Závěr školního roku 2019/20

Dne 30. června 2020 proběhlo na naší základní škole předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2019-20. Tento rok si jistě budeme pamatovat dlouho, neboť opatření nastavená pro ochranu obyvatelstva před pandemií ovlivnila život každého z nás.

Pro čtenáře si dovolíme krátce přiblížit poslání naší příspěvkové organizace. Naše škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým z různých důvodů nevyhovuje běžná základní škola.
Pedagogický sbor tvoří učitelé se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky. Ti poskytují speciálně pedagogickou péči žákům s maximálním ohledem na jejich handicap. Hlavním cílem školy je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce a komunikace vyučujících a asistentů s rodiči. Podnětné prostředí malé školy napomáhá k danému cíli směřovat a poskytovat tak kvalitní a individuální péči dětem, které to velmi potřebují.
Organizačně jsou žáci začleňování do menších třídních kolektivů. Dopoledne se věnují výuce a v odpoledních hodinách mohou žáci trávit svůj čas ve školní družině a školním klubu. Někteří se zapojují do činnosti zájmových útvarů, které organizují naši učitelé přímo ve škole. Během školního roku se žáci účastní akcí a programů pod záštitou učitelů, lektorů ze školského poradenského zařízení, neziskových organizací. Dle možnosti se naši žáci zapojí do výtvarných, sportovních a přírodovědných soutěží, ve kterých naši školu velice pěkně reprezentují.
Nezapomínáme ani na zábavu. S žáky připravujeme například na podzim tradiční strašidelné sklepení spojené s výstavkou výtvarných prací, dále vánoční dílnu a vánoční vystoupení pro spolužáky, rodiče a seniory z Humburk. Další akce nám pandemie koronaviru letos nedovila uskutečnit. Začátkem března jsme byli, tak jako všechny ostatní školy, nuceni přejít na distanční formu vzdělávání. V této době se projevil vztah rodičů a žáků ke školnímu vzdělávání a povinnostem. Jsme rádi, že se nám podařilo se všemi být ve stálém kontaktu a věříme, že se v září opět všichni osobně setkáme.