Zápis na školní rok 2020/2021

Dne 1. dubna 2020 se bude konat zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální. Jsme specializované pracoviště, které poskytuje základní vzdělání a výchovu zejména žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena v par. 16 odst. 9 školského zákona.
Ve speciálních třídách pracují speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v učebnách, které odpovídají speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Máme interaktivní tabule, bezbariérový přístup, předností je příjemné rodinné prostředí menší školy. Nachází se zde jak prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Počet žáků ve třídách je snížený.
V průběhu školního roku mají děti možnost účastnit se pravidelné zooterapie a canisterapie. Žáky přijímáme na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Pokud mají rodiče zájem, mohou nás navštívit, rádi je školou provedeme. Další informace na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz.