Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti, ve kterém působí:

Výchovný poradce – Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Školní metodik prevence a sociálně patologických jevů – Mgr. Petra Šípová

Telefon:  495 490 318,  737 920 814

E-mail: info@zspbydzov.cz

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zaměřené zejména na:
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve škole
 • spolupráci s se školským poradenským zařízením PPP, SPC a s dalšími institucemi
 • kariérové poradenství (volba střední školy)
 • prevenci a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus, kyberšikana, rasismus, poruchy příjmu potravy, prevenci školní neúspěšnosti)
 • včasnou intervenci v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, týrání a zanedbávání…)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů realizovaných ve škole
 • řešení vztahů ve třídních kolektivech
 • metodickou podporu učitelů ve vedení třídnických hodin
 • shromažďování a poskytování metodických materiálů
 • spolupráci s dalšími organizacemi
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

 

Užitečné odkazy:
Linka bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/
Modrá linka: https://www.modralinka.cz/