Školní vzdělávací program

 

ŠVP Školní klub

ŠVP Školní družina

 

Škola otevřená společnosti

Charakteristika školy a ŠVP

1. Úplnost a velikost školy

Naše škola je plně organizovaná, má první i druhý stupeň, početně slabší ročníky mohou být spojeny do jedné třídy dle potřeby. Vedle tříd ZŠ praktické je zde i jedna třída ZŠ speciální. Vzděláváme zde žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se středně těžkým mentálním postižením, žáky s kombinovanými vadami. Naše škola rovněž zabezpečuje výuku žáků s hlubokým mentálním postižením, ti jsou vzděláváni zcela individuálně. Celkový počet žáků se pohybuje kolem 70. Škola také organizuje kurz pro doplnění základů vzdělání.

Budova školy má výhodné umístění nedaleko centra Nového Bydžova, ale v klidné ulici a v bezprostřední blízkosti parku. Vlakové nádraží je asi 10 minut cesty od školy a autobusové 5 minut. To je důležité pro dojíždějící žáky, neboť k nám chodí žáci i z okolních obcí.

2. Vybavení školy

Škola je umístěna v samostatné budově, v areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce. V budově je 10 tříd, z toho 3 odborné učebny – počítačová, cvičná kuchyňka a dílna. Dále je zde také samostatná místnost pro školní klub a školní družinu. Při větších akcích se mohou žáci scházet ve společenské místnosti, která slouží také jako relaxační místo. Tělocvičnu si musí škola pronajímat. V budově školy je také jídelna s výdejnou. Je zde i žákovská knihovna a vedle sborovny i 3 kabinety pro pomůcky.

3. Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je tvořen převážně plně kvalifikovanými pedagogy se speciální pedagogikou. Jejich počet se mění podle počtu tříd. Vedle třídních učitelů je zde jeden učitel bez třídnictví, dále dva vychovatelé a 1 – 2 pedagogičtí asistenti.

Zástupce ředitelky je zároveň výchovným poradcem. Dále zde je i metodička prevence sociálně patologických jevů a metodička ICT. Výuku římsko – katolického náboženství zajišťuje pan farář. Učitelé vedou také různé zájmové kroužky. Z cizích jazyků poskytujeme výuku angličtiny kvalifikovanou paní učitelkou.

4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Tyto projekty vyplývají ze zaměření naší školy na propojení se společností a ze zaměřením výuky pro praktický život.

Jedním dlouhodobým projektem jsou propojené školní kluby. Navštěvují je žáci naší školy společně se žáky jiných ZŠ z Nového Bydžova. Umístěny jsou v budově naší školy a pracují v nich dva vychovatelé, z nichž jeden je naším zaměstnancem. Jejich činnost je financována převážně z různých grantů.

Dále mámezpracované projekty „Zdravý životní styl“, „Rodina“, „Naše životní prostředí“. Jsou rozpracovány na dva týdny a v určitých intervalech se s určitými obměnami opakují. Prolínají výukou i činností mimo vyučování.

5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Pro rodiče jsou organizovány dvakrát ročně třídní schůzky. Během roku se však mohou stavit kdykoli, a to nejen pro informace o svém dítěti, ale i se podívat na výuku. V případě závažnějších výukových či výchovných problémů jsou zváni výchovným poradcem do školy a podle potřeby jsou zvány i sociální pracovnice nebo kurátorka pro děti a mládež. Rodiče jsou tradičně zváni na různé akce školy, jako je Mikulášská besídka, Den matek atd.

Zástupce rodičů je také ve školské radě, která začala pracovat při škole v roce 2006.

Velmi dobrá je spolupráce s odborem sociálních věcí při MěÚ v Novém Bydžově,se ZŠ Karla IV.,s městskou knihovnou, ale také např. s Policií ČR, SDH, s ÚSP ve Skřivanech a v Chotělicích, Oblastní charitou Královéhradeckého kraje, Střední zdravotnickou školou atd.deti

2.2. Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

Zaměření školy vyplývá z motivačního názvu ŠVP „Škola otevřená společnosti“. Při realizaci výuky se zaměřujeme na spolupráci s různými společenskými organizacemi a institucemi.

Chceme, aby se žáci dobře orientovali v životě naší společnosti, uvědomovali si svá občanská práva i povinnosti a svým jednáním je naplňovali.

Za velmi důležité považujeme systematické rozvíjení komunikačních schopností žáků v osobním kontaktu, v telefonickém styku a i při využití internetu.Tomu odpovídá i posílení českého jazyka a angličtiny v ŠVP.

Projekty, které jsou součástí ŠVP, zase napomáhají při vytváření zdravého životního stylu a posilují význam rodiny. Naplňují tak praktické zaměření škol tohoto typu.

Vzdělávací priority

  1. Poskytovat základní vzdělání zaměřené na praktické a aktivní využití v běžném životě.
  2. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků, a to v mateřském jazyce, v anglickém jazyce, v sociálních vztazích a v informačních a komunikačních technologiích.
  3. Umožňovat žákům, jejichž intelekt je nerovnoměrně rozvinut,dosáhnout jeho optimálního využití, např. formou individuálního plánu.
  4. Vytvářet u žáků kladný vztah k řemeslné práci a správné pracovní návyky.

2. 2. 1. Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Na konci základního vzdělávání žák:

1) využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
2) pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
3) poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
4) používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
5) dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
6) chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
7) uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním

Dílčí kompetence

popis

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

– učíme žáka využívat informační a komunikační prostředky – při práci se žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující úroveň jeho schopností – K osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení především využíváme her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací -učíme žáka číst s porozuměním, orientovat se v textu a v učebních materiálech- motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením, která umožní pocit radosti z učení a úspěchu a vedeme žáka k sebehodnocení a poznávání vlastních možností a schopností

– vysvětlujeme a dbáme na aktivní a správné využívání obecných termínů, znaků a symbolů

– umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce

– exkurzemi a návštěvami organizací motivujeme žáky k následnému odbornému vzdělávání

– vhodnými prostředky odstraňujeme jazykovou bariéru a rozdíly v rozvoji řeči

Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák:

1) vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
2) řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
3) přijímá důsledky svých rozhodnutí
4) nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
5) dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
6) dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

Dílčí kompetence

popis

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a
k řešení problémů

– společně se žáky řešíme problémové úlohy z praktického života, využíváme základních myšlenkových operací
– vedeme žáky ke společnému řešení kázeňských a vztahových problémů
– pomáháme žákům hledat vhodné pracovní postupy
– uplatňujeme mezipředmětové vztahy, podněcujeme žáka k hledání souvislostí
– podporujeme žáka vyjadřovat se k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení
– přehledným a srozumitelným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých rozhodnutí
– soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením se snažíme podněcovat žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím
– na škole v rámci Minimálního preventivního programu probíhá prevence všech sociálně patologických jevů s ohledem k věkových zvláštnostem žáků
– exkurzemi a besedami se členy IZS učíme žáky zvládat krizové situace

Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělávání žák:

1) vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
2) rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
3) využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům,záznamům a obrazovým materiálům
4) zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
5) vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
6) využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
7) využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Dílčí kompetence

popis

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

– snažíme se, aby žák používal spisovnou, případně obecnou češtinu a omezil vulgárnosti
– pomáháme žákovi odpovídat celými větami
– dbáme o vhodnou komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
– učíme žáka formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně a v logickém sledu a vést je ke kultivovanému písemnému i ústnímu projevu a prostřednictvím diskuse umět obhajovat svůj názor
– formou informační a komunikační techniky žák umí vyhledat potřebné informace o svém okolí
– účastí při společenských hrách podporujeme komunikaci dětí k vytváření přátelských vztahů ve třídách a mezi sebou
– pěstujeme u dětí zájem a schopnost spoluvytvářet a podílet se svými příspěvky na tvorbě školního časopisu
– spoluprací s jinými školami a institucemi rozšiřujeme obzory žáků a integrujeme je do společnosti návštěvami kulturních akcí a prezentací školy

Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání žák:

1) posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
2) má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
3) respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
4) rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
5) navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
6) posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí
7) uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby

Dílčí kompetence

popis

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

– pozitivně hodnotíme jeho kladné vlastnosti, aby si dokázal uvědomit a prožít pocity své individuality
– učíme a rozvíjíme u žáka nové modely chování a citlivosti k rodině a okolí, prostřednictvím dialogu a jeho vlastních prožitků
– usnadníme žákovi pochopit odlišné názory a motivy druhých lidí, respektovat pravidla a rozpoznávat jeho vlastní chyby a nedostatky v chování, posílit sebeovládání a získat status ve vrstevnické skupině
– zprostředkováním zajímavých besed, formou soutěží a her přibližujeme žákům nebezpečnost a záludnost některých patologických vlivů a závislostí a jejich negativní dopad na osobnost dítěte
– formou práce ve skupinách při vyučování přiblížit žákovi zásady spolupráce a života v týmu a svým vlastním přispěním ovlivnit kolektivní činnosti
– při výuce společenských předmětů v modelových situacích vedeme žáky k pomoci slabším, pomalejším a k vnímání potřeb starých a nemocných lidí
– citlivým přístupem pomáháme žákům uvědomit si nebezpečnost možného psychického a fyzického zneužívání v kruhu rodiny

 

Kompetence občanské

Na konci základního vzdělávání žák:

1) zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
2) zvládá běžnou komunikaci s úřady
3) chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
4) chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
5) dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy

Dílčí kompetence

popis

Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti – žáky vedeme k dodržování zásad chování a pravidel soužití a pravidel daných řádem školy, vedeme je k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, seznamujeme je s ústavou ČR, vyhláškami, zákony a vytváříme tak jejich právní povědomí. Vyučující využívá modelových situací, prvků dramatické výchovy, aktuálních situací ve třídě i ve škole.
– umožňujeme žákům participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí, přispíváme ke kultivaci osobnosti žáků po stránce mravní, citové a volní, záměrem je co nejúspěšnější integrace do života společnosti, žáci se účastní školních výletů, soutěží, sportovních utkání atd.
– komunikaci s úřady poznávají žáci prostřednictvím exkurzí do veřejných institucí, učí se pomocí navozených životních situací, pracují s běžnými dotazníky a formuláři
– pořádáním tématických diskusí, projektů, besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život, nutnosti zdravého stravování, základních hygienických návyků, pohybu a vytvoření si vlastních zájmových aktivit. Seznamujeme je s důsledky zneužívání všech návykových látek.
– vychováváme žáky k pravidelné a aktivní péči o životní prostředí, žáci třídí odpad, šetří energií, uklízí ve třídě, v okolí školy, účastní se sběru papíru. Žáci se seznamují s veškerými významnými výročími , které se zaměřují na zlepšení životního prostředí /Den Země apod./
– žáky vedeme k vytváření humánních vztahů mezi lidmi, k vzájemné sounáležitosti a úctě, učíme je rozpoznávat projevy rasismu a xenofóbie.Žáci spolupracují v multikulturním kolektivu, společně soutěží, účastní se veškerých sportovních a kulturních akcí a tak se učí vzájemnému soužití.

 

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání žák:

1) zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
2) má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
3) dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
4) pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci
5) je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
6) reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
7) má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
8) využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění

Dílčí kompetence

popis

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

– žáci používají při pracovních činnostech bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení. Rozvíjejí tak jemnou i hrubou motoriku rukou.
– žákům pomáháme poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi. Je nutné rozvíjet u nich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých /ochrana památek, vztah k vlastnímu městu/. Pořádají se výstavky žákovských prací, soutěže, probíhá sběr přírodnin, pečuje se o okolí školy, její výzdobu.
– k výsledkům pracovní činnosti přistupujeme nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot. Opakovaně u žáků posilujeme znalost pracovního režimu, řádu odborných učeben, školního řádu, zásad první pomoci.
– žáky učíme využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech, důsledně dbáme na dodržování pravidel zásad bezpečnosti a hygieny práce. Úkoly zadáváme způsobem, který umožňuje volbu různých pracovních postupů.
– vyučující vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech, umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků Umožňuje žákům spoluvytvářet kriteria hodnocení, učí je ohodnotit sebe i druhé, oceňuje jejich pokrok, podporuje sebedůvěru.
– vyučující vede žáky k vhodnému výběru povolání vzhledem k jejich specifickým možnostem, společenským potřebám. Vytváří kladný vztah k budoucí profesi na základě exkurzí, besed a videozáznamů. Využívá zkušeností výchovného poradce.

3. Učební plán

1. stupeň


 

Vzdělávací oblasti (obory) 1 2 3 4 5 ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace           42 42.0
Český jazyk a literatura 7 7 7 6 6 33 33.0
Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9.0
Matematika a její aplikace           20+4 20.0
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 20.0
Informatika           1 1.0
Informatika X X X X 1 1 1.0
Člověk a jeho svět           12 12.0
Prvouka 2 2 2 X X 6 6.0
Přírodověda X X X 1.5 1.5 3 3.0
Vlastivěda X X X 1.5 1.5 3 3.0
Umění a kultura           12 12.0
Hudební výchova 1 2 1 1 1 6 6.0
Výtvarná výchova 2 1 1 1 1 6 6.0
Člověk a zdraví           10 10.0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10.0
Člověk a svět práce           5+12 5.0
Pracovní vyučování 1+2 1+2 1+2 1+3 1+3 5+12 5.0
Celkem základní 19 19 21 21 22 102 102.0
Celkem disponibilní 2 3 3 4 4 16 16.0
Celkem v ročníku 21 22 24 25 26 118 118.0

 

2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory)

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

23+8

23.0

Český jazyk a literatura

19+4

19.0

Cizí jazyk

4+4

4.0

Matematika a její aplikace

20

20.0

Matematika

20

0.0

Informatika

4+2

4.0

Informatika

4+2

0.0

Člověk a společnost

8

8.0

Dějepis

4

0.0

Výchova k občanství

4

0.0

Člověk a příroda

15

13.0

Fyzika

4

0.0

Chemie

1

0.0

Přírodopis

6

0.0

Zeměpis

4

0.0

Umění a kultura

8

8.0

Hudební výchova

4

0.0

Výtvarná výchova

4

0.0

Člověk a zdraví

12

14.0

Tělesná výchova

12

12.0

Člověk a svět práce

20+2

20.0

Pracovní vyučování

20+2

 

 

3.2. Ročníkový učební plán

1. stupeň

Poznámky k učebnímu plánu

Poznámky k učebnímu plánu

1. stupeň

Český jazyk

V 1. – 3. ročníku má komplexní charakter, od 4. do 9. ročníku je členěn na sloh, jazykovou výchovu a literární výchovu. V předmětu se realizují průřezová témata osobnostní a sociální výchova.

 Matematika

Ve 2. – 5. ročníku byla hodinová dotace posílena o 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace.

 Informatika

Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.

 Prvouka, vlastivěda, přírodověda

Tyto předměty zahrnují vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Ve 4. a 5. ročníku je stanovena časová dotace předmětu Vlastivěda na 1,5 hodiny týdně a předmětu Přírodověda rovněž na 1,5 hodiny týdně. Zpravidla bude vlastivěda a přírodověda vyučovány v poměru 2h :1 hodině v I. Pololetí a v druhém pololetí 1h :2 hodinám.

 Pracovní vyučování

Vzdělávací obsah vychází z oboru Člověk a svět práce. Je posílena hodinová dotace v 1. – 3. ročníku o 2 hodiny týdně  a ve 4.a 5. ročníku o 3 hodiny týdně z disponibilní časové dotace.

 

Nepovinné

předměty

Ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Římskokatolické náboženství                                                                

                                                             1

 

Nepovinné předměty (nad rámec povinné hodinové dotace):

Římsko-katolické náboženství (1 hodina týdně)

Žák po přihlášení na některý nepovinný předmět musí absolvovat alespoň jedno pololetí.

 

Učební plán 2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace        

23+8

23.0

Český jazyk a literatura 5+1 5+1 5+1 4+1

19+4

19.0

Cizí jazyk 1+1 1+1 1+1 1+1

4+4

4.0

Matematika a její aplikace        

20

20.0

Matematika 5 5 5 5

20

0.0

Informatika        

4+2

4.0

Informatika 1+1 1+1 1 1

4+2

0.0

Člověk a společnost        

8

8.0

Dějepis 1 1 1 1

4

0.0

Výchova k občanství 1 1 1 1

4

0.0

Člověk a příroda        

15

13.0

Fyzika 1 1 1 1

4

0.0

Chemie X X X 1

1

0.0

Přírodopis 1 1 2 2

6

0.0

Zeměpis 1 1 1 1

4

0.0

Umění a kultura        

8

8.0

Hudební výchova 1 1 1 1

4

0.0

Výtvarná výchova 1 1 1 1

4

0.0

Člověk a zdraví        

12

14.0

Tělesná výchova 3 3 3 3

12

12.0

Člověk a svět práce        

20+2

20.0

Pracovní vyučování 5 5 5+1 5+1

20+2

0.0

Celkem základní 27 27 28 28

110

110.0

Celkem disponibilní 3 3 3 3

12

12.0

Celkem v ročníku 30 30 31 31

122

122.0

 

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

7.1. Hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků vycházejí z platných školských zákonů a jsou podrobně rozpracovaná ve školním řádu. Platí zásadní pravidlo, že při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Na naší škole se využívá klasifikace formou známek 1-5, a to především u žáků s lehkým mentálním postižením. U žáků se středně těžkým mentálním postižením či s kombinovanými vadami využíváme slovního hodnocení.

Kritéria klasifikace prospěchu
(platí pro známkování i jako podklad pro slovní hodnocení)

1 – Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělání (dále jen stanovených výstupů) rychle, v určeném čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s menší pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv.

2- Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s menší pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv.

3 – Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším čase než určeném a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky.Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu.

4- Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší než určený čas, jen některých stanovených výstupů. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit.

5- Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Samostatné práce není schopen. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá. Neprojevuje snahu tento stav zlepšit.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Učitelé se žáky o chybě hovoří, žáci mohou některé práce sami opravovat.
4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat.
5. Při školní práci je žák veden k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Známky nejsou hlavním zdrojem motivace

7.2. Autoevaluace školy

Autoevaluaci provádíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb.,§ 8 a §9, odst.2 a-f. Vzhledem k velikosti naší školy provádíme vlastní hodnocení jednou za dva roky, jak umožňuje §9 odst. 1 zmíněné vyhlášky.
Cílem autoevaluace je zjišťovat kladné a záporné stránky školy, posilovat a upevňovat ty kladné a zmírňovat či odstraňovat ty záporné. Autoevaluace má sloužit k tomu, aby škola plnila co nejlépe svůj základní úkol vzdělávat a vychovávat žáky a umožňovat jim co nejlepší rozvoj.

Oblasti autoevaluace a nástroje (evaluační metody):

1.Kurikulum – analýza dokumentů
2.Výsledky vzdělávání – žákovské testy z českého jazyka a matematiky (6.-9. ročníky,pololetně)
3.Učení a vzdělávání – hospitace, pohospitační pohovory
4.Podpora žákům – hospitace, pozorování, rozhovory se žáky
5.Klima školy – dotazník pro pedagogické pracovníky, pozorování
6.Zdroje a podmínky – analýza dokumentů,rozhovory, SWOT analýza
7.Řízení a vedení školy – dotazník pro pracovníky školy, rozhovory, analýza dokumentů

Časové rozvržení evaluačních činností:

Dotazníky pro pedagogy – jednou za šk. rok
Žákovské testy – jednou za každé pololetí
Hospitace – průběžně, nejméně jednou za šk. rok
Analýza dokumentů – průběžně, dle potřeby
SWOT analýza – jednou za 2 roky
Pozorování a rozhovory – průběžně dle potřeby