Vánoční tvoření

Adventní čas bohužel proběhl bez tradičního vánočního programu pro rodiče a blízké, ale i přesto byl věnován vánočnímu tvoření se spolužáky. Vše začalo vázáním adventních věnců a pokračovalo vyráběním čertů a andělů, vánočních stromečků a dárečků pro své nejbližší. Při svém tvoření jsme nezapomněli ani na obyvatele Domova důchodců v Humburkách, pro které jsme si připravili spoustu dárečků, kterými jsme se je snažili v této nelehké době potěšit.

 

Online ZOO

Pod vedením školní metodičky prevence žáci prvního stupně zakončili preventivní program Online ZOO. Poslední setkání bylo zaměřeno na bezpečnost při online nákupech a na nebezpečí, které skrývá rozesílání svých intimních fotografií na sociálních sítích.

 

Mikulášská nadílka

Přijde letos do školy Mikuláš a čert? Tuto otázku si pokládaly děti celý týden. Některé z očekávání, jiné z obav, aby si je návštěvník z pekla neodnesl.

Ráno 4. prosince se v převleku trojice žáků z druhého stupně vydala s nadílkou za dětmi. Když se za dveřmi ozvalo cinkání a bouchání, začalo být ve třídách živo. Každý měl v sobě malou dušičku, ale všichni si přáli, aby už tady Mikuláš byl. Nakonec přišel a přivedl s sebou i anděla s čertem. Děti je potěšily říkankami a básničkami, za které dostaly sladkou odměnu. Ti, kteří měli nějaké prohřešky navíc slíbili čertům, že se polepší.

 

Aktuální informace ze školy

V „době pandemické“ nejsme dobrovolně a věříme, že čas bezkontaktní výuky bude brzy ukončen a žákům bude umožněno opět se vrátit do známého školního prostředí.

Z dosavadní metodiky MŠMT pro naši základní školu, zřízenou podle par. 16/9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením, poruchami autistického spektra, vyplývá, že má být výuka realizována formou vzdělávání na dálku až do konce tohoto školního roku. Toto téma je nyní velmi diskutované. Rozhodující budou usnesení vlády, která by umožnila prezenční červnovou výuku těmto žákům.

Zápis do prvního ročníku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl v upraveném režimu. Pro přijaté děti bude připravena prohlídka školy, až to situace dovolí. Distanční vzdělávání probíhá nadále s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků, naši učitelé se snaží poskytovat pravidelné konzultace a adekvátní podporu všem žákům i rodičům. Ve škole jsme zavedli komunikační platformu MS Teams. Ukazuje se, že tento způsob je dalším z řešení, jak obohatit vzdělávací proces.

Již druhý měsíc pokračuje aktivní spolupráce naší školy s Dětským domovem v Nechanicích. Speciální pedagogové nabízí dětem pomoc při zvládání domácích úkolů, připravují pro ně také volnočasové aktivity zaměřené zejména na kreativní práci, sport a hudbu.

Na přilehlém pozemku školy probíhají stále sanační práce od doby zákazu přítomnosti žáků ve škole. Tyto práce výrazně omezily pohyb na školním pozemku, a tak jsme rádi, že pracovníci nepřerušili provoz v nouzovém stavu. Za to jim moc děkujeme, protože hluk těžké techniky by v běžném provozu evidentně ovlivnil soustředění dětí ve škole. Zvýšené opatrnosti je třeba i při příchodu k budově školy, kde probíhá kompletní rekonstrukce ulice F. Palackého.

 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk. roku 2019-2020

 

Distanční výuka na naší škole

Školy se zavřely, výuka žáků v tradiční podobě nemůže probíhat.

Každá škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, proto postup v učení a ve výuce se může lišit. Speciální pedagogové z naší školy poskytují vzdělávání na dálku s přihlédnutím ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků. Základní pokyny pro předávání informací ohledně možností domácího vzdělávání jsou na webových stránkách školy. Vzdělávání probíhá v režimu online, kdy žáci komunikují s vyučujícím v reálné době. Samozřejmě, že pokud žák není vybaven zařízením dovolující komunikovat online, pak vyučující volí další prostředky komunikace. Důležitá je pro nás zpětná vazba od žáků, zvolili jsme též pravidelnou komunikaci prostřednictvím telefonů. Všem rodičům i žákům patří velké poděkování za pochopení situace. Bez jejich spolupráce by další vzdělávání nemohlo pokračovat.

V této nelehké situaci je nám oporou náš zřizovatel Královéhradecký kraj, který formou video prezentací poskytuje vedení školy metodickou pomoc.

Od 30. března naši pedagogičtí pracovníci pravidelně pomáhají dětem v Dětském domově Nechanice. V jejich domácím prostředí s nimi konzultují obsah domácích úkolů, snaží se je vést k pečlivosti a dokončení zadané práce. Snažení dětí odměňují společnou hrou. Zaměstnanci školy se také podílejí na dobrovolnické činnosti a šijí roušky pro potřebné. Hodně zdraví všem a těšíme se na shledání ve škole!

 

 
 
 

Zápis na školní rok 2020/2021

Dne 1. dubna 2020 se bude konat zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální. Jsme specializované pracoviště, které poskytuje základní vzdělání a výchovu zejména žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena v par. 16 odst. 9 školského zákona.
Ve speciálních třídách pracují speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v učebnách, které odpovídají speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Máme interaktivní tabule, bezbariérový přístup, předností je příjemné rodinné prostředí menší školy. Nachází se zde jak prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Počet žáků ve třídách je snížený.
V průběhu školního roku mají děti možnost účastnit se pravidelné zooterapie a canisterapie. Žáky přijímáme na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Pokud mají rodiče zájem, mohou nás navštívit, rádi je školou provedeme. Další informace na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz.

 
 

Setkání zástupců škol

Dne 24. února 2020 proběhlo na naší škole setkání zástupců z místních a okolních základních a mateřských škol. Odborná přednáška se věnovala vzdělávací nabídce školy.
Jsme velmi rádi, že naše škola pokračuje v tradici speciálního školství, jehož počátky v Novém Bydžově spadají do období 30. let 20. st.
Shoda panovala v tom, že současně nastavení inkluze není pro žáky s mentálním postižením a poruchami autistického spektra optimální, v běžných školách chybí speciální pedagogové a podmínky inkluze nejsou rovnocenné pro speciální školy a běžné základní školy. Náš pedagogický tým tvoří speciální pedagogové, jež mají dlouhodobé zkušenosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracují s dětmi velmi individuálně a plně respektují jejich handicap za podpory kvalifikovaných asistentů.
Diskusi vedla paní ředitelka Mgr. Lusková ve spolupráci s Mgr. Čihákovou, jež vzdělává žáky s poruchami autistického spektra, mentálním handicapem. Děkujeme, že pozvání přijala i paní Jana Kandoussi z odboru školství Nového Bydžova a paní Žaneta Musilová ze Společné Cidliny. Pro zájemce z veřejnosti o naši práci připravujeme také odborné bloky přednášek a komentované prohlídky školy. Vzhledem k stávající situaci bude termín návštěvních dní upřesněn na webových stránkách školy. Stávající termíny byly zrušeny.

 
 
 

Canisterapie

Čtyřnohé kamarády, Bellu a Bruna, přivítali v únoru žáci speciálních tříd. Pejsky vodili nejprve na vodítku, pak je hladili, česali, házeli jim míčky a krmili za odměnu piškoty. Všichni se těší na další canisterapii.

 

Efektivní komunikace 3

Žáci 1. – 5. ročníku se již potřetí v letošním školním roce sešli v rámci prevence rizikového chování s p. Mgr. Musilovou z PPP. Společně se zamýšleli nad zvládáním negativních emocí, které v nás vyvolal druhý člověk svým hrubým chováním. Žáci navrhovali možná nejlepší řešení dané situace.

 

Návštěvní den

Ne v každém městě je základní škola speciální pro žáky s handicapem. Naše škola vzdělává žáky, jež potřebují individuální a respektující přístup s ohledem na závažnost jejich zdravotního postižení. Pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a širokou veřejnost nabízíme akci „Otevřená škola.“  Ve dnech 11. a 14. března 2020 jsou připraveny komentované prohlídky školy, v sobotu přednáška speciálních pedagogů na téma „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra) a pro děti tvořivá dílna.

Srdečně Vás zveme na návštěvní den ZŠ.

Odkaz ke stažení zde:Dny otevřených dveří

 

 

Semiramis

Již podruhé jsme v tomto školním roce přivítali na ZŠ Palackého lektory z organizace Semiramis. Dvouhodinový blok byl věnován žákům 7. a 9. ročníku na téma ,,Vztahy v kolektivu – vzájemná spolupráce“. Všichni žáci se aktivně zapojili, byli otevření a neměli problémy vyjádřit své myšlenky a názory.

 

Tříkrálová sbírka

Nový rok žáci naší školy zahájili tradiční účastí na Tříkrálové sbírce, kterou pořádala Oblastní charita v Hradci Králové. Dne 7. ledna za doprovodu dvou šikovných studentek z novobydžovské Střední školy technické a řemeslné a paní Pavlíny Hnátové se vypravily dvě skupinky koledníků v kostýmech tří králů do místních ulic. Děkujeme občanům města za poskytnuté příspěvky na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem v nouzi.