosty semináře byl Mgr. Jan Kubinec, kurátor pro děti a mládež MěÚ Nový Bydžov a Mgr. Hana Krejčířová, vedoucí NZDM DoPatra Nový Bydžov.

Mgr. Iva Sládková

 

Halloweenská soutěž

Páteční dopoledne 31. října se neslo v duchu strašidel a halloweenských zvyků.

Pedagogové prvního stupně, přípravné a speciální třídy pro žáky připravili zábavné dopoledne. Soutěžní klání se konalo v relaxační místnosti naší školy. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Při jednotlivých soutěžích se vystřídaly všechny zúčastněné děti. Prostor byl dán i těm nejmladším, kteří skládali puzzle s čarodějnicí. Ani nejstarší žáci nebyli ochuzeni.  Soutěžili v loupání jablka, v hodu bramborou na cíl, v závodech hlemýžďů apod.

Nakonec byli všichni členové družstva odměněni sladkostí, tak jak je tomu o Halloweenu zvykem.

Mgr. Monika Brzková

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol.“ Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

 

Chráníme své zdraví

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Začátkem října pedagogové ZŠ F. Palackého připravili pro žáky vzdělávací projekt „Chráníme své zdraví.“ V rámci projektu proběhlo na naší škole několik zajímavých besed a přednášek, které zpestřily výuku a školní aktivity dětí.

Dne 7. a 8. října se uskutečnila interaktivní přednáška Prevence kriminality, kterou vedli příslušníci Městské policie v Novém Bydžově. Seznámili nás s tématy: osobní bezpečí, chování při haváriích a dopravních situacích, šikana, drogy.

V průběhu trvání projektu jsme se seznámili se situacemi, jak se chovat u lékaře a jak si zavolat první pomoc. Paní Bc. Martina Vrabcová z DDM v Novém Bydžově vedla lekce o poskytnutí první pomoci. Praktické ukázky a profesionální přístup lektorky byl přínosem pro žáky i pedagogy.

Další cyklus přednášek o sexuální výchově proběhl dne 9. října. Pro žáky druhého stupně je velmi pěkně připravila paní Mgr. Alena Blažková ze společnosti MP Education.

Dozvěděli jsme se také zajímavé informace o využití přírodní léčby pro zachování zdraví člověka, a to díky paní Haně Polákové a Vladimíře Dítětové ze společnosti Naděje, která se specializuje na přípravu speciálních výluhů z pupenů rostlin, výluhů z bylin, speciálních mastí a olejů, bylinných koupelí, bylinných kúr a využití účinku medu obohaceného o výtažky z pupenu rostlin.

Celá vzdělávací akce směřovala k tomu nejcennějšímu – ochraně zdraví. Pozorní žáci získali drobné odměny v soutěžích, ve kterých předvedli své znalosti a dovednosti. Všechny akce byly vedeny na vysoké úrovni a splnily svůj účel. Touto cestou děkujeme přednášejícím za poskytnuté rady a informace a těšíme se na další spolupráci.

L. Lusková

 

Základní škola od září v novém kabátě

Budova základní školy v ulici F. Palackého prošla rozsáhlou úpravou. Od května do srpna zde proběhlo kompletní zateplení, výměna dveří a oken a výměna střešní krytiny. Součástí rozsáhlých změn byl pochopitelně i nový odstín omítky, který budovu celou rozzářil. Velké poděkování žáků a zaměstnanců školy patří Městskému úřadu v Novém Bydžově, který do této rekonstrukce investoval nemalé finanční prostředky.

První školní den 1. 9. 2014 byla tedy škola připravena na slavnostní zahájení nového školního roku a nic nepokazilo ani deštivé počasí.

Součástí školy je tak jako v minulém školním roce přípravná třída, kde se 10 dětí na zahájení povinné školní docházky teprve chystá a která plní funkci posledního ročníku mateřské školy. Škola má dále šest tříd a v nich se od prvního do devátého ročníku vzdělává 61 žáků podle upraveného vzdělávacího programu. Jako obvykle ve škole funguje i školní družina a školní klub, v odpoledním čase navíc na zájemce z řad žáků čekají i zájmové kroužky.

 

Za všechny žáky a zaměstnance školy  –  Jan Panocha, zástupce ředitelky školy