Distanční výuka od 2.11.2020

Od pondělí 2.11.2020 se podle ministra školství Roberta Plagy uzavřou speciální školy.

Osobní přítomnost žáků nebude v naší škole dovolena. Po prázdninách se žáci povinně přihlásí každý den do aplikace MS Teams podle distančního rozvrhu v žákovské knížce.

Další pokyny upřesníme v pondělí 2.11.2020 po pátečním jednání vlády.

Děkujeme za spolupráci.

Lenka Lusková, ředitelka školy

 
 

Mít prázdniny je super, ale tyhle podzimní budou prostě jiné. Místo prázdnin u babičky nebo zábavy s kamarády je potřeba zůstat doma.
Proč? Protože tím pomůžeme porazit virus COVID, který je nebezpečný hlavně pro starší lidi, ale může být nepříjemný pro kohokoliv u Vás doma nebo u sousedů. Že nejste lékaři a sestřičky? Ani stateční záchranáři? Vy všichni ale můžete těm superhrdinům pomoci. Stačí málo.

 

 

Zooterapie 9. 9. a 7. 10.

Příznivé počasí umožnilo dětem zopakovat návštěvu zvířat v Bydžovské Lhotce.
Děti ze speciálních tříd si užily jízdu na koních, pečovaly o oslíky, krmily koně jablky a hledaly poklad. Poznávaly také stromy a rostliny v areálu paní Bártové.
Vyvrcholením celého říjnového dopoledne byla jízda na kočáru taženém koňmi. Obě návštěvy se dětem velmi líbily.

 

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

  • platná od 14.10. do 1.11.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 o přijetí krizové opatření vyplývá pro naši školu následující:

Nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší škole.

Školní klub uzavřen.

Školní družina zajišťuje dohled nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.

 

V Novém Bydžově 13.10.2020                                            Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Opatření pro Základní školu

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

– platná od 12. 10. do 23. 10. 2020

Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školu našeho typu, nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší základní škole.

Školní klub uzavřen, uzavření se netýká školní družiny.

Dny 26. října a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny v základních školách jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. října 2020.

 

V Novém Bydžově 9.10.2020                                  Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Do lesa s lesníkem

Ve čtvrtek 1.10. se všichni naši žáci zúčastnili akce Do lesa s lesníkem, pořádanou Nadací dřevo pro život. Po příjezdu do lesa je přivítali lesní pedagogové, kteří pro ně na 6 stanovištích připravili mnoho zajímavých činností, kterými jim chtěli přiblížit prostředí lesa a práci lesníků. Děti si tak mohly vyzkoušet sázení stromků, měření kmenů, viděly jak se kácí strom, dozvěděly se zajímavé informace o životě lesní zvěře nebo se snažily poznávat jednotlivé druhy stromů. Dopoledne rychle uteklo a všichni se  příjemně znaveni, ale bohatší o nové zážitky a informace, mohli vrátit zpátky do školy. Akce se dětem moc líbila a obětavým lesníkům patří naše velké díky za jejich ochotu a trpělivost!

 

Dopravní výchova

Je středa 30. září ráno, počasí chladnější, ale i tak jsme s žáky 1. stupně a speciálních tříd vyrazili na místní dopravní hřiště. Zde již na nás čekaly pracovnice DDM Nový Bydžov, které vysvětlily dětem pojem chodec a cyklista, pohovořily s nimi o bezpečném chování v silničním provozu a významu nejdůležitějších dopravních značek pro chodce i cyklisty. Následovala práce v pracovních listech, ve kterých v různých dopravních situacích rozhodovaly zda se chovají účastníci správně či ne. Před praktickou částí se ještě seznámily s povinnou a doporučenou výbavou jízdního kola. Poté si již mohly vybrat některý z nabídnutých dopravních prostředků a vyzkoušet si pravidla v praxi. Případné přestupky, kterých se děti dopustily, jim byly ihned vysvětlovány, aby si svou chybu uvědomily a příště se jí vyvarovaly. Z hřiště jsme všichni odcházeli spokojeni a těšíme se na další setkání.

 

Pestrá strava bez zbytečné chemie 24. – 25. 9. 2020

 

Poslední zářijový týden jsme na naší škole přivítali Bc. Martinu Jandovou, která si pro žáky připravila dvě projektová dopoledne na téma „Pestrá strava bez zbytečné chemie“. Žáci prvního a  druhého stupně i speciálních tříd si v rámci praktických aktivit připravili zdravé a hlavně chutné pomazánky. Využili zdravé potraviny –  červenou řepu, avokádo, papriku, rajče, čočku, cibulku, lososa a pomazánkové máslo. Úkolem bylo nejen pomazánku připravit a nabídnout ji spolužákům, ale v rámci finanční gramotnosti i spočítat finanční náklady na nákup surovin i cenu jedné porce. Za svou práci byli odměněni diplomem a zkušenosti z projektového dopoledne naši žáci určitě zúročí při pomoci svým rodičům.

 

 

Pozitivní myšlení 25.9. 2020

V posledním zářijovém týdnu lektoři organizace Semiramis navázali na spolupráci s žáky 7. a 9. ročníku, která byla přerušena březnovým uzavřením škol. V tomto bloku se s žáky vrátili do období karantény a hovořili s nimi o možných pozitivech a obecně o pozitivním myšlení. V další části se zaměřili na třídní kolektiv a spolupráci v něm. Při příštím setkání se mohou žáci těšit na téma „Vztahy s rodiči”, které by se mělo uskutečnit na přelomu listopadu a prosince, podle aktuální covidové situace.

 

Školní rok 2020/2021

1.září usedli žáci zpět do lavic. Začátek nového školního roku jsme zahájili v režimu doporučených zvýšených hygienických opatření. Po loňském mimořádném školním roce se zdá, že i tento rok nebude tradiční.

V tomto období nás čeká nejen učení, ale i zajímavé akce. Pro žáky jsou naplánovány osvědčené aktivity, které můžeme zrealizovat díky podpoře našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje. Jedná se zejména o poskytnutou dotaci na prevenci sociálně patologických jevů. Děti se tak mohou těšit například na preventivní program zaměřený na práci s třídním kolektivem, který vede občanské sdružení Semiramis, dále na přednášku o zdravé výživě s lektorkou Bc. Martinou Jandovou, besedu o kyberšikaně atd.

Nové třídní kolektivy podnikly začátkem září celodenní pěší výlety do okolí našeho města. Žáci ze speciálních tříd se vypravili na oblíbenou zooterapii do Bydžovské Lhotky, kde se jim velmi pěkně věnovala paní Bártová.
Touto cestou přejeme všem žákům úspěšný školní rok a děkujeme rodičům a žákům za spolupráci v době častých mimořádných změn.

 
 

Závěr školního roku 2019/20

Dne 30. června 2020 proběhlo na naší základní škole předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2019-20. Tento rok si jistě budeme pamatovat dlouho, neboť opatření nastavená pro ochranu obyvatelstva před pandemií ovlivnila život každého z nás.

Pro čtenáře si dovolíme krátce přiblížit poslání naší příspěvkové organizace. Naše škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým z různých důvodů nevyhovuje běžná základní škola.
Pedagogický sbor tvoří učitelé se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky. Ti poskytují speciálně pedagogickou péči žákům s maximálním ohledem na jejich handicap. Hlavním cílem školy je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce a komunikace vyučujících a asistentů s rodiči. Podnětné prostředí malé školy napomáhá k danému cíli směřovat a poskytovat tak kvalitní a individuální péči dětem, které to velmi potřebují.
Organizačně jsou žáci začleňování do menších třídních kolektivů. Dopoledne se věnují výuce a v odpoledních hodinách mohou žáci trávit svůj čas ve školní družině a školním klubu. Někteří se zapojují do činnosti zájmových útvarů, které organizují naši učitelé přímo ve škole. Během školního roku se žáci účastní akcí a programů pod záštitou učitelů, lektorů ze školského poradenského zařízení, neziskových organizací. Dle možnosti se naši žáci zapojí do výtvarných, sportovních a přírodovědných soutěží, ve kterých naši školu velice pěkně reprezentují.
Nezapomínáme ani na zábavu. S žáky připravujeme například na podzim tradiční strašidelné sklepení spojené s výstavkou výtvarných prací, dále vánoční dílnu a vánoční vystoupení pro spolužáky, rodiče a seniory z Humburk. Další akce nám pandemie koronaviru letos nedovila uskutečnit. Začátkem března jsme byli, tak jako všechny ostatní školy, nuceni přejít na distanční formu vzdělávání. V této době se projevil vztah rodičů a žáků ke školnímu vzdělávání a povinnostem. Jsme rádi, že se nám podařilo se všemi být ve stálém kontaktu a věříme, že se v září opět všichni osobně setkáme.

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2020 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen do 9 hodin (po 1. vyučovací hodině)

Výuka ve dnech 2. – 4. září

1. stupeň – výuka končí v 11. 25 (po 4. vyučovací hodině)

2. stupeň – výuka končí ve 12. 20 (po 5. vyučovací hodině)

Od pondělí 7. září výuka dle rozvrhu.

 

Provozní doba červenec – srpen 2020

Úřední hodiny kanceláře školy:

od 1. 7 do 15. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin
od 3. 8. do 7. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin

Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout od 26. 8. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.

 

Ukončení školního roku 2019/2020

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 30. 6. 2020 před budovou školy.

Žáci jednotlivých tříd si převezmou vysvědčení individuálně po dohodě se svými třídními učiteli.

 

Informace k otevření školy

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT ze dne 27. května 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  25. května 2020 Vám oznamujeme, že naše škola bude otevřena v omezeném režimu od 8. června 2020.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situaci bude umožněna žákům I. stupně základní školy a žákům základní školy speciální (všechny ročníky) od 8.6.2020 osobní přítomnost ve škole. Žákům II. stupně základní školy bude umožněna docházka za účelem konzultací a třídnických hodin od 8.6.2020.

Docházka do školy není povinná. Je nutné, aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách do 3.6.2020 do 9:00 hodin prostřednictvím přihlášky, kterou je možno zaslat elektronicky na e-mail: info@zspbydzov.cz a nebo osobně předat do kanceláře školy. V den nástupu do školy bude požadováno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Další informace jsou uvedené na přihlášce.

Žáci, kteří nenastoupí, pokračují v distanční výuce.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Lenka Lusková

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH

Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořadné opatření_25.05.2020