Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2020 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen do 9 hodin (po 1. vyučovací hodině)

Výuka ve dnech 2. – 4. září

1. stupeň – výuka končí v 11. 25 (po 4. vyučovací hodině)

2. stupeň – výuka končí ve 12. 20 (po 5. vyučovací hodině)

Od pondělí 7. září výuka dle rozvrhu.

 

Provozní doba červenec – srpen 2020

Úřední hodiny kanceláře školy:

od 1. 7 do 15. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin
od 3. 8. do 7. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin

Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout od 26. 8. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.

 

Ukončení školního roku 2019/2020

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 30. 6. 2020 před budovou školy.

Žáci jednotlivých tříd si převezmou vysvědčení individuálně po dohodě se svými třídními učiteli.

 

Informace k otevření školy

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT ze dne 27. května 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  25. května 2020 Vám oznamujeme, že naše škola bude otevřena v omezeném režimu od 8. června 2020.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situaci bude umožněna žákům I. stupně základní školy a žákům základní školy speciální (všechny ročníky) od 8.6.2020 osobní přítomnost ve škole. Žákům II. stupně základní školy bude umožněna docházka za účelem konzultací a třídnických hodin od 8.6.2020.

Docházka do školy není povinná. Je nutné, aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách do 3.6.2020 do 9:00 hodin prostřednictvím přihlášky, kterou je možno zaslat elektronicky na e-mail: info@zspbydzov.cz a nebo osobně předat do kanceláře školy. V den nástupu do školy bude požadováno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Další informace jsou uvedené na přihlášce.

Žáci, kteří nenastoupí, pokračují v distanční výuce.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Lenka Lusková

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH

Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořadné opatření_25.05.2020

 

Aktuální informace ze školy

V „době pandemické“ nejsme dobrovolně a věříme, že čas bezkontaktní výuky bude brzy ukončen a žákům bude umožněno opět se vrátit do známého školního prostředí.

Z dosavadní metodiky MŠMT pro naši základní školu, zřízenou podle par. 16/9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením, poruchami autistického spektra, vyplývá, že má být výuka realizována formou vzdělávání na dálku až do konce tohoto školního roku. Toto téma je nyní velmi diskutované. Rozhodující budou usnesení vlády, která by umožnila prezenční červnovou výuku těmto žákům.

Zápis do prvního ročníku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl v upraveném režimu. Pro přijaté děti bude připravena prohlídka školy, až to situace dovolí. Distanční vzdělávání probíhá nadále s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků, naši učitelé se snaží poskytovat pravidelné konzultace a adekvátní podporu všem žákům i rodičům. Ve škole jsme zavedli komunikační platformu MS Teams. Ukazuje se, že tento způsob je dalším z řešení, jak obohatit vzdělávací proces.

Již druhý měsíc pokračuje aktivní spolupráce naší školy s Dětským domovem v Nechanicích. Speciální pedagogové nabízí dětem pomoc při zvládání domácích úkolů, připravují pro ně také volnočasové aktivity zaměřené zejména na kreativní práci, sport a hudbu.

Na přilehlém pozemku školy probíhají stále sanační práce od doby zákazu přítomnosti žáků ve škole. Tyto práce výrazně omezily pohyb na školním pozemku, a tak jsme rádi, že pracovníci nepřerušili provoz v nouzovém stavu. Za to jim moc děkujeme, protože hluk těžké techniky by v běžném provozu evidentně ovlivnil soustředění dětí ve škole. Zvýšené opatrnosti je třeba i při příchodu k budově školy, kde probíhá kompletní rekonstrukce ulice F. Palackého.

 

 

Informace ke školní docházce

 

Mimořádné opatření pokračuje

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT pod č. j. MSMT-19185/2020-1 ze dne 2. 5. 2020, bude naše škola, která je zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, uzavřena do 30. 6. 2020.

Nadále bude probíhat distanční vzdělávání.  Žáci využívají dostupné komunikační kanály a jsou ve stálém kontaktu s učiteli.

V případě změny stanoviska MŠMT Vás budeme obratem informovat.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk. roku 2019-2020

 

Distanční výuka na naší škole

Školy se zavřely, výuka žáků v tradiční podobě nemůže probíhat.

Každá škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, proto postup v učení a ve výuce se může lišit. Speciální pedagogové z naší školy poskytují vzdělávání na dálku s přihlédnutím ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků. Základní pokyny pro předávání informací ohledně možností domácího vzdělávání jsou na webových stránkách školy. Vzdělávání probíhá v režimu online, kdy žáci komunikují s vyučujícím v reálné době. Samozřejmě, že pokud žák není vybaven zařízením dovolující komunikovat online, pak vyučující volí další prostředky komunikace. Důležitá je pro nás zpětná vazba od žáků, zvolili jsme též pravidelnou komunikaci prostřednictvím telefonů. Všem rodičům i žákům patří velké poděkování za pochopení situace. Bez jejich spolupráce by další vzdělávání nemohlo pokračovat.

V této nelehké situaci je nám oporou náš zřizovatel Královéhradecký kraj, který formou video prezentací poskytuje vedení školy metodickou pomoc.

Od 30. března naši pedagogičtí pracovníci pravidelně pomáhají dětem v Dětském domově Nechanice. V jejich domácím prostředí s nimi konzultují obsah domácích úkolů, snaží se je vést k pečlivosti a dokončení zadané práce. Snažení dětí odměňují společnou hrou. Zaměstnanci školy se také podílejí na dobrovolnické činnosti a šijí roušky pro potřebné. Hodně zdraví všem a těšíme se na shledání ve škole!

 

 

Veselé Velikonoce

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům hezké velikonoční svátky.

                                              Kolektiv pracovníků školy.

 

Informace k průběhu výuky v době uzavření škol

Z důvodu vyhlášeného mimořádného opatření dochází ke změně organizace a způsobu výuky na naší škole.  Předávání domácích úkolů a výukových materiálů probíhá individuálně prostřednictvím elektronické pošty a jiných komunikačních prostředků. Způsob předávání domácích úkolů si můžete domluvit s jednotlivými učiteli prostřednictvím školních kontaktů v době provozu kanceláře.

K domácí výuce můžete využít i doporučené online programy. Seznam najdete v sekcí základní škola pod online výukou.

 
 
 

Úřední doba ve dnech mimořádného režimu

Úřední doba ve dnech mimořádného režimu upravena pro veřejnost:

Po – St       8  –  12 hod.

Tel.: 495 490 318, 737 920 814

Pedagogičtí pracovníci jsou dostupni online prostřednictvím e-mailu info@zspbydzov.cz.

Děkujeme zákonným zástupcům za spolupráci.

 

Zápis na školní rok 2020/2021

Dne 1. dubna 2020 se bude konat zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální. Jsme specializované pracoviště, které poskytuje základní vzdělání a výchovu zejména žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena v par. 16 odst. 9 školského zákona.
Ve speciálních třídách pracují speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v učebnách, které odpovídají speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Máme interaktivní tabule, bezbariérový přístup, předností je příjemné rodinné prostředí menší školy. Nachází se zde jak prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Počet žáků ve třídách je snížený.
V průběhu školního roku mají děti možnost účastnit se pravidelné zooterapie a canisterapie. Žáky přijímáme na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Pokud mají rodiče zájem, mohou nás navštívit, rádi je školou provedeme. Další informace na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz.