Základní škola speciální

Speciální třídy

Poskytují základní vzdělání a výchovu žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.Do těchto tříd jsou děti zařazovány na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce.

specialni-trida

Bližší informace

 • Ve třídách s dětmi pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga.
 • Výuka probíhá v místnostech, jenž odpovídají speciálním potřebám žáků. Nachází se zde jak prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci.
 • Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí.
 • Samozřejmostí je bezbariérový přístup.
 • Předností je příjemné rodinné prostředí menší školy.
 • Snížený počet žáků ve speciálních třídách.
 • Děti jsou zde připravovány na samostatný život a jednoduché pracovní uplatnění vzhledem k individuálním schopnostem.

Aktivity

 • Děti mají možnost účastnit se např. zooterapie a canisterapie.
 • Škola poskytuje individuální a skupinovou logopedickou péči.
 • K odpočinku lze využívat relaxační místnosti, kde jsou k dispozici pomůcky dle individuálních potřeb žáků.
 • V rámci integrace mezi ostatní žáky se děti zapojují do společných aktivit školy (besídky pro rodiče, den dětí, halloween, výlety, výstavy atd.).