Zájmová činnost

Sportovní kroužek

Ve škole už dlouhá léta pracuje zájmový útvar „sportovní hry“.

Každý týden se v něm schází děvčata a chlapci II. stupně, kteří mají rádi sport, zábavu a hry. Máme k dispozici relaxační místnost přímo v budově školy, dále venkovní hřiště s pevným povrchem a travnaté hřiště – obojí v areálu školy. Mimoto v zimě navštěvujeme městský zimní stadion. Náplní „sportovek“ jsou všechny sporty, které nám podmínky dovolí: kopaná, hokej, stolní tenis, přehazovaná, košíková, atletické disciplíny a hry všeho druhu. Čas od času proběhne v rámci sportovních her turnaj v některém z uvedených sportů, kterého se rádi zúčastňují i děti, které do kroužku nechodí.

Pondělí: 1x za 14 dní

Vede: Mgr. Petra Šípová

Sportovní hry

Výtvarný kroužek

Tento kroužek začal svou činnost v říjnu 2003. Pravidelně se zde schází nejen děvčata, ale i chlapci, kteří si chtějí vyzkoušet svou šikovnost a vlastnoručně si vyrobit zajímavé výrobky. Učí se pracovat s různými materiály, osvojují si nové pracovní postupy, rozvíjí si své výtvarné cítění, ale i motorické schopnosti (rozvíjí se zde zejména jemná motorika).

Každou středu 

Vede: Jaroslava Kofránková, Eva Hrejsová


Řečnílek

Kroužek je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí.
Žáci jsou vedeni v rámci logopedických cvičení ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem.

Každé úterý

Vede: Mgr. Marie Čapková


Příroda a já

Kroužek je zaměřen na poznávání přírody a její dělení – živá, neživá, poznávání znaků přírody v ročním období a jak příroda pomáhá v životě. Žáci se naučí rozeznávat lesní zvířata a rostliny, seznámí se  s ochranou přírody a ekologií . Děti čeká formou her spousta zábavy.

každé úterý

Vede: Mgr. Jana Barešová


Informatika a logické myšlení

Kroužek je zaměřen na rozvíjení znalostí z předmětu informatiky v oblasti programování a robotiky. Hra se stavebnicemi Ozobot, Robotická hračka Bee-Bot a robot M tiny.

Každý čtvrtek

Vede: Adéla Malinová


Pohybové hry

Každé úterý

Vede: Mgr. Zuzana Drábková


Projekt vzdělávání na ZŠ F. Palackého Nový Bydžov

Naše škola se od září 2017 díky prostředkům z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zapojila do Projektu vzdělávání na ZŠ F. Palackého.

Součástí tohoto projektu bylo několik aktivit určených nejenom pro pedagogy, ale hlavně pro žáky naší školy. Cílem aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Od září 2017 zahájil svou činnost Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Jednalo se o volnočasovou aktivitu formující logické a strategické myšlení žáků.
Žákům byla nabídnuta Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem bylo podpořit žáky, kteří byli ohroženi školním neúspěchem a pod vedením pedagoga se připravovali na vyučování. Zaměřovali se především na oblasti, které jim ve výuce činily problémy. Příprava byla prováděna z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které budou nejvíce potřebovat při své další profesní přípravě. Příprava probíhala každé pondělí, středu a pátek.

Pro žáky prvního stupně bylo připraveno Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování ve vzdělávacích oblastech, které jim činily největší problémy. Žáci si procvičovali především čtení, psaní a počty.

Projekt byl ukončen v lednu 2019.