Do lesa s lesníkem

Ve čtvrtek 1.10. se všichni naši žáci zúčastnili akce Do lesa s lesníkem, pořádanou Nadací dřevo pro život. Po příjezdu do lesa je přivítali lesní pedagogové, kteří pro ně na 6 stanovištích připravili mnoho zajímavých činností, kterými jim chtěli přiblížit prostředí lesa a práci lesníků. Děti si tak mohly vyzkoušet sázení stromků, měření kmenů, viděly jak se kácí strom, dozvěděly se zajímavé informace o životě lesní zvěře nebo se snažily poznávat jednotlivé druhy stromů. Dopoledne rychle uteklo a všichni se  příjemně znaveni, ale bohatší o nové zážitky a informace, mohli vrátit zpátky do školy. Akce se dětem moc líbila a obětavým lesníkům patří naše velké díky za jejich ochotu a trpělivost!

 

Dopravní výchova

Je středa 30. září ráno, počasí chladnější, ale i tak jsme s žáky 1. stupně a speciálních tříd vyrazili na místní dopravní hřiště. Zde již na nás čekaly pracovnice DDM Nový Bydžov, které vysvětlily dětem pojem chodec a cyklista, pohovořily s nimi o bezpečném chování v silničním provozu a významu nejdůležitějších dopravních značek pro chodce i cyklisty. Následovala práce v pracovních listech, ve kterých v různých dopravních situacích rozhodovaly zda se chovají účastníci správně či ne. Před praktickou částí se ještě seznámily s povinnou a doporučenou výbavou jízdního kola. Poté si již mohly vybrat některý z nabídnutých dopravních prostředků a vyzkoušet si pravidla v praxi. Případné přestupky, kterých se děti dopustily, jim byly ihned vysvětlovány, aby si svou chybu uvědomily a příště se jí vyvarovaly. Z hřiště jsme všichni odcházeli spokojeni a těšíme se na další setkání.

 

Pestrá strava bez zbytečné chemie 24. – 25. 9. 2020

 

Poslední zářijový týden jsme na naší škole přivítali Bc. Martinu Jandovou, která si pro žáky připravila dvě projektová dopoledne na téma „Pestrá strava bez zbytečné chemie“. Žáci prvního a  druhého stupně i speciálních tříd si v rámci praktických aktivit připravili zdravé a hlavně chutné pomazánky. Využili zdravé potraviny –  červenou řepu, avokádo, papriku, rajče, čočku, cibulku, lososa a pomazánkové máslo. Úkolem bylo nejen pomazánku připravit a nabídnout ji spolužákům, ale v rámci finanční gramotnosti i spočítat finanční náklady na nákup surovin i cenu jedné porce. Za svou práci byli odměněni diplomem a zkušenosti z projektového dopoledne naši žáci určitě zúročí při pomoci svým rodičům.

 

 

Pozitivní myšlení 25.9. 2020

V posledním zářijovém týdnu lektoři organizace Semiramis navázali na spolupráci s žáky 7. a 9. ročníku, která byla přerušena březnovým uzavřením škol. V tomto bloku se s žáky vrátili do období karantény a hovořili s nimi o možných pozitivech a obecně o pozitivním myšlení. V další části se zaměřili na třídní kolektiv a spolupráci v něm. Při příštím setkání se mohou žáci těšit na téma „Vztahy s rodiči”, které by se mělo uskutečnit na přelomu listopadu a prosince, podle aktuální covidové situace.

 

Školní rok 2020/2021

1.září usedli žáci zpět do lavic. Začátek nového školního roku jsme zahájili v režimu doporučených zvýšených hygienických opatření. Po loňském mimořádném školním roce se zdá, že i tento rok nebude tradiční.

V tomto období nás čeká nejen učení, ale i zajímavé akce. Pro žáky jsou naplánovány osvědčené aktivity, které můžeme zrealizovat díky podpoře našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje. Jedná se zejména o poskytnutou dotaci na prevenci sociálně patologických jevů. Děti se tak mohou těšit například na preventivní program zaměřený na práci s třídním kolektivem, který vede občanské sdružení Semiramis, dále na přednášku o zdravé výživě s lektorkou Bc. Martinou Jandovou, besedu o kyberšikaně atd.

Nové třídní kolektivy podnikly začátkem září celodenní pěší výlety do okolí našeho města. Žáci ze speciálních tříd se vypravili na oblíbenou zooterapii do Bydžovské Lhotky, kde se jim velmi pěkně věnovala paní Bártová.
Touto cestou přejeme všem žákům úspěšný školní rok a děkujeme rodičům a žákům za spolupráci v době častých mimořádných změn.

 
 

Závěr školního roku 2019/20

Dne 30. června 2020 proběhlo na naší základní škole předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2019-20. Tento rok si jistě budeme pamatovat dlouho, neboť opatření nastavená pro ochranu obyvatelstva před pandemií ovlivnila život každého z nás.

Pro čtenáře si dovolíme krátce přiblížit poslání naší příspěvkové organizace. Naše škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým z různých důvodů nevyhovuje běžná základní škola.
Pedagogický sbor tvoří učitelé se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky. Ti poskytují speciálně pedagogickou péči žákům s maximálním ohledem na jejich handicap. Hlavním cílem školy je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce a komunikace vyučujících a asistentů s rodiči. Podnětné prostředí malé školy napomáhá k danému cíli směřovat a poskytovat tak kvalitní a individuální péči dětem, které to velmi potřebují.
Organizačně jsou žáci začleňování do menších třídních kolektivů. Dopoledne se věnují výuce a v odpoledních hodinách mohou žáci trávit svůj čas ve školní družině a školním klubu. Někteří se zapojují do činnosti zájmových útvarů, které organizují naši učitelé přímo ve škole. Během školního roku se žáci účastní akcí a programů pod záštitou učitelů, lektorů ze školského poradenského zařízení, neziskových organizací. Dle možnosti se naši žáci zapojí do výtvarných, sportovních a přírodovědných soutěží, ve kterých naši školu velice pěkně reprezentují.
Nezapomínáme ani na zábavu. S žáky připravujeme například na podzim tradiční strašidelné sklepení spojené s výstavkou výtvarných prací, dále vánoční dílnu a vánoční vystoupení pro spolužáky, rodiče a seniory z Humburk. Další akce nám pandemie koronaviru letos nedovila uskutečnit. Začátkem března jsme byli, tak jako všechny ostatní školy, nuceni přejít na distanční formu vzdělávání. V této době se projevil vztah rodičů a žáků ke školnímu vzdělávání a povinnostem. Jsme rádi, že se nám podařilo se všemi být ve stálém kontaktu a věříme, že se v září opět všichni osobně setkáme.

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2020 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen do 9 hodin (po 1. vyučovací hodině)

Výuka ve dnech 2. – 4. září

1. stupeň – výuka končí v 11. 25 (po 4. vyučovací hodině)

2. stupeň – výuka končí ve 12. 20 (po 5. vyučovací hodině)

Od pondělí 7. září výuka dle rozvrhu.

 

Provozní doba červenec – srpen 2020

Úřední hodiny kanceláře školy:

od 1. 7 do 15. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin
od 3. 8. do 7. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin

Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout od 26. 8. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.

 

Ukončení školního roku 2019/2020

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 30. 6. 2020 před budovou školy.

Žáci jednotlivých tříd si převezmou vysvědčení individuálně po dohodě se svými třídními učiteli.

 

Informace k otevření školy

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT ze dne 27. května 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  25. května 2020 Vám oznamujeme, že naše škola bude otevřena v omezeném režimu od 8. června 2020.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situaci bude umožněna žákům I. stupně základní školy a žákům základní školy speciální (všechny ročníky) od 8.6.2020 osobní přítomnost ve škole. Žákům II. stupně základní školy bude umožněna docházka za účelem konzultací a třídnických hodin od 8.6.2020.

Docházka do školy není povinná. Je nutné, aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách do 3.6.2020 do 9:00 hodin prostřednictvím přihlášky, kterou je možno zaslat elektronicky na e-mail: info@zspbydzov.cz a nebo osobně předat do kanceláře školy. V den nástupu do školy bude požadováno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Další informace jsou uvedené na přihlášce.

Žáci, kteří nenastoupí, pokračují v distanční výuce.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Lenka Lusková

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH

Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořadné opatření_25.05.2020

 

Aktuální informace ze školy

V „době pandemické“ nejsme dobrovolně a věříme, že čas bezkontaktní výuky bude brzy ukončen a žákům bude umožněno opět se vrátit do známého školního prostředí.

Z dosavadní metodiky MŠMT pro naši základní školu, zřízenou podle par. 16/9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením, poruchami autistického spektra, vyplývá, že má být výuka realizována formou vzdělávání na dálku až do konce tohoto školního roku. Toto téma je nyní velmi diskutované. Rozhodující budou usnesení vlády, která by umožnila prezenční červnovou výuku těmto žákům.

Zápis do prvního ročníku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl v upraveném režimu. Pro přijaté děti bude připravena prohlídka školy, až to situace dovolí. Distanční vzdělávání probíhá nadále s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků, naši učitelé se snaží poskytovat pravidelné konzultace a adekvátní podporu všem žákům i rodičům. Ve škole jsme zavedli komunikační platformu MS Teams. Ukazuje se, že tento způsob je dalším z řešení, jak obohatit vzdělávací proces.

Již druhý měsíc pokračuje aktivní spolupráce naší školy s Dětským domovem v Nechanicích. Speciální pedagogové nabízí dětem pomoc při zvládání domácích úkolů, připravují pro ně také volnočasové aktivity zaměřené zejména na kreativní práci, sport a hudbu.

Na přilehlém pozemku školy probíhají stále sanační práce od doby zákazu přítomnosti žáků ve škole. Tyto práce výrazně omezily pohyb na školním pozemku, a tak jsme rádi, že pracovníci nepřerušili provoz v nouzovém stavu. Za to jim moc děkujeme, protože hluk těžké techniky by v běžném provozu evidentně ovlivnil soustředění dětí ve škole. Zvýšené opatrnosti je třeba i při příchodu k budově školy, kde probíhá kompletní rekonstrukce ulice F. Palackého.

 

 

Informace ke školní docházce

 

Mimořádné opatření pokračuje

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT pod č. j. MSMT-19185/2020-1 ze dne 2. 5. 2020, bude naše škola, která je zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, uzavřena do 30. 6. 2020.

Nadále bude probíhat distanční vzdělávání.  Žáci využívají dostupné komunikační kanály a jsou ve stálém kontaktu s učiteli.

V případě změny stanoviska MŠMT Vás budeme obratem informovat.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk. roku 2019-2020

 

Distanční výuka na naší škole

Školy se zavřely, výuka žáků v tradiční podobě nemůže probíhat.

Každá škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, proto postup v učení a ve výuce se může lišit. Speciální pedagogové z naší školy poskytují vzdělávání na dálku s přihlédnutím ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků. Základní pokyny pro předávání informací ohledně možností domácího vzdělávání jsou na webových stránkách školy. Vzdělávání probíhá v režimu online, kdy žáci komunikují s vyučujícím v reálné době. Samozřejmě, že pokud žák není vybaven zařízením dovolující komunikovat online, pak vyučující volí další prostředky komunikace. Důležitá je pro nás zpětná vazba od žáků, zvolili jsme též pravidelnou komunikaci prostřednictvím telefonů. Všem rodičům i žákům patří velké poděkování za pochopení situace. Bez jejich spolupráce by další vzdělávání nemohlo pokračovat.

V této nelehké situaci je nám oporou náš zřizovatel Královéhradecký kraj, který formou video prezentací poskytuje vedení školy metodickou pomoc.

Od 30. března naši pedagogičtí pracovníci pravidelně pomáhají dětem v Dětském domově Nechanice. V jejich domácím prostředí s nimi konzultují obsah domácích úkolů, snaží se je vést k pečlivosti a dokončení zadané práce. Snažení dětí odměňují společnou hrou. Zaměstnanci školy se také podílejí na dobrovolnické činnosti a šijí roušky pro potřebné. Hodně zdraví všem a těšíme se na shledání ve škole!

 

 

Veselé Velikonoce

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům hezké velikonoční svátky.

                                              Kolektiv pracovníků školy.

 

Informace k průběhu výuky v době uzavření škol

Z důvodu vyhlášeného mimořádného opatření dochází ke změně organizace a způsobu výuky na naší škole.  Předávání domácích úkolů a výukových materiálů probíhá individuálně prostřednictvím elektronické pošty a jiných komunikačních prostředků. Způsob předávání domácích úkolů si můžete domluvit s jednotlivými učiteli prostřednictvím školních kontaktů v době provozu kanceláře.

K domácí výuce můžete využít i doporučené online programy. Seznam najdete v sekcí základní škola pod online výukou.