Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Za školní poradenské pracoviště zodpovídá ředitelka školy Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Součástí týmu školního poradenského pracoviště je:

Výchovný a kariérový poradce – Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Metodik prevence a sociálně patologických jevů – Mgr. Petra Šípová

Telefon:  495 490 318, +420 737 920 814

E-mail: info@zspbydzov.cz

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
Výchovný poradce zejména:
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků
 • osobní, rodinné, vztahové problémy
 • koordinace spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • kariérové poradenství (volba střední školy)
Školní metodik prevence zejména:
 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus, kyberšikana, rasismus, poruchy příjmu potravy…)
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, týrání a zanedbávání…)
 • péče o žáky s poruchami chování
 • tvorba Minimálního preventivního programu, jeho realizace na škole
 • řešení vztahů ve třídě
 • metodická podpora učitelů ve vedení třídnických hodin
 • shromažďování a poskytování metodických materiálů
 • spolupráce s dalšími organizacemi
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Užitečné odkazy:
Linka bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/
Modrá linka: https://www.modralinka.cz/