Profil školy

banner01

Naše škola vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

  • základní škola pro žáky uvedené v par. 16 odst. 9 školského zákona,
  • základní škola speciální,
  • školní družina,
  • školní klub,
  • školní jídelna – výdejna.

 

Údaje o škole:

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                                        

Adresa školy:

Základní škola, F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov

Ředitelka:

Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Kontakty:

Tel.: 495490318
E-mail: zsp.nb@tiscali.cz
ID datové schránky: tbg99wa

IČO: 70837538

Výchova a vzdělání

Naše škola je plně organizovaná, má první i druhý stupeň, početně slabší ročníky mohou být spojeny do jedné třídy. Věnujeme se žákům a žákyním se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nezažívají úspěch v běžné škole. Do tříd jsou zařazené na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Ve speciální třídě se vzdělávají žáci se závažnějším postižením.

  • ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLEČNOSTI
  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
  • BEZPEČNÉ A KLIDNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY
  • KVALITNÍ PEDAGOGICKÝ TÝM

Třídy ZŠ (bývalé praktické školy)  jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, třídy ZŠ speciální žákům se středním až těžkým mentálním postižením. Učivo je přizpůsobeno možnostem žáků, hodně času se věnuje opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup k žákům a užívání speciálních pedagogických metod. Po úspěšném skončení 9. ročníku získávají žáci ZŠ praktické základní vzdělání a pokračují na vybraném odborném učilišti. ZŠ speciální má vzdělávací program na 10 let a žáci získávají základy vzdělání. Velkou pozornost věnujeme na naší škole tradičně výchově. Veškeré naše výchovné úsilí směřuje k tomu, aby z našich žáků vyrostli slušní a pracovití lidé, kteří jsou schopni se o sebe postarat.

Prostředí školy

Škola je umístěna v blízkosti parku, v klidné ulici, ale nedaleko od centra. V areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce. V budově jsou vedle běžných učeben také 3 odborné – počítačová učebna, cvičná kuchyňka a dílna. Dále zde jsou samostatné místnosti pro školní družinu a školní klub. Při větších akcích se žáci scházejí ve společenské místnosti. Ve škole je rovněž jídelna, kde se mohou žáci chutně a zdravě naobědvat.

Školní družina, školní klub, zájmové kroužky

Vyplňují čas žáků po skončení vyučování. Do školní družiny dochází pravidelně 12 žáků. Po společném obědě se klade důraz na přípravu na vyučování. Děti se zde formou didaktických her procvičí učivo, napíší domácí úkoly a procvičí čtení.

Každý den je střídána rozmanitá činnost – výtvarná, pracovní, tělovýchovná, dopravní, přírodovědná a vlastivědná.
Spolupracujeme např. s nízkoprahovým centrem DoPatra a městskou knihovnou. V době školních prázdnin jsou ve školní družině organizovány sportovní a kulturní akce. Docházka je pro žáky bezplatná.

 

IMG_0447

 

Školní klub

Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Děje se tak zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje také žákům pomoc při přípravě na vyučování (vypracovávání domácích úkolů, doučování). Činnosti klubu se mohou účastnit i žáci z ostatních škol, pouze však do cílové kapacity klubu. Klub je v provozu každý den. Spolupracuje zejména s Domem dětí a mládeže v Novém Bydžově. Koordinaci zájmového vzdělávání ve ŠK zajišťuje vychovatel ve spolupráci pedagogickými pracovníky a externími pracovníky DDM Nový Bydžov.

Školní jídelna

Ceny obědů:

žáci 7 – 10 let        22,-Kč

žáci 11 – 14 let       24,-Kč

15 let více              26, – Kč

IMG_0402

 

Poznámky pro rodiče:

K zařazení žáka do naší školy je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

Zařazení může předcházet diagnostický pobyt žáka na naší škole. Po jeho skončení je žák buď zařazen k  nám, nebo se vrací na původní školu.

 

 

 

 

 

 

kralovehradecky-kraj