Tvoje cesta načisto – PČR

V úterý 21. 3. se uskutečnil preventivní program s názvem “ Tvoje cesta načisto“. Program byl zaměřen na II. stupeň a jeho cílem bylo vysvětlit prostřednictvím promítání skutečného příběhu trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Přednáška byla proložená soutěžní hrou. Odborným výkladem žáky provázela policistka paní prap. L. Špičanová.

 

Návštěva kina – Největší dar

Dne 9. 3. navštívil II. stupeň pohádku Největší dar v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Největší dar je český pohádkový film z roku 2022 režisérek Darii Hrubé a Marty Santovjákové Gerlíkové z časů slovanských bohů, spojující osudy jejich a svérázných obyvatel malé vísky na Valašsku.

 

Zápis dětí do 1. ročníku

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 

Maškarní rej

Tradičně každý rok pořádáme pro děti z prvního stupně a speciálních tříd maškarní rej. Letos jsme jej uspořádali 28. února a tím zakončili týden, který jsme věnovali povídání a plnění úkolů spojených s masopustem a jeho historií. Již od rána byly děti celé nedočkavé, až se budou moci předvést ve své masce. Odpoledne po vyučování vše vypuklo a konečně jsme se v maskách shromáždili v relaxační místnosti, kde jsme si zatančili a zasoutěžili. Na závěr byly masky oceněny drobnou odměnou.

 

Přednáška Policie ČR

23. března navštívila naši školu již po druhé paní prap. L. Špičanová s velmi poučnou přednáškou pro žáky prvního stupně.
Při předešlém setkání se děti dozvěděly o právní způsobilosti, o tom co je přestupek nebo trestný čin, a jak se proti nim můžeme bránit. Pro tentokrát si pro nás paní policistka připravila zajímavé povídaní o tom, co je to IZS, neboli integrovaný záchranný systém. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o fungování hasičů, policistů nebo záchranářů při krizových situacích a jakými způsoby nám mohou pomáhat.
Paní Špičanové moc děkujeme a budeme se těšit na další setkání.

 

Návštěva Městské knihovny

28.2. navštívili žáci 6. a 8. ročníku Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Zde měli připraveno čtení z knihy Daniely Kroluppelové – Já se nechtěl stěhovat. Žáci vyslechli krátký příběh o šikaně a vyplňovali pracovní list, kde odpovídali na různé otázky. Žáci si vyzkoušeli komunikovat a pracovat v jiném prostředí.

 

Vztahy v kolektivu – beseda

V úterý 24. 1. 2023 nás čekalo již druhé ze tří setkání programu dlouhodobé primární prevence v tomto školním roce. Naše třeťáky a páťáky navštívily dvě lektorky ze sdružení Semiramis z Hradce Králové. Zaměřily se na aktuální dění v třídním kolektivu. Cílem setkání byla práce na vztazích v kolektivu žáků či podpora tolerance a vzájemného respektu pomocí zajímavých interaktivních technik. Lektorky se zaměřily i na konkrétní téma, jako např. emoce, komunikace a mezilidské vztahy. Žáci si pod jejich vedením natrénovali různé typy pozdravů, povídali si o svých náladách a následně vytvářeli spolu v týmu za pomoci barviček moře plné ostrovů a ostrůvků.  Žákům se příjemně strávené dvě hodiny moc líbily a už se těší na další plánované setkání na jaře.

 

Tonda Obal na cestách

30. 1. 2023 navštívil naši školu lektor s programem Tonda Obal na cestách. Žáci 1. stupně rozeznávali základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích a seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Žáci na 2. stupně získali přehled o tom, jak se třídí odpad a k čemu se může dál využít. Shlédli video ukázky ze zpracování odpadů a výrobků z recyklovaných materiálů. Žáci ukázali, že o třídění a recyklování odpadů mnohé vědí, přesto pro ně byly některé informace nové a překvapivé.

 

Přednáška Policie ČR

V pátek 9. ledna zavítala mezi děti prvního stupně prap. Bc. L. Špičanová, preventistka Policie ČR. Děti seznámila s tím, že má každý nejen svá práva, ale i povinnosti a odpovědnost za své chování a jednání. Děti se tak dozvěděly, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jak jsou přestupky a trestné činy trestány. Na příběhu Ondry se dozvěděly, co je šikana, jak se proti ní bránit a jaký trest útočníky může čekat.

 

 

Sedmáci a deváťáci navštívili knihovnu

10.1. 2023 navštívili žáci 7. a 9. třídy místní knihovnu, kde se zabývali tématem MÝTY A BÁJE. Vyslechli si vyprávění, které se týkalo původu bohů, kosmu, vzniku i zániku světa nebo posmrtného života. Paní knihovnice jim i přečetla poutavý příběh z knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky – Daidalos a Ikaros, který je velmi zaujal.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek 8. ledna opět mezi děti zavítala fenka Jessica se svou cvičitelkou. Děti měly velkou radost a hned se na ní vrhly. Pejska si povodily a za odměnu obdarovaly pamlskem. Ty odvážnější si nechaly sebrat piškot přímo z holého břicha. Čas strávený ve společnosti pejska a jeho paničky rychle utekl a děti  se jen nerady loučily.

 

Tříkrálová sbírka

I v letošním roce se žáci v doprovodu žáků ze SŠTŘ vydali do ulic našeho města s Tříkrálovou sbírkou, organizovanou Charitou České republiky. Zavítali do mnoha provozoven, kde zazpívali píseň My tři králové. Potěšili tím nejen zaměstnance, zákazníky, ale i kolemjdoucí. Výtěžek sbírky je určen na péči o nevyléčitelně nemocné, na odborné poradenství lidem v těžkých životních situacích, na podporu výstavby lůžkového hospice ve Stěžerách a další.. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli.

 
 

Vánoční setkání s rodiči

Na úterní odpoledne 20. 12. si žáci prvního stupně a speciálních tříd nacvičili pro rodiče pásmo básniček, písniček a tanečků. Nechyběla ani vánoční pohádka. Pilně trénovali a aby si vše vyzkoušeli, dopoledne své pásmo ukázali svým spolužákům z druhého stupně. I přes vysokou nemocnost se jim obě vystoupení velmi podařila. Po představení na rodiče čekalo malé pohoštění, které si pro ně děti připravily v pracovním vyučování a tvořivé dílničky. Většina příchozích si tak odnášela nejen příjemný kulturní zážitek, ale také drobnou vánoční výzdobu.

 

Kantoři

21. prosince se děti prvního stupně a speciální třídy v Jiráskově divadle zúčastnily vánočního koncertu folkové skupiny Kantoři, kteří jim zazpívali a zahráli spoustu vánočních písní nejen z Čech, ale i z jiných zemí.  Při tom děti seznámily s hudebními nástroji, které nikdy předtím neviděly a neslyšely. S radostí si s nimi zazpívaly známé písníčky a odměnily účinkující hlasitým potleskem. Vystoupení v dětech podpořilo všudypřítomnou  vánoční náladu.

 

Vánoční stezka

Žáci 6. a 8. ročníku připravili pro své nejmladší spolužáky vánoční stezku plnou zábavných úkolů. Děti měly pomocí obrázků najít místnosti, ve které se jednotlivé úkoly odehrávaly. Počítaly vločky, řadily obrázky podle posloupnosti,  házely sněhové koule do  koše, skládaly vánoční obrázek a hrály Kimovu hru s vánočními obrázky na procvičení zrakové paměti. Do úkolů jsme zapojili i výpočetní techniku – práci na PC. Za splnění úkolu sbíraly ozdoby na vánoční stromeček. Žáci si vánoční dopoledne náramně užili.

 

Bruslení

16. 12. žáci 3.,4., 6. a 8. ročníku navštívili zimní stadion v Novém Bydžově, kde při bruslení strávili hezké zimní předvánoční dopoledne. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé a poznali tvrdost a chlad ledu na vlastní kůži. Všichni se již těší na další návštěvu.