Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program  speciální školy  „Každý máme šanci”

Díl I.

1.Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

2. Výchovně vzdělávací strategie

2. 2 .Začlenění průřezových témat

3. Učební plány

4.1 Charakteristika ČJ                               4.1.1 Český jazyk

4.2 Charakteristika M                                4.2.1 Matematika

4.3 Charakteristika Inf.                             4.3.1 Informatika

4.4 Charakteristika Věcné učení              4.4.1 Věcné učení

4.5 Charakteristika Vlastivěda                 4.5.1 Vlastivěda

4.6 Charakteristika Přírodověda              4.6.1 Přírodověda

4.7 Charakteristika HV                               4.7.1 Hudební výchova

4.8. Charakteristika VV                              4.8.1 Výtvarná výchova

4.9. Charakteristika VKZ                           4.9.1 Výchova ke zdraví

4.10 Charakteristika TV                             4.10.1 Tělesná výchova

4.11 Charakteristika Zdravotní tělesná výchova           4.11.1 Zdravotní tělesná výchova

4.12 Charakteristika PV                              4.12.1 Pracovní vyučování

Díl II.    Rehabilitační třída

5. Výchovné a vzdělávací strategie

6. Učební plán

7.1 Charakteristika Rozumová výchova                           7.1 Rozumová výchova

7.2 Charakteristika Řečová výchova                                 7.2 Řečová výchova

8.1 Charakteristika Smyslvá výchova                               8.1 Smyslová výchova

9.1 Charakteristika Hudební výchova                               9.1 Hudební výchova

9.2 Charakteristika Výtvarná výchova                             9.2 Výtvarná výchova

10.1 Charakteristika Pohybová výchova                          10.1 Pohybová výchova

10.2 Charakteristika Zdravotní tělesná výchova            10.2 Zdravotní tělesná výchova

10.3 Charakteristika Rehabilitační tělesná výchova     10.3 Rehabilitační tělesná výchova

11. Charakteristika Pracovní vyučování                           11.1 Pracovní vyučování

 

 

12. Školní projekty a akce školy

13. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

14. Hodnocení žáků

15. Autoevaluace školy.