GDPR

Ochrana osobních údajů

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: tbg99wa, e-mailem: info@zspbydzov.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, se sídlem F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov.  Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Romana Špinková, telefon: 737 920 814