Výukové programy ekologického centra SEVER HK

V úterý 12.února k nám na návštěvu opětovně zavítala paní Lenka Hronešová z ekologického centra SEVER HK. Pro děti 1.stupně a speciálních tříd si připravila pokračování výukového cyklu Živočichové v přirozeném prostředí. Tentokrát na téma „Na návštěvě v mraveništi“. Pomocí zábavných aktivit, her, obrázků a názorných pomůcek seznamovala děti s životem mravenců. Snažila se jim přiblížit, jak to v takovém mraveništi vypadá, co mravenci jedí, jak se rozmnožují a co vlastně celý den dělají. Děti si ze zajímavé besedy odnesly spoustu nových poznatků a informací a už se jistě těší, jaké téma je čeká příště.

Tématem přednášky pro žáky druhého stupně bylo znečišťování životního prostředí, zdroje znečištění a jeho důsledky pro krajinu, flóru a faunu. Žáci se seznámili s konkrétními dopady různých zdrojů znečištění na lesní porosty a věnovali se otázkám možné prevence těchto negativních dopadů. Měli možnost komparace důsledků znečišťování životního prostředí ve vztahu k původním lesním porostům, tedy lesům smíšeným, a ve vztahu k lesům kultivovaných člověkem. Přednášející kladla důraz na zapojení žáků do svého programu a vedla je prostřednictvím dílčích úkolů k samostatným úvahám o tom, jak oni sami mohou přispět k prevenci ochrany životního prostředí např. tříděním odpadu, recyklací a v neposlední řadě i svým pozitivním přístupem k přírodě a její ochraně.