Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání a výchovu žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla přiznána podpůrná opatření 3. až 5. stupně.

Škola otevřená společnosti

Základní filosofií školy je nastíněno již motivačním názvem školního vzdělávacího programu „Škola otevřená společnosti.“ Smyslem je vytváření pocitu pevné sounáležitosti každého žáka i zaměstnance nejen se školou, ale i s celou společností. To je důležité zejména proto, že žáci zde nejsou zařazeni do hlavního vzdělávacího proudu.

Naše škola vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Prostředí školy

Škola je umístěna v blízkosti parku, v klidné ulici, ale nedaleko od centra. V areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce.

V budově jsou vedle běžných učeben také 4 odborné – počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy a dílna. Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mají k dispozici klidové a relaxační místnosti. Dále zde jsou samostatné místnosti pro školní družinu a školní klub. Při větších akcích se žáci scházejí ve společenské místnosti.

Ve škole je rovněž jídelna, kde se mohou žáci chutně a zdravě naobědvat.


Nejnovější příspěvky:
 

Konec školního roku ve školní družině

Na závěr školního roku jsme pro děti připravili v rámci zdravé chůze stezku bosou nohou. Děti se prošly po přírodních materiálech a senzomotorických pomůckách. Účelem stezky bylo poskytnutí bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Poslední týden čekala na děti opět stezka, ale tentokrát s úkoly a hledáním pokladu. Když splnily všechny úkoly a našli  poklad,  rozdali jsme jim družinové vysvědčení a opekli párek. Obě akce se vydařily a přálo nám i počasí.
Užívejte léto a v září opět na shledanou.

Organizace školního roku:

Prázdniny ve školním roce 2023/2024

Výuka zahájena 4.9.2023, 1. pololetí končí 31.1.2024, 2. pololetí končí 28.6.2024.
Podzimní prázdniny 26.10.2023- 27.10.2023
Vánoční prázdniny 23.12.2023- 02.01.2024
Pololetní prázdniny 02.02.2024
Jarní prázdniny 19.02.2024- 25.02.2024
Velikonoční prázdniny 28.03.2024- 01.04.2024
Letní prázdniny 01.07.2024- 30.08.2024

 VIDEO - NAŠE ŠKOLA