Prevence patologického chování

Všichni víme, že nejlepší způsob řešení problémů v životě je prevence, tedy schopnost jim předcházet. K ní patří i sociální dovednost vyhodnocovat své jednání a korigovat jej tak, aby nedocházelo k rizikovým situacím.

Žáci a žákyně na ZŠ Palackého měli možnost tyto své dovednosti významně posílit. Navštívili nás zajímaví hosté a odborníci s rozsáhlou praxí, kteří v dvouhodinové besedě směřovali žáky k potřebnému poznání. Mgr. Kubinec z OSPODu a pan Rémiš, probační úředník ze střediska v Hradci Králové, nás provedli svým světem, o němž mají i mnozí dospělí často zkreslené představy.
V první fázi besedy se věnovali problému záškoláctví, který bývá často na začátku nezdravého vývoje mladého člověka. Pak přešli k možným následkům – představili nám interaktivní prohlídku vězeňských cel. Po tomto přímočarém úvodu pak žákům a žákyním zprostředkovali možnost zaujmout stanoviska k rizikovým událostem ze všech úhlů pohledu.

Poté byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina dostala popis modelové situace vzniku konkrétního trestného činu (ublížení na zdraví, krádež, kriminální jednání na sociálních sítích a vydírání, prodej drog). Pak krok za krokem skupiny vyhodnocovaly a analyzovaly motivy a postoje zúčastněných a pomocí tohoto prožitku si utvářely nejen výsledný názor, ale zejména pochopení geneze protispolečenského jednání a tenkou hranici mezi přestupkem a trestným činem.

Následně prezentovaly svůj postup i závěry ostatním skupinám a umožnily tak všem, aby si uvědomili, kde jsou rozhodující hranice jednání, které by se neměly překračovat.
V závěru pan Rémiš ještě shrnul dosažené výsledky žáků a vysvětlil podstatu trestných činů a přestupků na modelových situacích v běžném životě.

V dnešním světě, kde vládne složitý právní systém a média nejsou vždy dobrými rádci, jsou podobné besedy pro orientaci v životě našich dětí velmi důležité a užitečné. A v neposlední řadě v tomto případě také efektivní díky formě předání, jakou oba odborníci zvolili.

Beseda měla u žáků velkou odezvu, pracovali se zaujetím a zřetelně přinesla velmi potřebné informace.