Primární prevence na naší škole

primarni-prevence

V pátek 12. 10. k nám zavítala zkušená lektorka paní Blažková, která v třídách prvního stupně odprezentovala pro naše žáky velice zajímavá témata. Pro žáky 2. až 4. ročníku si připravila téma Podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků. Zde se zaměřila na zvládání negativních emocí (hněv, závist…), prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus), akceptace kulturní rozmanitosti a rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí).

Pro žáky 5. a 6. ročníku si připravila téma Anatomie, pohlavní orgány a hormony (ženské, mužské). Zde s žáky prodiskutovala téma puberty – uvědomování si sama sebe – vzájemné vztahy, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální a pohovořila o vhodné životosprávě a správných hygienických návycích. Na závěr dostala děvčata i chlapci zdarma zajímavé dárky a letáčky, které si mohou prohlédnout v klidu domova.