Zápis dětí do 1. ročníku

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 
 
 

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2022 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 5. 9. 2022

 1. stupeň – výuka končí v 11.25 hodin
 2. stupeň – výuka končí v 12.20 hodin
 
 
 
 

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující se zákonným zástupcům žáků školy, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů je tříleté. V daném školním roce působí v tomto složení:

Mgr. Olga Čiháková – zvolený zástupce z řad pedagogů

p. Štěpánka Jelínková – zvolený zástupce z řad zákonných zástupců

Ing. Erika Jelínková – zástupce jmenovaný zřizovatelem školy

 

Ředitelské volno

Dne 17. a 18. března 2022 je vyhlášeno z organizačních důvodů ředitelské volno podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.

 

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne dne 4. a 5. dubna 2022.

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 
 
 
 

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE od 1. do 9. září 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, další v termínech 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Při vstupu do budovy školy dodržují žáci základní hygienická pravidla. Ve společných prostorách školy mají všichni žáci a zaměstnanci zdravotnické roušky nebo respirátory, pokud je to možné.
 2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 3. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě 1.9., 6.9. a 9.9.2021. Budou použity testy, které mají stejný princip výtěru nosu samoodběrem jako testy používané v minulém školním roce.
 4. Z testování budou po předložení dokladu vyjmuti žáci:
 • plně očkovaní (14 dnů po druhé dávce)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (lhůta 180 dní od prvního pozitivního testu)
 • mají doklad o negativním testu z odběrového místa (Ag test – 72 hodin. PCR test – 7 dnů)

Uvedený doklad předloží žák třídnímu učiteli před prvním testováním 1.9.2021.

 1. Testování žáků proběhne ve stejném režimu jako ve školním roce 2020/2021 před 1. vyučovací hodinou ve třídách, testování je možné i za asistence zákonného zástupce ve spolupráci s třídním učitelem.
 1. Žák, který se odmítne testovat, není vyloučen z výuky, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, je omezen ve výuce hudební a tělesné výchovy, ve školní jídelně musí dodržet stanovený čas výdeje a rozestup 1,5 m od ostatních.
 1. V případě, že bude mít žák pozitivní test, bude izolován v karanténní místnosti a zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne.
 1. Uvedená pravidla platí pouze po dobu screeningového testování (tj. do 9.9.2021).
 1. S případnými dotazy se, prosím, obracejte na třídního učitele, tel. kontakt 495 490 318.

Odkaz k manuálu MŠMT priloha_938387146_2_MSMT_Manual_k_provozu_skol_a_testovani

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2021 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 3. 9. 2021

 1. stupeň – výuka končí v 11,25 hodin.
 2. stupeň – výuka končí ve 12, 20 hodin.