Odolávání nátlaku a umění relaxace

V pondělí 6. května nás navštívila paní J. Musilová. Pro žáky 2.,3. a 4.ročníku měla připravený program s názvem „Emoce a odolávání nátlaku”. Všichni se ve svém životě občas setkáváme se situacemi, které jsou nám nepříjemné. Proto je zapotřebí posilovat právě takové sociální dovednosti, které nám pomůžou naučit se nahlas vyslovit svůj nesouhlas, nebo se vyjádřit k věcem, které se nám nelíbí. Děti měly možnost si tyto modelové situace „prožít“ nanečisto a vyzkoušet si, jaká reakce je pro ně ta správná. Stát si za svým názorem a obhájit si ho před ostatními se jim bude hodit celý život.
Číst dál

 

Čarodějnice

30.dubna si na hřišti u naší školy dali sraz čarodějové a čarodějnice. Konalo se zde totiž zábavné kouzelné dopoledne. Žáci 2.stupně, pod vedením p.uč.Kazdové, připravili pro mladší děti různé hry a soutěže. Létalo se na koštěti, lovily se poklady, házelo se na koš, jezdil se slalom apod. Kdo chtěl, mohl se nechat zkrášlit malbou na obličej a proměnit se tak třeba v pavouka, motýla či mimoně. Po splnění všech úkolů čekala na každé dítě malá odměna. A na závěr si všechny čarodějnice a čarodějové společně zatančili.
Číst dál

 

Den Země

Pro nepřízeň počasí se v pondělí 29. dubna naše škola nemohla zapojit do očisty okolí Nového Bydžova, která se konala v rámci Dne Země. Proto jsme pro žáky připravili náhradní program o třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci si na praktických úkolech zopakovali pravidla třídění odpadu, zhlédli naučné video o výrobě papíru z přírodních surovin, ale i jeho recyklaci. Děti z prvního stupně si následně vyrobily vlastní ruční papír, který následující den využily při hodině výtvarné výchovy. Práce žáky velice bavila.
Číst dál

 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 25. 4. dopoledne žáci 2 – 4. ročníku navštívili knihovnu. Prostřednictvím paní knihovnice se dozvěděli, jak vzniká knížka, kolik lidí se do procesu jejího vzniku musí zapojit. Seznámili se s dílem spisovatele V. Čtvrtka, zhlédli zfilmované pohádky, které napsal a nakonec si vyrobili loutku postaviček z jeho pohádek.
Číst dál

 

Dílenská soutěž

Ve středu 24. 4. 2019 jsme se zúčastnili tradiční dílenské soutěže ve speciální škole v Hradci Králové. Na tuto akci jezdíme každý rok a letos nás reprezentovali Patrik Bajza, Milan Oláh a Kristián Šereš. Tito chlapci se utkali se žáky z dalších škol o nejzdařilejší provedení zadaného dílenského výrobku. Mladší žáci vyráběli lodičku ze dřeva a starší zase krabičku, rovněž ze dřeva. Na začátku klání žáci obdrží materiál, nářadí a technický výkres. Učitelé své žáky mohou v práci nasměrovat a poradit jim, ale samotný výrobek již musí vytvořit sami. Naši chlapci nepatřili mezi nejlepší, ale ani mezi ty nejméně úspěšné. Umístili se uprostřed startovního pole dvanácti účastníků.

 

Podmořský svět

Říká se, že známe víc povrch Marsu než dna našich moří a oceánů. Je to škoda, protože vodní svět je ve své pestré harmonii fascinující podívaná.

Jsme rádi, že jsme se jí mohli zprostředkovaně zúčastnit. Pozvali jsme na besedu pro naše žáky a žákyně Mgr. Radka Bohuňovského – profesionálního potápěče a instruktora potápění, tedy člověka, který má velkou osobní zkušenost se světem pod hladinou.
Číst dál

 

Velikonoční dílna

Ve středu 17. dubna se již tradičně uskutečnila odpolední velikonoční dílna plná nápadů na velikonoční výzdobu. Žáci si mohli vyrobit papírový košíček, velikonoční přání, slepičku, květinový obrázek na dveře či ozdobit vyfouknuté vajíčko.
Číst dál

 

Beseda – Semiramis

Ve středu 17. dubna k nám do školy opět přijeli pracovníci občanského sdružení Semiramis z Hradce Králové. Je to organizace, která má dlouholetou tradici v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Její milí pracovníci přišli mezi žáky a promluvili s nimi o tématech, které si děti při minulém setkání samy vybraly. Mezi žáky 7. a 8. ročníku to bylo téma závislosti. Dozvěděly se, že závislosti mají mnoho druhů, a to od ne příliš vážných, až po ty život ohrožující. U starších žáků z 8.a 9.ročníku bylo probráno téma rodinné vztahy, tedy věc každodenního života. Společně strávené chvíle při aktivním rozhovoru, hře a vyprávění jistě měly pro děti velký význam a těšíme se na příští setkání.

 

Projekt Vody

Den 22. březen je vyhlášen světovým Dnem vody. Proto jsme v průběhu března ve škole uskutečnili projekt s názvem Voda. Cílem bylo předat dětem netradiční a zábavnou formou vědomosti o významu vody v přírodě a o její důležitosti pro život.
Číst dál

 

Exkurze do čističky odpadních vod

Je spousta běžných věcí, které jsou pro nás samozřejmé a vytvářejí komfort, který si skoro už ani neuvědomujeme. Mezi ty nejdůležitější patří to, že můžeme kdykoliv pustit vodu, použít ji a zase vypustit. Žáci a žákyně 8. a 9. třídy ZŠ Palackého šli zjistit, co se s vodou stane pak. Naštěstí jsme nemuseli hledat cestu potrubím, víme, kde v Novém Bydžově máme čistírnu odpadních vod.
Číst dál

 
 

Maškarní karneval

Maškarní karneval je oblíbenou akcí všech dětí. Nejinak je tomu i na naší škole. A tak se 20. března v relaxační místnosti sešli pirát, čarodějnice, princezna, indián, doktor a další zajímavé osobnosti. Společně prožili příjemné odpoledne plné her, soutěží a tance.

 

Efektivní komunikace 2

Dne 21. března se konala druhá přednáška pro žáky z 1.stupně a žáky 6. ročníku s názvem – „Efektivní komunikace“, pod vedením Mgr. J. Musilové. V různých modelových situacích se učili stanovit hranice toho, co je a není přípustné v chování, kde jsou jejich hranice a co jsou ochotni tolerovat a co ne.Také se snažili respektovat hranice ostatních. Učili se, jak vhodně reagovat na různé situace, které je běžně potkávají a připomněli si, jak je důležité a užitečné pravidla správného chování dodržovat.

 

S včelkou Bětkou ve včelíně a základní podmínky života

V úterý 19. března se žáci speciálních tříd a 2. -4. ročníku vydali s paní Hronešovou na další výpravu do přírody. Tentokrát se podívali s včelkou Bětkou na život v úle. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života včel a jejich vývoje. Hrou na včelky zjišťovali, kde se bere med a proč jsou včely pro člověka a přírodu užitečné.
Číst dál

 

Efektivní komunikace 1

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se žáci páté a šesté třídy účastnili preventivního programu na téma efektivní komunikace pod vedením paní Mgr. Musilové. Tématem programu byla pozitivní sociální interakce se spolužáky s důrazem na objevování a posilování kladných lidských stránek a schopnosti ocenit dobré vlastnosti ostatních. Žáci pracovali v týmu, ve skupinách i individuálně. Prostřednictvím práce pod vedením lektorky si procvičovali a posilovali verbální komunikaci ve vztahu k poznávání kladných vlastností svých i svých přátel a uvědomovali si v této souvislosti přínosnost ocenění a pochvaly. Žáci si osvojili vazbu mezi dobrými charakterovými vlastnostmi a vzorným chováním a následným kladným hodnocením, stejně tak absenci pozitivního ocenění v případě chování nedobrého. Žáci si dále připomněli základní zásady komunikace v kolektivu a komunikace s dospělou osobou. Ukázalo se, že hledání a vyjádření kladných vlastností, není pro mnohé jednoduchým úkolem.

 

Výukové programy ekologického centra SEVER HK

V úterý 12.února k nám na návštěvu opětovně zavítala paní Lenka Hronešová z ekologického centra SEVER HK. Pro děti 1.stupně a speciálních tříd si připravila pokračování výukového cyklu Živočichové v přirozeném prostředí. Tentokrát na téma „Na návštěvě v mraveništi“. Pomocí zábavných aktivit, her, obrázků a názorných pomůcek seznamovala děti s životem mravenců. Snažila se jim přiblížit, jak to v takovém mraveništi vypadá, co mravenci jedí, jak se rozmnožují a co vlastně celý den dělají. Děti si ze zajímavé besedy odnesly spoustu nových poznatků a informací a už se jistě těší, jaké téma je čeká příště.
Číst dál

 

Komunikace mezi lidmi

V pondělí 11. 2. 2019 se konal v 8. a 9. ročníku další blok přednášky lektorů z organizace Semiramis. Blok byl zaměřen na komunikaci s vrstevníky i dospělými. Program byl velkým přínosem jak pro žáky, tak pro učitele. Dozvěděli jsme se o sobě mnoho informací, Žáci pracovali spontánně, projevil se temperament některých žáků. Vítala jsem střídání činností. Lektoři vedli blok s vlídným přístupem, kterým snadno upoutali pozornost žáků.

 

Ekologický program – Živočichové v přirozeném prostředí

Začátkem ledna proběhlo v naší škole setkání s paní lektorkou L. Hronešovou. Žáci prvního stupně a speciálních tříd zapojili do programu s názvem Živočichové v přirozeném prostředí, který pro ně připravilo Ekologické centrum v Hradci Králové. Žáci podle hádanek poznávali zvířátka a umísťovali je na místa jejich výskytu. Během programu se podívali k vodě, navštívili pole, louku i les.
Číst dál

 

Charitativní akce – Tři králové

Každý rok 7. ledna pořádá Oblastní charita v Hradci Králové na území našeho města Tříkrálovou sbírku finančních prostředků. Její výtěžek bývá použit ve Středisku rané péče Sluníčko, které poskytuje podporu rodinám při domácí péči o postižené dítě, dále na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a v neposlední řadě na charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí.
Číst dál

 

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 20.12. proběhla na naší škole vánoční besídka. Žáci ze všech tříd si pro ostatní připravili krátká vystoupení. Poslechli jsme si krásné vánoční básničky, pobavili jsme se u veselého tanečního vystoupení, ale také jsme se dozvěděli zajímavé informace o Vánocích. Děti z prvního stupně si totiž nacvičily pohádku s názvem Vánoční příběh. Toto vystoupení nás s pomocí všem známých koled provedlo celým příběhem o narození Ježíška. Besídka s vánoční tématikou nás tak všechny krásně vánočně naladila.
Číst dál