TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE od 1. do 9. září 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, další v termínech 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Při vstupu do budovy školy dodržují žáci základní hygienická pravidla. Ve společných prostorách školy mají všichni žáci a zaměstnanci zdravotnické roušky nebo respirátory, pokud je to možné.
 2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 3. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě 1.9., 6.9. a 9.9.2021. Budou použity testy, které mají stejný princip výtěru nosu samoodběrem jako testy používané v minulém školním roce.
 4. Z testování budou po předložení dokladu vyjmuti žáci:
 • plně očkovaní (14 dnů po druhé dávce)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (lhůta 180 dní od prvního pozitivního testu)
 • mají doklad o negativním testu z odběrového místa (Ag test – 72 hodin. PCR test – 7 dnů)

Uvedený doklad předloží žák třídnímu učiteli před prvním testováním 1.9.2021.

 1. Testování žáků proběhne ve stejném režimu jako ve školním roce 2020/2021 před 1. vyučovací hodinou ve třídách, testování je možné i za asistence zákonného zástupce ve spolupráci s třídním učitelem.
 1. Žák, který se odmítne testovat, není vyloučen z výuky, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, je omezen ve výuce hudební a tělesné výchovy, ve školní jídelně musí dodržet stanovený čas výdeje a rozestup 1,5 m od ostatních.
 1. V případě, že bude mít žák pozitivní test, bude izolován v karanténní místnosti a zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne.
 1. Uvedená pravidla platí pouze po dobu screeningového testování (tj. do 9.9.2021).
 1. S případnými dotazy se, prosím, obracejte na třídního učitele, tel. kontakt 495 490 318.

Odkaz k manuálu MŠMT priloha_938387146_2_MSMT_Manual_k_provozu_skol_a_testovani

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2021 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 3. 9. 2021

 1. stupeň – výuka končí v 11,25 hodin.
 2. stupeň – výuka končí ve 12, 20 hodin.
 
 
 

Návrat žáků do školy

Od 12. dubna se všichni žáci vrací do školy. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování antigenními testy bude probíhat pravidelně 2x týdně ve škole. Další informace najdete v komunikační platformě MS Teams – Informace pro rodiče a žáky. V případě bližších informací se obracejte prosím na své třídní učitele.

V příloze informační letáčky MŠMT.

Více na: MŠMT: Testování ve škole | Pedagogicke.info

 

Velikonoční soutěž

Jelikož se blíží velikonoční svátky, připravili jsme pro naše žáky soutěž
„VE VELIKONOČNÍM TVOŘENÍ“

Doma vytvoř, vyrob nebo nakresli velikonoční dekoraci, vajíčko, obrázek, zajíčka podle své fantazie, obrázek vyfotografuj a pošli přes MS TEAMS své paní učitelce.
Na fotografii může být kromě výtvoru i jeho autor.

Vyhlášení proběhne po Velikonocích.

Těšíme se na Vaše krásné práce.

 

Jarní prázdniny

8. 3. – 12. 3. 2021

Provoz školy omezen, v případě potřeby volejte tel. 737 920 814.

 
 

Distanční výuka od 1. března 2021

Vážení rodiče,
MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března přijala krizové opatření, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Od pondělí 1. března 2021 není dovolena osobní přítomnost žáků v naší škole.

V pátek 26. března 2021 žáci obdrželi pracovní listy, pomůcky k domácí přípravě a pokyny k distanční výuce, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

V týdnu od 1. do 5. března pracují žáci samostatně na zadaných úkolech.

V týdnu od 8. do 12. března mají děti jarní prázdniny.

Od 15. března se přihlašují do výuky v komunikačním prostředí MS Teams.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat v pondělí 1. března 2021. Telefonický kontakt 495 490 318.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Od 1. do 30. dubna 2021 proběhne opět na naší škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální.  Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena blíže ve školském zákonu v par. 16 odst.9. K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti pedagoga. Pedagogičtí pracovníci vždy respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Bližší informace o škole jsou dostupné na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz, v případě dotazů nás kontaktujte na tel. 495 490 318.

 

Poděkování

Děkujeme zaměstnancům Školní jídelny SŠTŘ Hlušice za zajištění obědů pro naše žáky po dobu uzavření provozovny našeho dodavatele obědů.

 
 

Výuka pokračuje

I přes epidemiologicky náročnou situaci je naše škola v plném provozu. Žáci a všichni zaměstnanci školy musí dodržovat přísná hygienická opatření, ale jsme rádi, že tu možnost máme. Osobní přítomnost žáků je velice důležitá a distanční výuka ji nemůže plnohodnotně nahradit. Oproti zavřeným školám máme velkou výhodu. Děti mají pravidelný režim, tráví čas organizovaně se svými vrstevníky, učí se společně.

 

Ředitelské volno

21. a 22. prosince 2020 je vyhlášen volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.

Po vánočních prázdninách vyučování začíná 4. ledna 2021.